Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 24

Mayo nin “Makakapasuhay sa Sato sa Pagkamoot nin Dios”

Mayo nin “Makakapasuhay sa Sato sa Pagkamoot nin Dios”

1. Anong negatibong saboot an nagpapasakit sa dakol na tawo, kaiba an nagkapirang tunay na Kristiano?

NAMOMOTAN daw kamo ni Jehova Dios personalmente? An nagkapira minaoyon na namomotan nin Dios an katawohan sa pankagabsan, arog kan sinasabi kan Juan 3:16. Alagad an talagang saboot ninda: ‘Nungka na mamomotan ako nin Dios bilang indibiduwal.’ Dawa tunay na mga Kristiano puedeng magkaigwa nin mga pagduda sa bagay na iyan kun minsan. Nanluluya an boot, sinabi nin sarong lalaki: “Nadedepisilan akong marhay na maniwala na an Dios may pagmakolog sa sako.” May beses daw na pinasasakitan man kamo nin kaagid na mga pagduda?

2, 3. Siisay an gustong papaniwalaon kita na kita daing halaga o masakit kamotan sa mga mata ni Jehova, asin paano niato mapaglalabanan an ideyang iyan?

2 Gustong-gusto ni Satanas na kita maniwala na si Jehova Dios dai namomoot sa sato ni nagpapahalaga sa sato. Totoo, parate na tinetentaran ni Satanas an mga tawo paagi sa pagpukaw sa saindang banidad asin kapalangkawan. (2 Corinto 11:3) Alagad ogmahon man siang haleon an paggalang sa sadiri nin mga madaling maimpluwensiahan. (Juan 7:47-49; 8:13, 44) Ini partikularmenteng totoo sa delikadong “huring mga aldaw” na ini. Dakol ngonyan an nagdadakula sa mga pamilya na “dai nin natural na kapadangatan.” An iba pirmeng napapairarom sa impluwensia nin mga maringis, maimot, asin matagas an payo. (2 Timoteo 3:1-5) An halawig na panahon na pakaeksperyensia nin pagmaltrato, rasismo, o pagkaongis tibaad nakakombensir sa mga siring na sinda daing halaga o masakit kamotan.

3 Kun naririsa nindo an siring na negatibong mga saboot sa saindong sadiri, dai kamo madesesperar. An dakol sa sato sobra kamapagkondenar sa satong sadiri kun minsan. Alagad girumdoma, an Tataramon nin Dios ginibo para sa “paghusay kan mga bagay” asin “pagtumba sa mga bagay na marigonon an pundasyon.” (2 Timoteo 3:16; 2 Corinto 10:4) Sinasabi kan Biblia: “Tatawan niato nin kasiertohan an satong puso sa atubangan nia kun mapadapit sa kun  sa ano man kita kondenaron kan satong puso, huli ta an Dios orog kadakula kisa satong puso asin nakaaaram kan gabos na bagay.” (1 Juan 3:19, 20) Estudyaran niato an apat na paagi na dian tinatabangan kita kan Kasuratan na ‘tawan nin kasiertohan an satong puso’ sa pagkamoot ni Jehova.

Pinahahalagahan Kamo ni Jehova

4, 5. Paano ipinaheheling kan ilustrasyon ni Jesus manongod sa dignos na kita may halaga sa mga mata ni Jehova?

4 Enot, direktamenteng itinotokdo kan Biblia na an Dios may naheheling na halaga sa balang saro kan saiyang mga lingkod. Halimbawa, sinabi ni Jesus: “Bakong ipinapabakal an duwang dignos nin sarong sentimo na kadikit sana an halaga? Alagad mayo ni saro sa sainda na mahoholog sa daga na dai naaaraman kan saindong Ama. Alagad an mismong buhok kan saindong payo bilang gabos. Kun siring dai kamo matakot: orog kamong mahalaga kisa dakol na dignos.” (Mateo 10:29-31) Estudyare kun ano an nagin kahulogan kan mga tataramon na iyan sa mga naghihinanyog ki Jesus kan enot na siglo.

“Orog kamong mahalaga kisa dakol na dignos”

5 Tibaad isipon niato kun taano man ta may mabakal nin dignos. Bueno, kan kaaldawan ni Jesus an dignos iyo an pinakabaratong gamgam na ipinapabakal bilang kakanon. Mangnoha na sa kantidad na sarong sentimo na kadikit sana an halaga, duwang dignos an makukua nin minabakal. Alagad sa huri sinabi ni Jesus na kun duwang sentimo an andam na gastoson nin saro, an makukua nia, bakong apat na dignos, kundi lima. An pasobrang gamgam idinadagdag na garo baga iyan mayo lamang nin halaga. Tibaad daing halaga an mga linalang na iyan sa mata nin mga tawo, alagad ano an pagmansay sa sainda kan Kaglalang? Sabi ni Jesus: “Mayo ni saro sa sainda [dawa an idinagdag] na nalilingawan nin Dios.” (Lucas 12:6, 7) Ngonyan tibaad masabotan na niato an punto ni Jesus. Kun siring an pagpahalaga ni Jehova sa sarong dignos, gurano nanggad kamas mahalaga an sarong tawo! Arog kan ipinaliwanag ni Jesus, aram ni Jehova an balang detalye manongod sa sato. Tara, an mismong buhok kan satong payo bilang!

6. Taano ta masisierto niato na realistiko si Jesus kan sabihon nia na bilang an buhok kan satong payo?

6 Bilang an satong buhok? Tibaad isipon nin nagkapira na dai  nagigin realistiko si Jesus sa bagay na ini. Pero, isip-isipa na sana an paglaom sa pagkabuhay liwat. Dapat na mamidbid kita ni Jehova nin personal na marhay tanganing malalang nia kita giraray! Pinahahalagahan nia kitang marhay kaya ginigirumdom nia an balang detalye, pati an satong kodigo henetiko asin an gabos na taon nin satong mga rekuerdo asin eksperyensia. * An pagbilang kan satong buhok—na mga 100,000 an minatubo sa ordinaryong payo—magigin simple na sanang gibohon kun ikokomparar.

Ano an Naheheling sa Sato ni Jehova?

7, 8. (a) Ano an nagkapirang kualidad na ogmahon si Jehova na manompongan mantang sinisiyasat nia an puso nin mga tawo? (b) Ano an nagkapira sa mga ginigibo niato na pinahahalagahan ni Jehova?

7 Ikaduwa, itinotokdo sa sato kan Biblia kun ano an pinahahalagahan ni Jehova sa saiyang mga lingkod. Sa simpleng pagtaram, ogmahon sia sa satong marahay na mga kualidad asin sa mga paghihingoang ginigibo niato. Sinabi ni Hadeng David sa aki niang si Salomon: “An gabos na puso sinisiyasat ni Jehova, asin an gabos na tendensia kan mga kaisipan saiyang namamansayan.” (1 Cronica 28:9) Mantang sinisiyasat nin Dios an binilyon na puso nin tawo sa madahas, pano nin pagkaongis na kinaban na ini, seguradong ogmahon sia kun namamansayan nia an sarong puso na namomoot sa katoninongan, katotoohan, asin katanosan! Anong nangyayari kun nakakakua an Dios nin puso na pano-pano nin pagkamoot sa saiya, na naghihingoang makanood manongod sa saiya asin ipaabot sa iba an siring na kaaraman? Sinasabi sa sato ni Jehova na tinatandaan nia an mga nagsasabi sa iba manongod sa saiya. Igwa pa ngani sia nin “sarong libro nin girumdoman” para sa gabos na “natatakot ki Jehova asin para sa mga naghohorophorop sa saiyang ngaran.” (Malaquias 3:16) An siring na mga kualidad mahalagang marhay para sa saiya.

8 Ano an nagkapirang marahay na gibo na pinahahalagahan ni Jehova? Sierto na an mga paghihingoa niato na arogon an saiyang  Aki, si Jesu-Cristo. (1 Pedro 2:21) An sarong mahalagang marhay na gibohon na pinahahalagahan nin Dios iyo an pagpalakop kan maogmang bareta kan saiyang Kahadean. Sa Roma 10:15, mababasa niato: “Abaang gayon kan mga bitis kan mga nagpapahayag kan maogmang bareta nin marahay na mga bagay!” Tibaad dai niato iniisip na magayon an hamak na mga bitis niato. Alagad digdi iyan nagrerepresentar sa mga paghihingoa kan mga lingkod ni Jehova sa paghuhulit kan maogmang bareta. An gabos na siring na paghihingoa magayon asin mahalagang marhay sa saiyang mga mata.Mateo 24:14; 28:19, 20.

9, 10. (a) Taano ta makasisierto kita na pinahahalagahan ni Jehova an satong pakatagal sa ibong nin laen-laen na kasakitan? (b) Si Jehova nungka na nagkakaigwa nin anong negatibong punto de vista manongod sa fiel na mga lingkod nia?

9 Pinahahalagahan man ni Jehova an satong pakatagal. (Mateo 24:13) Girumdoma, gusto ni Satanas na talikdan nindo si Jehova. An balang aldaw na kamo nagdanay na maimbod ki Jehova saro na naman na aldaw na kamo nakatabang na masimbag an mga pagduhagi ni Satanas. (Talinhaga 27:11) Kun beses bakong madali an pagtagal. Huli sa mga problema sa salud, pinansial na kadepisilan, emosyonal na mga kapurisawan, asin iba pang kaolangan puedeng magin pagbalo an kada aldaw. An nadidigson na mga inaasahan  puedeng makapaluya man sa boot. (Talinhaga 13:12) An pakatagal sa ibong nin siring na mga kadepisilan orog pang mahalagang marhay ki Jehova. Kaya ngani hinagad ni Hadeng David ki Jehova na tiponon an saiyang mga luha sa “supot na anit,” na may pagkompiar na idinagdag: “Bako daw na iyan yaon sa saimong libro?” (Salmo 56:8) Iyo, pinahahalagahan asin ginigirumdom ni Jehova an gabos na luha asin pagdusa na tinatagalan niato mantang pinapagdadanay an satong kaimbodan sa saiya. An mga iyan mahalaga man na marhay sa saiyang mga mata.

Pinahahalagahan ni Jehova an satong pakatagal sa ibong nin mga pagbalo

10 Ngonyan, tibaad labanan kan pusong mapagkondenar sa sadiri an siring na ebidensia kan satong halaga sa mga mata nin Dios. Tibaad may pag-insistir na ihinihinghing kaiyan: ‘Alagad kadakol kan mas arogan kisa sako. Seguradong nadedesganar na marhay si Jehova kun ikinokomparar nia ako sa sainda!’ Si Jehova dai nagkokomparar; ni matagas o maringis man sia sa saiyang kaisipan. (Galacia 6:4) May dakulang pakarorop na saiyang binabasa an satong puso, asin pinahahalagahan nia an marahay—dawa kadikit sana kaiyan.

Isinusuway ni Jehova an Marahay sa Maraot

11. Ano an manonodan niato manongod ki Jehova sa ginibo nia sa kaso ni Abias?

11 Ikatolo, mantang sinisiyasat kita ni Jehova, maingat siang namimili, na hinahanap an marahay. Halimbawa, kan determinaran ni Jehova na dapat gadanon an enterong dinastiya ni Hadeng Jeroboam na apostata, Saiyang ipinagboot na an saro sa mga aki kan hade, si Abias, tawan nin disenteng lobong. Taano? “May nakua sa saiya na sarong bagay na marahay para ki Jehova na Dios nin Israel.” (1 Hade 14:1, 10-13) Garo man sana siniyasat ni Jehova an puso kan hoben na lalaking iyan asin may nakua sia dian na “sarong bagay na marahay.” Gurano man kasadit o kakadikit kan marahay na bagay na iyan, iyan ibinilang ni Jehova na maninigong isurat sa saiyang Tataramon. Binalosan pa ngani nia iyan, na nagpaheling nin angay na sokol nin pagkaherak sa sarong miembrong iyan nin pamilyang apostata.

12, 13. (a) Paano ipinaheheling kan pangyayari ki Hadeng Josafat na hinahanap ni Jehova an marahay sa sato dawa kun kita magkasala? (b) Pag-abot sa satong marahay na mga gibo asin kualidad, paano si Jehova minagawe siring sa mapagpadangat na Magurang?

12 An orog pa nganing positibong halimbawa makukua sa marahay na si Hadeng Josafat. Kan an hade makaginibo nin katontohan,  sinabihan sia kan propeta ni Jehova: “Huli kaini may gurobgutob tumang sa saimo hale ki Jehova mismo.” Abaa kanakapapepensar kaini! Alagad dai natapos duman an mensahe ni Jehova. Iyan nagpadagos: “Minsan siring, may marahay na mga bagay na nakua sa saimo.” (2 Cronica 19:1-3) Kaya an matanos na kaanggotan ni Jehova dai nagin dahelan na dai na nia maheling an marahay ki Josafat. Abaa kanapapalaen sa mga tawong bakong sangkap! Kun ikinaaanggot an iba, tibaad may tendensia kitang dai na maheling an marahay sa sainda. Asin kun kita nagkasala, an namamatean niatong pagkadesganar, pagkasupog, asin pagkakulpable tibaad magpangyari sa sato na dai na maheling an marahay sa satong sadiri. Pero girumdoma na kun pagsosolsolan niato an satong mga kasalan asin maghihingoa kitang marhay na dai na iyan otrohon, pinatatawad kita ni Jehova.

13 Mantang kamo sinisiyasat ni Jehova, hinahale nia an siring na mga kasalan, kun paanong an graba na daing halaga hinahale nin sarong prospektor na nagkakabod nin bulawan. Kumusta man an saindong marahay na mga kualidad asin gibo? A, ini an mga “tipak na bulawan” na sinasaray nia! Narisa na daw nindo kun paano iniingatan nin mapagpadangat na mga magurang an mga drowing o pradyek sa eskuelahan kan saindang mga aki, kun beses sa haloy na panahon pakatapos na iyan malingawan na kan mga aki? Si Jehova an pinakamapagpadangat na Magurang. Sagkod na kita  nagdadanay na fiel sa saiya, nungka niang linilingawan an satong marahay na mga gibo asin kualidad. Sa katunayan, ibibilang niang biko na lingawan an mga ini, asin nungka na sia biko. (Hebreo 6:10) Sinisiyasat man nia kita sa saro pang paagi.

14, 15. (a) Taano ta nungka na huli sa satong mga pagkabakong sangkap dai na naheheling ni Jehova an marahay sa sato? Iilustrar. (b) Ano an gigibohon ni Jehova sa marahay na mga bagay na nanonompongan nia sa sato, asin ano an pagmansay nia sa saiyang fiel na banwaan?

14 An hineheling ni Jehova bako sanang an satong mga pagkabakong sangkap kundi pati an satong potensial. Sa pag-ilustrar: An mga tawong namomoot sa mga gibo nin arte naghihingoang marhay na ibalik sa dati an naraot nang marhay na mga ipininta o iba pa. Halimbawa, kan maraot nin sarong tawong may darang eskopeta duman sa Galeriya Nasyonal sa Londres, Inglaterra, an drowing ni Leonardo da Vinci na mga $30 milyones an kantidad, mayo ni sarong nagsuherir na mantang naraot na an drowing, iyan maninigong ibasura na. Pinonan tolos an trabahong pagbalik sa dati kan haros 500 anyos nang obra maestra. Taano? Huli ta iyan mahalagang marhay sa mata nin mga mamomoton sa arte. Bako daw na kamo mas mahalaga kisa drowing na tisa asin uring? Sa mga mata nin Dios mas mahalaga nanggad kamo—gurano man an pagkaraot nindo huli sa minanang pagkabakong sangkap. (Salmo 72:12-14) Gigibohon ni Jehova Dios, an ekspertong Kaglalang kan pamilya nin tawo, an kaipuhan tanganing ikabalik sa pagkasangkap an gabos na naghihimate sa saiyang mamomoton na pangataman.Gibo 3:21; Roma 8:20-22.

15 Iyo, naheheling ni Jehova an marahay sa sato na tibaad dai niato mismo naheheling sa satong sadiri. Asin mantang naglilingkod kita sa saiya, patataluboon nia an marahay sagkod na kita sangkap na pag-abot nin panahon. Ano man an nagin pagtratar sa sato kan kinaban ni Satanas, pinahahalagahan ni Jehova an fiel na mga lingkod nia bilang kawiliwili, o mahalagang marhay.Haggeo 2:7, nota sa ibaba.

Aktibong Ipinaheheling ni Jehova an Saiyang Pagkamoot

16. Ano an kadarudakulaing prueba kan pagkamoot ni Jehova sa sato, asin paano niato naaaraman na an regalong ini para sa sato personalmente?

16 Ikaapat, dakol an ginigibo ni Jehova tanganing patunayan an saiyang pagkamoot sa sato. Daing duwa-duwa, an atang na pantubos  ni Cristo iyo an pinakaepektibong simbag sa kaputikan ni Satanas na kita daing halaga o masakit kamotan. Nungka niatong paglingawan na an labi-labi kasakit na kagadanan na tinios ni Jesus sa hariging pasakitan asin an mas grabe pa nganing sakit na tinios ni Jehova sa pagheling na magadan an saiyang namomotan na marhay na Aki prueba kan saindang pagkamoot sa sato. Makamomondo, dakol an nasasakitan na maniwala na an regalong ini para sa sainda personalmente. An pagmate ninda alangan sinda. Pero girumdoma na si apostol Pablo nagin paralamag sa mga parasunod ni Cristo. Pero, isinurat nia: ‘An Aki nin Dios namoot sa sako asin itinao an saiyang sadiri para sa sako.’Galacia 1:13; 2:20.

17. Paagi sa ano na dinadagka kita ni Jehova na rumani sa saiya asin sa saiyang Aki?

17 Pinatutunayan ni Jehova an saiyang pagkamoot sa sato paagi sa pagtabang sa sato bilang indibiduwal na aprobetsaran an mga pakinabang na tao kan atang ni Cristo. Sinabi ni Jesus: “Dai nin makadodolok sa sako kun dai sia dagkahon kan Ama na nagsugo sa sako.” (Juan 6:44) Iyo, personal kitang dinadagka ni Jehova na rumani sa saiyang Aki asin sa paglaom sa buhay na daing sagkod. Paano? Paagi sa paghuhulit, na nakaaabot sa sato bilang indibiduwal, asin paagi sa saiyang banal na espiritu, na ginagamit ni Jehova sa pagtabang sa sato na masabotan asin ikaaplikar an espirituwal na mga katotoohan sa ibong kan satong mga limitasyon asin pagkabakong sangkap. Kun siring, masasabi ni Jehova manongod sa sato an arog kan sinabi nia manongod sa Israel: “Namotan taka nin pagkamoot na sagkod sa panahon na daing talaan. Kaya ngani dinagka taka paagi sa mamomoton na kabootan.”Jeremias 31:3.

18, 19. (a) Ano an pinakapersonal na paagi na ipinaheheling ni Jehova an saiyang pagkamoot sa sato, asin ano an nagpapaheling na ini personal na inaasikaso nia? (b) Paano sinisierto sa sato kan Tataramon nin Dios na si Jehova parahinanyog na may empatiya?

18 Seguro paagi sa pribilehio nin pamibi na naeeksperyensiahan niato an pagkamoot ni Jehova sa pinakapersonal na paagi. An balang saro sa sato inaagda kan Biblia na “mamibi nin daing ontok” sa Dios. (1 Tesalonica 5:17) Sia naghihinanyog. Inaapod pa ngani siang “Paradangog nin pamibi.” (Salmo 65:2) Dai nia idinelegar an katongdan na ini sa iba, dawa sa sadiri niang Aki. Isip-isipa na sana: Sinasadol kita kan Kaglalang kan uniberso na dumolok sa saiya sa  pamibi, na may katalingkasan sa pagtaram. Asin anong klase siang parahinanyog? Saro daw na indiperente, daing labot, daing pagmakolog? Dai nanggad.

19 Si Jehova may empatiya. Ano an empatiya? An sabi nin sarong fiel na Kristianong may edad na: “An empatiya kakologan mo sa puso ko.” Talaga daw na apektado si Jehova kan kakologan niato? Nababasa niato mapadapit sa mga pagdusa kan saiyang banwaan na Israel: “Sa bilog na panahon kan saindang kasakitan sia nasakitan man.” (Isaias 63:9) Dai sana naheling ni Jehova an mga problema ninda; nakisimpatiya sia sa banwaan. Kun gurano kakosog kan saiyang pagmate iiniilustrar kan mismong mga tataramon ni Jehova sa saiyang mga lingkod: “An nagtitikwil sa saindo nagtitikwil sa basilig kan sakong mata.” * (Zacarias 2:8) Makologon iyan! Iyo, nakikisimpatiya sa sato si Jehova. Kun kita nakokolgan, nakokolgan man sia.

20. Anong bakong timbang na kaisipan an dapat na likayan niato tanganing makuyog niato an konseho na yaon sa Roma 12:3?

20 Mayo nin timbang na Kristiano na gagamiton an siring na prueba kan pagkamoot asin halangkaw na pagheling nin Dios bilang sarahotan sa kapalangkawan o egotismo. Nagsurat si apostol Pablo: “Paagi sa dai na kutana maninigong kabootan na itinao sa sako sinasabihan ko an lambang saro dian sa saindo na dai mag-isip dapit sa saiyang sadiri nin orog kisa maninigong isipon; kundi na mag-isip tanganing magkaigwa nin marahay na kaisipan, an balang saro siring sa sokol nin pagtubod na itinao nin Dios sa saiya.” (Roma 12:3) An saro pang traduksion nagsasabi digdi: “Sasabihon ko sa lambang saro sa saindo na dai pagtasaran an sadiri nin labi sa tunay niang halaga, kundi na magkaigwa nin tama sanang pagtasar sa sadiri.” (A Translation in the Language of the People, ni Charles B. Williams) Kaya mantang ikinaoogma niatong marhay an pagkamoot kan satong langitnon na Ama, magin marahay an satong kaisipan asin girumdomon niato na dai niato inaako bilang  bayad ni maninigo sanang akoon niato an pagkamoot nin Dios.Lucas 17:10.

21. Anong mga kaputikan ni Satanas an dapat na padagos niatong labanan, asin paagi sa anong katotoohan nin Dios niato padagos na matatawan nin kasiertohan an satong puso?

21 Gibohon logod kan balang saro sa sato an bilog niatong makakaya na isikwal an gabos na kaputikan ni Satanas, kaiba an kaputikan na kita daing halaga o masakit kamotan. Kun tinokdoan kamo kan mga eksperyensia nindo sa buhay na ibilang an saindong sadiri na problemang depisilon na mapangganahan dawa kan dakulaon na pagkamoot nin Dios, o na an marahay na mga gibo nindo kadikiton tanganing marisa dawa kan mga mata niang heling an gabos, o na an mga kasalan nindo sobra kadakula tanganing matahoban dawa kan kagadanan kan saiyang mahal na marhay na Aki, kaputikan an itinokdo sa saindo. Isikwal an siring na mga kaputikan sa bilog nindong puso! Padagos niatong tawan nin kasiertohan an satong puso paagi sa katotoohan na ipinahayag sa ipinasabong na mga tataramon ni Pablo: “Ako kombensido na ni an kagadanan ni an buhay ni an mga anghel ni an mga gobyerno ni an mga bagay na yaon na digdi ngonyan ni an mga bagay na madatong pa ni an mga kapangyarihan ni an kalangkawan ni an kararoman ni an arin man na ibang linalang dai makakapasuhay sa sato sa pagkamoot nin Dios na yaon dian ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan.”Roma 8:38, 39.

^ par. 6 Paorootrong ikinokonektar kan Biblia an paglaom sa pagkabuhay liwat sa memorya ni Jehova. An fiel na tawong si Job nagsabi ki Jehova: “O . . . na tawan mo ako nin talaan na panahon asin girumdomon mo ako!” (Job 14:13) Si Jesus nagtaram manongod sa pagkabuhay liwat kan “gabos na nasa mga lolobngan na girumdoman.” Tama ini ta sangkap na ginigirumdom ni Jehova an gadan na intension niang buhayon liwat.Juan 5:28, 29.

^ par. 19 An nagkapirang traduksion nagpaparisa digdi na an nagtitikwil sa banwaan nin Dios sadiri niang mata o mata kan Israel an tinitikwil, bakong an mata nin Dios. An salang ini iinintrodusir nin nagkapirang eskriba na ibinilang na daing galang an tekstong ini asin kun siring inenmendaran iyan. Itinago kan napasala nindang paghihingoa an kosog kan personal na empatiya ni Jehova.