Hilingon mo an aki sa ritrato. Garo solo siya saka natatakot. Namatian mo na man ‘yan?— Gabos kita nakakamati kaiyan kun minsan. May mababasa kita sa Bibliya manungod sa mga amigo ni Jehova na natakot man saka pagmati ninda solo sinda. Saro sainda si Elias. Aramon ta an istorya niya.

Gustong gadanon ni Jezebel si Elias

Nabuhay si Elias sa Israel kaidtong haloy nang panahon bago pa mamundag si Jesus. An hadi kan Israel na si Ahab dai nagsasamba sa tunay na Diyos na si Jehova. Si Ahab saka an agom niyang si Jezebel nagsasamba sa bakong tunay na diyos na si Baal. Kaya an kadaklan sa mga Israelita nagsasamba na man ki Baal. Marauton si Reyna Jezebel saka gusto niyang gadanon an gabos na nagsasamba ki Jehova, pati si Elias! Aram mo kun ano an ginibo ni Elias?—

 Nagdulag si Elias! Nakaabot siya sagkod sa disyerto tapos nagtago sa kuweba. Ta’no ta nagtago siya?— Iyo, natatakot kaya siya. Pero dai man siya dapat matakot. Ta’no? Dahil aram niya na kaya siyang tabangan ni Jehova. Naipahiling na dati ni Jehova ki Elias an kapangyarihan niya. Halimbawa, sinimbag kaidto ni Jehova an pamibi ni Elias kan magpahulog siya nin kalayo hali sa langit. Kaya siyempre, kayang-kaya siyang tabangan ni Jehova ngunyan!

Pa’no tinabangan ni Jehova si Elias?

Kan nasa kuweba si Elias, kinaulay siya ni Jehova asin hinapot: ‘Nag-aano ka digdi?’ Nagsimbag si Elias: ‘Mayo nang ibang nagsasamba saimo, ako na sana. Natatakot ako ta gagadanon man ako.’ Huna ni Elias ginadan na an gabos na iba pang nagsasamba ki Jehova. Pero sinabi ni Jehova ki Elias: ‘Bakong totoo ‘yan. Igwa pa nin 7,000 na nagsasamba sako. Dai ka matakot. Dakul pa akong ipapagibo saimo!’ Sa hiling mo, naugma daw si Elias sa nadangog niya?—

Ano an manunudan mo sa nangyari ki Elias?— Dai mo isipon na solo ka saka dai ka matakot. May mga amigo ka na padaba si Jehova saka ika. Saro pa, makapangyarihan na maray si Jehova, asin pirmi ka niyang tatabangan! Nauugma ka daw ta naaraman mo na dai ka man talaga nagsosolo?—

BASAHON SA BIBLIYA NINDO