Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 9

Dai Nagpundo si Jeremias sa Pagtaram Manungod ki Jehova

Dai Nagpundo si Jeremias sa Pagtaram Manungod ki Jehova

Ta’no ta anggot an mga tawo ki Jeremias?

Ilinigtas ni Jehova si Jeremias

Kun minsan, may mga nagkakantiyaw sato saka naaanggot o nadadagit pag sinasabi ta sainda an manungod ki Jehova. Puwedeng dahil diyan, habo ta na lugod magtaram manungod sa Diyos. Nangyari na iyan saimo?— Sa Bibliya, may sarong soltero na padaba si Jehova pero dikit pang magpundo sa pagtaram manungod saiya. Siya si Jeremias. Aramon ta an istorya niya.

Kan hoben pa si Jeremias, sinabi saiya ni Jehova na dapat niyang sabihan an mga tawo na magpundo na sa paggibo nin maraot. Dipisilon ini ki Jeremias, saka natatakot siya. Sinabi niya ki Jehova: ‘Dai ko po aram an sasabihon ko. Aki pa ako.’ Pero sinabi ni Jehova: ‘Dai ka matakot. Tatabangan taka.’

 Kaya pigsabihan ni Jeremias an mga tawo na papadusahan sinda kun dai sinda magbago. Nagdangog daw an mga tawo ki Jeremias?— Dai. May mga nagkantiyaw saiya saka naanggot. Gusto pa ngani kan iba na gadanon siya! Ano sa hiling mo an namatian ni Jeremias?— Natakot siya kaya nasabi niya: ‘Dai na ako mataram manungod ki Jehova.’ Pero nagpundo daw talaga siya?— Dai. Padaba niyang maray si Jehova kaya dai niya kayang magpundo sa pagtaram manungod ki Jehova. Dahil diyan, iningatan siya ni Jehova.

Halimbawa, igwa kaidto nin maraot na mga lalaki na pighulog siya sa hararom na kalot na pano nin laboy o dugî. Wara siyang kakanon o tubig. Pigbayaan ninda siya duman tanganing magadan. Pero sa tabang ni Jehova, nakaluwas siya!

Ano an manunudan mo ki Jeremias?— Maski ngani natatakot siya kun minsan, dai siya nagpundo sa pagtaram manungod ki Jehova. Pag iniistorya mo sa iba an manungod ki Jehova, puwedeng may magkantiyaw saka maanggot saimo. ‘Baad masupog ka o matakot pa ngani. Pero dai ka magpundo sa pagtaram manungod ki Jehova. Pirmi ka niyang tatabangan, arog kan ginibo niya ki Jeremias.

BASAHON SA BIBLIYA NINDO

  • Jeremias 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13