Ano an ipinapangako ni Jefte ki Jehova?

Dawa bakong madali, ginibo kan aki ni Jefte an ipinangako kan saiyang ama

Nahihiling mo an aki sa ritrato?— Siya an aking babayi ni Jefte. Dai sinabi kan Bibliya an pangaran niya, pero aram ta na pinaugma niya an saiyang ama saka si Jehova. Aramon ta an istorya niya asin kan saiyang ama na si Jefte.

Marahay na tawo si Jefte asin pirmi niyang pigtutukduan an saiyang aki manungod ki Jehova. Makusog man siya saka matibay na lider. Kaya siya an pinili kan mga Israelita na magin lider ninda sa saindang pakikilaban.

Namibi si Jefte sa Diyos na tabangan sindang manggana. Nangako si Jefte na kun manggana sinda, itatao niya ki Jehova an inot na magsabat saiya pag-uli niya. Maistar asin maglilingkod ini sa tabernakulo nin  Diyos sa bilog niyang buhay. An tabernakulo an pigdudumanan kaidto kan mga tawo tanganing magsamba sa Diyos. An nangyari, nanggana si Jefte sa laban! Aram mo kun si’say an inot na nagsabat saiya pag-uli niya?—

Su aki niya! Solong aki niya ini, pero ngunyan kaipuhan nindang magsuwayan. Munduon si Jefte. Pero tandaan, nangako na siya. Dai nagduwa-duwa an aki ni Jefte. Sinabi niya: ‘Tay, nangako po kamo ki Jehova, kaya kaipuhan po nindong gibuhon ‘yan.’

An aki ni Jefte pigbibisita taon-taon kan mga amiga niya

Mamundo man an aki ni Jefte. Sa tabernakulo, dai na siya puwedeng mag-agom asin magkaaki. Pero gustong-gusto niyang gibuhon an ipinangako kan saiyang ama saka mapaugma man si Jehova. Iyan an mas mahalaga sa saiya kisa mag-agom o magkaaki. Kaya binayaan niya an saiyang pamilya tapos nag-istar sa tabernakulo sa bilog niyang buhay.

Sa paghuna mo, napaugma daw niya an saiyang ama asin si Jehova sa ginibo niya?— Iyo! Kaya kun ika masinunod saka padaba mo si Jehova, maaarog mo an aki ni Jefte. Mapapaugma mo man an saimong mga magurang saka si Jehova.

BASAHON SA BIBLIYA NINDO