1-3. (a) Ano an nagin magabat na pasan kan salmistang si David, asin paano sia nakanompong nin karangahan para sa saiyang napupurisaw na puso? (b) Kun kita magkasala, anong pagabat an tibaad pasanon niato bilang resulta, alagad ano an sinisierto sa sato ni Jehova?

“AN SADIRI kong mga sala nakasanop na sa sakong payo,” an isinurat kan salmistang si David. “Siring sa magabat na pasan an mga iyan magabaton na para sa sako. Ako namagol asin naronot nin makuri.” (Salmo 38:4, 8) Aram ni David kun gurano kagabat kan pasan na konsensiang nakakamate nin kasalan. Alagad nakanompong sia nin karangahan para sa napupurisaw niang puso. Nasabotan nia na minsan ngani ikinaoongis ni Jehova an kasalan, dai Nia ikinaoongis an nagkasala kun talagang nagsosolsol an sarong iyan asin isinisikwal an makasalan na iginagawe nia. Bilog an kompiansa sa pagigin andam ni Jehova na kaherakan an mga nagsosolsol, sinabi ni David: “Ika, O Jehova, . . . andam na magpatawad.”Salmo 86:5.

2 Kun kita nagkasala, tibaad pasanon man niato an nakaroronot na pagabat nin nakolgan na konsensia. Kapakipakinabang an pakamateng ini nin pagbasol. Mapahihiro kita kaiyan na gumibo nin positibong mga lakdang tanganing ikatanos an satong mga sala. Minsan siring, may peligro kun an saro malunosan huli sa pakamate nin kasalan. Tibaad mag-insistir an satong mapagkondenar sa sadiring puso na dai kita patatawadon ni Jehova, gurano man an satong pagsolsol. Kun kita “madaog” nin pakamate nin kasalan, tibaad probaran ni Satanas na pasukoon kita, papagsabooton kita na ibinibilang kita ni Jehova na daing halaga, alangan na maglingkod sa saiya.2 Corinto 2:5-11.

3 Iyan daw an punto de vista ni Jehova? Dai nanggad! An pagpatawad sarong aspekto kan dakulang pagkamoot ni Jehova. Sa saiyang Tataramon, sinisierto nia sa sato na kun kita nagpapaheling nin tunay, odok sa pusong pagsolsol, sia andam na magpatawad. (Talinhaga 28:13) Tangani na dai niato isipon na an pagpatawad ni Jehova garo baga dai niato makakamtan, siyasaton niato kun taano asin kun paano sia nagpapatawad.

 Kun Taano si Jehova ta “Andam na Magpatawad”

4. Ano an ginigirumdom ni Jehova manongod sa satong naturalesa, asin paano ini nakakaapektar sa paagi nin pagtratar nia sa sato?

4 Aram ni Jehova an satong mga limitasyon. “Sia mismo nakaaaram na gayo kan pagkaporma sa sato, na ginigirumdom na kita kabokabo,” sabi kan Salmo 103:14. Dai nia linilingawan na kita mga linalang hale sa kabokabo, na may mga kaluyahan bilang resulta nin pagkabakong sangkap. An ekspresyon na aram nia an “pagkaporma sa sato” nagpapagirumdom sa sato na si Jehova ibinabaing kan Biblia sa paragibo nin koron asin kita sa mga lalagan na dalipay na saiyang pinoporma. * (Jeremias 18:2-6) Tinitimpla kan Dakulang Paragibo nin Koron an pagtratar nia sa sato segun sa pagigin maluya kan satong makasalan na naturalesa asin sa satong paghimate o dai paghimate sa saiyang paggiya.

5. Paano ilinaladawan kan librong Mga Taga Roma an makosog na pamomogol nin kasalan?

5 Nasasabotan ni Jehova kun gurano kamapuersa an kasalan. An kasalan ilinaladawan kan saiyang Tataramon bilang makosog na puersa na may nakagagadan na pamomogol sa tawo. Gurano nanggad kakosog kan pamomogol nin kasalan? Sa librong Mga Taga Roma, ipinaliliwanag ni apostol Pablo: Kita “nasa irarom nin kasalan,” kun paanong an mga soldados nasa irarom kan saindang komandante (Roma 3:9); an kasalan “namahala” sa katawohan siring sa sarong hade (Roma 5:21); iyan “nag-eerok” sa sato (Roma 7:17, 20); an “ley” kaiyan daing ontok na may epekto sa sato, na garo man sana kinokontrol an satong iginagawe. (Roma 7:23, 25) Kanigoan kakosog kan pamomogol nin kasalan sa satong bakong sangkap na laman!Roma 7:21, 24.

6, 7. (a) Ano an pagmansay ni Jehova sa mga naghahagad kan saiyang pagkaherak na may pusong nagbabasol? (b) Taano ta dai niato maninigong ipamugtak na segurado na an pagkaherak nin Dios?

6 Huli kaini, aram ni Jehova na bakong posible para sa sato an sangkap na pagkuyog, gurano man kaodok kan paghimuyawot niato na itao iyan sa saiya. Mamomoton na sinisierto nia sa sato na kun hinahagad niato an saiyang pagkaherak na may nagbabasol na  puso, sia magpapatawad. Sinasabi kan Salmo 51:17: “An mga atang sa Dios laglag na espiritu; an pusong laglag asin ronot, O Dios, dai mo duduhagion.” Nungka na hahaboan, o isisikwal, ni Jehova an puso na “laglag asin ronot” huli sa pagabat na pakamate nin kasalan.

7 Pero, ini daw nangangahulogan na puede niatong ipamugtak na segurado na an pagkaherak nin Dios, na ginagamit an satong pagigin makasalan bilang sarahotan na magkasala? Dai nanggad! Si Jehova dai ginigiyahan nin sentimiento sana. An saiyang pagkaherak may limite. Dai nia nanggad patatawadon an mga may katagasan an puso na naggigibo nin tuyong kasalan, na dai nagpapaheling nin ano man na pagsolsol. (Hebreo 10:26) Sa ibong na lado, kun naheheling nia an pusong nagbabasol, sia andam na magpatawad. Estudyaran niato ngonyan an nagkapira sa buhay na marhay na pananaram na ginamit sa Biblia sa pagladawan sa marahayon na aspektong ini kan pagkamoot ni Jehova.

Gurano Kalubos an Pagpatawad ni Jehova?

8. Ano an garo man sana ginigibo ni Jehova kun tinatawan nia nin indulto an satong mga kasalan, asin anong pagkompiar an itinatao kaini sa sato?

8 Sinabi nin nagsosolsol na si David: “Sa katapustapusi itinuga ko an sakuyang kasalan sa saimo, asin dai ko tinahoban an sakuyang sala. . . . Asin ika mismo nagtaong indulto sa sala kan sakuyang mga kasalan.” (Salmo 32:5) An tataramon na “nagtaong indulto” tinatradusir an tataramon sa Hebreo na sa pundamental nangangahulogan “alsahon” o “darahon.” An pagkagamit kaiyan digdi nangangahulogan haleon an “pakamate nin kasalan, kaliwagan, paglapas.” Kaya garo man sana inalsa ni Jehova an mga kasalan ni David asin dinara iyan parayo. Daing duwa-duwa na pinagian kaini an paropasan ni David na pakamate nin kasalan. (Salmo 32:3) Puede man kitang magkaigwa nin lubos na pagkompiar sa Dios na dinadara parayo an mga kasalan kan mga naghahagad kan saiyang pagpatawad basado sa pagtubod ninda sa atang na pantubos ni Jesus.Mateo 20:28.

9. Gurano kaharayo na irinarayo sa sato ni Jehova an satong mga kasalan?

9 Naggamit si David nin saro pang buhay na marhay na pananaram sa pagladawan sa pagpatawad ni Jehova: “Kun gurano kaharayo kan sirangan sa solnopan, siring man kaiyan kaharayo na hinale  Nia sa sato an satong mga paglapas.” (Samo an italiko; Salmo 103:12, The Amplified Bible) Gurano kaharayo kan sirangan sa solnopan? Sa sarong sentido, an sirangan pirmeng nasa pinakaharayong distansia sa solnopan; nungka na magkakatagboan an duwang iyan. Nagkokomento an sarong intelektuwal na an pananaram na ini nangangahulogan nin “sa pinakaharayong mapupuede; sa pinakaharayong maiimahinar niato.” Sinasabi sa sato kan ipinasabong na mga tataramon ni David na kun nagpapatawad si Jehova, irinarayo nia sa sato an satong mga kasalan sa pinakaharayong maiimahinar niato.

“An saindong mga kasalan . . . papupution na garo niebe”

10. Kun ipinatatawad ni Jehova an satong mga kasalan, taano ta dai niato maninigong isaboot na dara-dara niato an mantsa kan mga kasalan na iyan sagkod na kita nabubuhay?

10 Naprobaran na daw nindong haleon an mantsa sa badong bahado an kolor? Seguro sa ibong kan gabos nindong paghihingoa, heling pa man giraray an mantsa. Mangnoha kun paano ilinaladawan ni Jehova an kakayahan niang magpatawad: “Minsan ngani an saindong mga kasalan magin garo eskarlata, iyan papupution na garo niebe; minsan ngani iyan magin mapula na siring kan telang karmesi, iyan magigin ngani garo lana.” (Isaias 1:18) An tataramon na  “eskarlata” nangangahulogan nin kolor na subidang pula. * An “karmesi” saro sa subidang mga kolor nin mga telang tinugma. (Nahum 2:3) Nungka na mahahale niato an mantsa nin kasalan paagi sa sadiri niatong mga paghihingoa. Alagad si Jehova kayang papution na garo niebe o lanang dai tinugma an mga kasalan na garo eskarlata asin karmesi. Kun ipinatatawad ni Jehova an satong mga kasalan, dai niato kaipuhan na isaboot na dara-dara niato an mantsa kan mga kasalan na iyan sagkod na kita nabubuhay.

11. Sa anong sentido na iinaapon ni Jehova an satong mga kasalan sa likodan nia?

11 Sa nakapupukaw sa boot na awit nin pagpasalamat na kinomponer ni Ezequias pakaligtasan sa saiya sa nakagagadan na helang, sinabi nia ki Jehova: “Inapon mo sa likodan mo an gabos kong kasalan.” (Isaias 38:17) Digdi ilinaladawan si Jehova na kinukua an mga kasalan nin nagsolsol na paragibo nin sala asin inapon iyan sa likodan Nia na dian an mga iyan dai na Nia naheheling ni minamangno. Segun sa sarong reperensia, an ideyang ipinahahayag puedeng sabihon na: “Ginibo mo [an sakong mga kasalan] na garo baga dai nangyari.” Bako daw na iyan nakapakokosog liwat sa boot?

12. Paano ipinaririsa ni propeta Miqueas na kun nagpapatawad si Jehova, hinahale Nia nin permanente an satong mga kasalan?

12 Sa sarong panuga manongod sa pagbabalik, ipinahayag ni propeta Miqueas an kombiksion nia na patatawadon ni Jehova an nagsosolsol niang banwaan: “Siisay an Dios na siring saimo, saro na . . . dai na nag-iintindi kan paglapas kan natatada sa saiyang mana? . . . Asin iaapon mo sa kaladman kan dagat an gabos nindang kasalan.” (Miqueas 7:18, 19) Imahinara an nagin kahulogan kan mga tataramon na iyan sa mga nabubuhay kan mga panahon kan Biblia. May posibilidad daw na makua giraray an sarong bagay na iinapon “sa kaladman kan dagat”? Sa siring, ipinaririsa kan mga tataramon ni Miqueas na kun nagpapatawad si Jehova, hinahale nia nin permanente an satong mga kasalan.

13. Ano an kahulogan kan mga tataramon ni Jesus na “Ipatawad mo samo an samong mga utang”?

13 Ginamit ni Jesus an relasyon nin mga inutangan asin may utang  tanganing iilustrar an pagpatawad ni Jehova. Sinadol kita ni Jesus na mamibi: “Ipatawad mo samo an samong mga utang.” (Mateo 6:12) Sa siring, ibinaing ni Jesus an mga kasalan sa utang. (Lucas 11:4) Kun kita nagkasala, ‘nagkakautang’ kita ki Jehova. Mapadapit sa kahulogan kan berbong Griego na trinadusir na “ipatawad,” sinasabi nin sarong reperensia: “Ipabaya, butasan, an utang, paagi sa dai na paghagad kaiyan.” Sa sarong sentido, kun si Jehova magpatawad, kinakanselar nia an utang na sisingilon kutana sa sato. Sa siring, puedeng magkaigwa nin karangahan an nagsolsol na mga parakasala. Nungka na mahagad si Jehova nin bayad sa utang na kinanselar na nia!Salmo 32:1, 2.

14. An fraseng “tanganing an saindong mga kasalan mapara” nagpapasabong nin anong ladawan sa isip?

14 An pagpatawad ni Jehova ilinaladawan pa sa Gibo 3:19: “Magsorolsol kamo, kun siring, asin magbakle tanganing an saindong mga kasalan mapara.” An huring fraseng iyan tinatradusir an berbong Griego na puedeng mangahulogan “pahidon, . . . kanselaron o haleon.” Segun sa nagkapirang intelektuwal, an ladawan na ipinahahayag iyo an pagpara sa surat. Paano ini posible? An tinta na usong gamiton kan suanoy na mga panahon gibo sa meskla na may kaibang karbon, pulot, asin tubig. Pakasurat tolos na gamit an siring na tinta, an saro puedeng kumua nin basang espongha asin paraon an isinurat. Yaon dian an magayon na paglaladawan sa pagkaherak ni Jehova. Kun ipinatatawad nia an satong mga kasalan, garo baga minakua sia nin espongha asin pinapara iyan.

Gusto ni Jehova na maaraman niato na sia “andam na magpatawad”

15. Ano an gusto ni Jehova na maaraman niato manongod sa saiya?

15 Kun pinepensar niato an manlaenlaen na ilustrasyon na ini, bako daw na malinaw na gusto ni Jehova na maaraman niato na sia talagang andam na ipatawad an satong mga kasalan basta maheling nia na sinsero an satong pagsolsol? Dai kita dapat na matakot na kokondenaron nia kita sa ngapit huli sa mga kasalan na iyan. Ipinaheheling ini nin saro pang bagay na ihinahayag kan Biblia manongod sa dakulang pagkaherak ni Jehova: Kun sia nagpapatawad, linilingawan nia iyan.

“An Saindang Kasalan Dai Ko Na Gigirumdomon”

16, 17. Kun sinasabi kan Biblia na linilingawan ni Jehova an satong mga kasalan, ano an boot sabihon kaiyan, asin taano ta siring an simbag nindo?

16 Nanuga si Jehova mapadapit sa mga nasa bagong tipan:  “Ipatatawad ko an saindang sala, asin an saindang kasalan dai ko na gigirumdomon.” (Jeremias 31:34) Ini daw nangangahulogan na kun magpatawad si Jehova dai na nia nagigirumdoman an mga kasalan? Dai puedeng magin siring. Sinasabi sa sato kan Biblia an kasalan nin dakol na indibiduwal na ipinatawad ni Jehova, kaiba si David. (2 Samuel 11:1-17; 12:13) Malinaw na aram pa ni Jehova an nagibo nindang mga sala. An rekord kan saindang mga kasalan, pati an saindang pagsolsol asin an pagpatawad nin Dios, prineserbar para sa satong kapakinabangan. (Roma 15:4) Kun siring, ano an boot sabihon kan Biblia sa pagsabi kaiyan na dai na “gigirumdomon” ni Jehova an mga kasalan kan mga pinatawad nia?

17 An berbong Hebreo na trinadusir na “gigirumdomon” bako sanang pagkulibat sa nakaagi an ipinapakahulogan. Sinasabi kan Theological Wordbook of the Old Testament na kaiba dian “an dagdag  na kahulogan na paggibo nin angay na aksion.” Kaya sa sentidong ini, an ‘paggirumdom’ sa kasalan kalabot an paggibo nin aksion tumang sa mga parakasala. (Oseas 9:9) Alagad sa pagsabi nin Dios na “an saindang kasalan dai ko na gigirumdomon,” sinisierto nia sa sato na oras na patawadon nia an mga parakasalang nagsolsol, dai na sia magibo nin aksion tumang sa sainda sa ngapit huli sa mga kasalan na iyan. (Ezequiel 18:21, 22) Sa siring, linilingawan iyan ni Jehova sa sentido na dai nia paorootrong rineretokar an satong mga kasalan tanganing akusaron o padusahan kita nin paorootro. Bako daw na nakararangang maaraman na an satong Dios nagpapatawad asin linilingawan iyan?

Kumusta Man an mga Resulta?

18. Taano an pagpatawad ta dai nangangahulogan na an nagsolsol na parakasala libre na sa gabos na resulta kan salang iginawe nia?

18 An pagigin andam daw ni Jehova na magpatawad nangangahulogan na an nagsolsol na parakasala libre na sa gabos na resulta kan salang iginawe nia? Dai nanggad. Dai kita puedeng magkasala na dai napadudusahan. Isinurat ni Pablo: “Ano man an itinatanom nin tawo, ini man an saiyang aanihon.” (Galacia 6:7) Tibaad mapaatubang kita sa nagkapirang resulta kan satong gawe-gawe. Ini dai nangangahulogan na pakapagpatawad pinapangyayari ni Jehova na may mangyaring kasakitan sa sato. Kun minalataw an mga problema, dai maninigong isaboot nin sarong Kristiano, ‘Seguro pinadudusahan ako ni Jehova huli sa nakaaging mga kasalan.’ (Santiago 1:13) Sa ibong na lado, dai kita iniingatan ni Jehova sa gabos na epekto kan sala niatong gawe-gawe. Diborsio, dai ginustong pagbados, helang na ikinaoolakit paagi sa pagdodorog, pagkawara nin tiwala o paggalang—ini gabos puedeng magin mamondo, dai malilikayan na mga resulta nin kasalan. Girumdoma na dawa pakapatawada ki David sa saiyang mga kasalan may labot ki Bat-seba asin Urias, si David dai prinotehiran ni Jehova sa kapahapahamak na mga resultang suminunod.2 Samuel 12:9-12.

19-21. (a) Paano an ley na nasusurat sa Levitico 6:1-7 nagtao nin pakinabang sa biktima sagkod sa nagkasala? (b)  Kun may ibang nadanyaran kan satong mga kasalan, naoogma si Jehova kun ginigibo niato an ano?

19 An satong mga kasalan puedeng magkaigwa nin dagdag pang  mga resulta, nangorogna kun may ibang nadanyaran kan satong gawe-gawe. Halimbawa, estudyare an salaysay sa Levitico kapitulo 6. Tinatratar digdi kan Ley ni Moises an situwasyon na an saro nakaginibo nin magabat na sala sa pag-agaw sa rogaring nin kapwa Israelita paagi sa paghabon, pangingikil, o pandadaya. Dangan nagdehar an parakasala na sia nagkasala, na nangahas pa nganing manumpa nin putik. Kaso ini nin nagkakakontrahan na deklarasyon. Minsan siring, paghaloyhaloy, naribok an konsensia kan nagkasala asin itinuga an saiyang kasalan. Tanganing kamtan an pagpatawad nin Dios, may tolo pa siang dapat gibohon: isulit an kinua nia, magmulta sa biktima nin total na 20 porsiento kan kantidad kan hinabon, asin magtao nin lalaking karnero bilang dolot para sa pagkakasala. Dangan, sinasabi kan ley: “An saserdote dapat na gumibo nin pagbayad sa kasalan para sa saiya sa atubangan ni Jehova, kaya patatawadon sia.”Levitico 6:1-7.

20 An ley na ini maheherakon na probisyon hale sa Dios. Iyan may pakinabang sa biktima, na an rogaring isinulit asin daing duwa-duwa na nakaginhawang marhay kan sa katapustapusi rinekonoser kan nagkasala an saiyang kasalan. Kadungan kaiyan, an ley may pakinabang sa saro na sa katapustapusi pinahiro kan saiyang konsensia na admitiron an saiyang kasalan asin itanos an nagibo niang sala. Sa katunayan, kun habo niang gibohon iyan, dai magkakaigwa nin kapatawadan para sa saiya hale sa Dios.

21 Dawa ngani kita bako nang sakop kan Ley ni Moises, an Ley na iyan nagtatao sa sato nin pakarorop sa isip ni Jehova, kaiba na an kaisipan nia sa pagpatawad. (Colosas 2:13, 14) Kun may ibang nadanyaran kan satong mga kasalan, naoogma an Dios kun ginigibo niato an makakaya niato na ikatanos an sala. (Mateo 5:23, 24) Tibaad kalabot digdi an pagrekonoser sa satong kasalan, pag-admitir na kita kulpable, asin paghagad pa ngani nin dispensasyon sa biktima. Dangan puede kitang makiolay ki Jehova basado sa atang ni Jesus asin magkamit kan garantiya na kita pinatawad nin Dios.Hebreo 10:21, 22.

22. Ano an tibaad kaiba kan pagpatawad ni Jehova?

22 Arog nin siisay man na mamomoton na magurang, si Jehova puedeng magtao nin kapatawadan na may kaibang disiplina. (Talinhaga  3:11, 12) An nagsosolsol na Kristiano tibaad kaipuhan na butasan an pribilehio niang maglingkod bilang magurang sa kongregasyon, ministeryal na lingkod, o bilog na panahon na ebanghelisador. Tibaad makolog sa boot nia na sa kadikit na panahon mawaran kan mga pribilehio na mahalagang marhay para sa saiya. Minsan siring, an siring na disiplina dai nangangahulogan na isinayuma ni Jehova an pagpatawad. Dapat niatong girumdomon na an disiplina hale ki Jehova prueba kan saiyang pagkamoot sa sato. An pag-ako asin pag-aplikar kaiyan para sa ikararahay niato.Hebreo 12:5-11.

23. Taano ta nungka na maninigo niatong isipon na dai na kita puedeng kaherakan ni Jehova, asin taano ta maninigo niatong arogon an saiyang pagpatawad?

23 Kanigoan kanakagiginhawang maaraman na an satong Dios “andam na magpatawad”! Sa ibong kan mga salang tibaad nagibo niato, nungka na maninigo niatong isipon na dai na kita puedeng kaherakan ni Jehova. Kun kita talagang magsolsol, gumibo nin aksion na ikatanos an sala, asin odok na mag-arang nin kapatawadan basado sa pinabolos na dugo ni Jesus, lubos kitang makakapagkompiar na patatawadon kita ni Jehova. (1 Juan 1:9) Arogon niato an saiyang pagpatawad sa pagtratar niato sa lambang saro. Total, kun si Jehova, na dai nagkakasala, mamomoton na marhay na nakakapagpatawad sa sato, bako daw na maninigo na gibohon niato na makasalan na mga tawo an pinakamakakaya niato na magpatawad sa lambang saro?

^ par. 4 An tataramon sa Hebreo na trinadusir na “pagkaporma sa sato” ginagamit man may labot sa mga lalagan na dalipay na pinorma nin sarong paragibo nin koron.Isaias 29:16.

^ par. 10 Sinasabi nin sarong intelektuwal na an eskarlata “dai naluludas, o dai nagliliwat na kolor. Ni ambon, ni oran, ni paglaba, ni haloy na pag-usar, dai makakahale kaiyan.”