Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 14

An Kahadian na Mamamahala sa Bilog na Daga

An Kahadian na Mamamahala sa Bilog na Daga

Aram mo kun ano an Kahadian na iyan?— Iyo, an Kahadian nin Diyos. Gigibuhon kaiyan na paraiso an daga. Gusto mong makanuod pa manungod sa Kahadian na iyan?—

An gabos na kahadian igwa nin hadi. An hadi an namamahala sa mga tawong nasasakupan niya. Aram mo kun si’say an Hadi sa Kahadian nin Diyos?— Si Jesu-Cristo. Yaon siya sa langit. Madali na siyang magin Hadi kan gabos na tawo digdi sa daga! Sa hiling mo, magigin maugma daw kita pag si Jesus na an Hadi sa bilog na daga?—

Ano an gustong-gusto mong mangyari sa Paraiso?

Mauugma talaga kita! Sa Paraiso, wara nang iriwal o giyera. Padaba na kan mga tawo an kada saro. Mayo nang magkakahilang o magagadan. Makakahiling na an mga buta, makakadangog an mga bungog, saka makakadalagan tapos makakalukso an mga pilay. Kadakul nin kakanon para sa gabos. Magigin mabuot an gabos na hayop saka magigin kakawat ta sinda. Mabubuhay an mga tawong nagadan. Mabubuhay man si Rebeca, Rahab, David, Elias, saka an iba pa na nabasa mo digdi! Gusto mo sindang mahiling pag binuhay na sinda?—

 Padaba ka ni Jehova saka gusto niya na magin maugma ka. Kun padagos mong bibistuhon saka susunudon si Jehova, mabubuhay ka nin daing katapusan sa magayunon na paraiso! Gusto mo daw ‘yan?—

BASAHON SA BIBLIYA NINDO