Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 2

Puede daw Talaga Kamong ‘Rumani sa Dios’

Puede daw Talaga Kamong ‘Rumani sa Dios’

1, 2. (a) Ano an tibaad garo harayong mangyari para sa dakol, alagad ano an sinisierto sa sato kan Biblia? (b) Tinawan si Abraham nin anong haraning relasyon, asin taano?

ANO an mamamatean nindo kun an Kaglalang kan langit asin daga magsabi dapit sa saindo, “Ini katood ko”? Para sa dakol, iyan tibaad garo harayong mangyari. Total, paano man nanggad makakapakikatood ki Jehova Dios an sarong ordinaryong tawo? Pero, sinisierto sa sato kan Biblia na puede talaga kitang magin harani sa Dios.

2 Si Abraham kan suanoy saro na nagin harani nin siring kaiyan. Ipinamidbid ni Jehova an patriarkang iyan na “sakuyang katood.” (Isaias 41:8) Iyo, ibinilang ni Jehova si Abraham na sarong personal na katood. Tinawan si Abraham kan siring na haraning relasyon huli ta sia “nagtubod ki Jehova.” (Santiago 2:23) Ngonyan man, si Jehova naghahanap nin mga oportunidad na ‘makidayupot’ sa mga naglilingkod sa saiya huli sa pagkamoot. (Deuteronomio 10:15) An saiyang Tataramon nagsasadol: “Rumani kamo sa Dios, asin sia marani sa saindo.” (Santiago 4:8) Sa mga tataramon na ini nakanonompong kita nin pangagda sagkod nin panuga.

3. Ano an pangagda sa sato ni Jehova, asin anong panuga an konektado dian?

3 Inaagda kita ni Jehova na rumani sa saiya. Andam sia asin gusto niang akoon kita bilang mga katood. Kadungan kaiyan, nanunuga sia na kun magibo kita nin aksion na rumani sa saiya, magibo man sia nin kaparehong aksion. Marani sia sa sato. Sa siring mapapasato an sarong bagay na totoong mahalagang marhay—“an pakikidayupot ki Jehova.” * (Salmo 25:14) An “pakikidayupot” nagtatao kan ideya nin kompidensial na pakikipag-olay sa sarong espesyal na katood.

4. Paano nindo ilaladawan an sarong dayupot na katood, asin sa anong paagi na si Jehova nagigin siring kaiyan na katood sa mga minarani sa saiya?

 4 Igwa daw kamo nin dayupot na katood na natutugaan nindo nin sekreto? An siring na katood may pagmakolog sa saindo. May tiwala kamo sa saiya, ta sia nagin maimbod. Nadadagdagan an mga kagayagayahan nindo kun sinasabi nindo iyan sa saiya. Pinagigian kan saiyang madinamayon na paghinanyog an gabat kan saindong kamondoan. Dawa kun garo baga mayo nin ibang nakakaintindi sa saindo, sia iyo. Kaagid kaiyan, kun kamo minarani sa Dios, nagkakaigwa kamo nin sarong espesyal na Katood na totoong nagpapahalaga sa saindo, odok na nagmamakolog sa saindo, asin lubos na nakakaintindi sa saindo. (Salmo 103:14; 1 Pedro 5:7) Sia pinagtitiwalaan nindo kan nasa kairairaromi kan saindong boot, ta aram nindo na sia maimbod sa mga maimbod sa saiya. (Salmo 18:25) Minsan siring, an pribilehiadong pakikidayupot na ini sa Dios napapasato sana huli ta pinagin posible nia iyan.

Binuksan ni Jehova an Dalan

5. Ano an ginibo ni Jehova tanganing magin posible na kita maparani sa saiya?

5 Kun kita sana, kita bilang mga parakasala nungkang mapaparani sa Dios. (Salmo 5:4) “Alagad ipinamimidbid nin Dios an saiyang pagkamoot sa sato sa paagi na, mantang kita mga parakasala pa, si Cristo nagadan para sa sato,” an isinurat ni apostol Pablo. (Roma 5:8) Iyo, iinareglo ni Jehova na “itao [ni Jesus] an saiyang kalag bilang pantubos na karibay nin dakol.” (Mateo 20:28) An satong pagtubod sa atang na pantubos na iyan an nagpapagin posible na kita maparani sa Dios. Huling an Dios an “enot na namoot sa sato,” ibinugtak nia an pundasyon tanganing kita makapakikatood sa saiya.1 Juan 4:19.

6, 7. (a) Paano niato naaaraman na si Jehova bakong natatago, dai puedeng mamidbid na Dios? (b) Sa anong mga paagi ihinayag ni Jehova an saiyang sadiri?

6 May saro pang aksion na ginibo si Jehova: Ihinayag nia sa sato an saiyang sadiri. Sa ano man na pagkakatood, an pagigin harani basado sa talagang pakamidbid sa sarong tawo, na pinahahalagahan an saiyang mga kualidad asin paagi nin paghiro. Kaya kun si Jehova natatago, dai puedeng mamidbid na Dios, nungka kitang magigin harani sa saiya. Pero, imbes na itago an saiyang  sadiri, boot niang mamidbid niato sia. (Isaias 45:19) Apuera kaini, an ihinahayag nia manongod sa saiyang sadiri bukas sa gabos, dawa sa sato na tibaad ibinibilang na hamak kun segun sa mga pamantayan kan kinaban.Mateo 11:25.

Ihinayag ni Jehova an saiyang sadiri paagi sa saiyang mga gibo nin paglalang asin sa saiyang nasusurat na Tataramon

7 Paano ihinayag sa sato ni Jehova an saiyang sadiri? Ihinahayag kan saiyang mga gibo nin paglalang an nagkapirang aspekto kan saiyang personalidad—an kadakulaan kan saiyang kapangyarihan, an rarom kan saiyang kadonongan, an abundansia kan saiyang pagkamoot. (Roma 1:20) Alagad an paghayag ni Jehova kan saiyang sadiri bakong sagkod sana sa mga bagay na linalang nia. Bilang an nagdadanay na Dakulang Parakomunikar, nagtao sia nin nasusurat na kapahayagan kan saiyang sadiri sa saiyang Tataramon, an Biblia.

Pakaheling sa “Pagigin Nakagagayagaya ni Jehova”

8. Taano ta masasabi na an Biblia mismo ebidensia kan pagkamoot sa sato ni Jehova?

8 An Biblia mismo ebidensia kan pagkamoot sa sato ni Jehova. Sa saiyang Tataramon, ihinahayag nia an saiyang sadiri paagi sa mga termino na nasasabotan niato—prueba na bako sanang namomotan nia kita kundi na boot niang mamidbid asin kamotan niato sia. An nababasa niato sa mahalagang marhay na librong ini nagpapangyari sa sato na maheling “an pagigin nakagagayagaya ni Jehova” asin nagpapahiro sa sato na booton na maparani sa saiya. (Salmo 90:17) Pag-olayan niato an nagkapira sa nakaoogmang mga paagi nin paghayag ni Jehova kan saiyang sadiri sa saiyang Tataramon.

9. Ano an nagkapirang halimbawa nin direktang mga tataramon sa Biblia na nagsasabi kan mga kualidad nin Dios?

9 An Kasuratan igwa nin dakol na direktang tataramon na nagsasabi kan mga kualidad nin Dios. Mangnoha an nagkapirang halimbawa. “Si Jehova mamomoton sa hustisya.” (Salmo 37:28) An Dios “halangkaw sa kapangyarihan.” (Job 37:23) “ ‘Ako maimbod,’ an sabi ni Jehova.” (Jeremias 3:12) “Sia madonong sa puso.” (Job 9:4) Sia “Dios na maheherakon asin maugayon, maluway sa pagkaanggot asin abunda sa mamomoton na kabootan asin katotoohan.” (Exodo 34:6) “Ika, O Jehova, marahay asin andam na magpatawad.” (Salmo 86:5) Asin, siring kan nasambitan  sa naenot na kapitulo, nangingibabaw an sarong kualidad: “An Dios pagkamoot.” (1 Juan 4:8) Mantang pinepensar nindo an nakapaoogmang mga kualidad na ini, bako daw na nadadagka kamong rumani sa daing kaparehong Dios na ini?

Tinatabangan kita kan Biblia na rumani ki Jehova

10, 11. (a) Tanganing tabangan kita na maheling nin mas malinaw an saiyang personalidad, ano an iiniba ni Jehova sa saiyang Tataramon? (b) Anong halimbawa sa Biblia an nagtatabang sa sato na iladawan sa isip an kapangyarihan nin Dios na ginigibo?

10 Apuera sa pagsabi sa sato kun ano an saiyang mga kualidad, mamomoton na iiniba ni Jehova sa saiyang Tataramon an espesipikong mga halimbawa kan mga kualidad na ini na ginigibo. An siring na mga salaysay nagtatao nin buhay na marhay na mga paglaladawan sa isip na nagtatabang sa sato na maheling nin mas malinaw an laen-laen na aspekto kan saiyang personalidad. Iyan man nakatatabang sa sato na maparani sa saiya. Estudyare an sarong halimbawa.

11 Madali sanang basahon na an Dios “makosog an kapangyarihan.” (Isaias 40:26) Pero iba nang orolay na basahon an manongod sa kun paano nia ilinigtas an Israel sa Dagat na Pula dangan pinangatamanan an nasyon sa kaawagan sa laog nin 40 taon. Ikalaladawan nindo sa isip an nag-uulakbong katubigan na nababanga. Maiimahinar nindo an nasyon—na puedeng 3,000,000 gabos—na nagraralakaw sa marang irarom kan dagat, an nabilog na katubigan nagtotoronong na garo dakulaon na mga lanob sa mag-ibong-ibong. (Exodo 14:21; 15:8) Maheheling nindo an ebidensia kan nagpoprotehir na pag-ataman nin Dios sa kaawagan. May tubig na buminolos hale sa gapo. May kakanon, na garo mga pisog na puti, na naglataw sa daga. (Exodo 16:31; Bilang 20:11) Ihinahayag digdi ni Jehova na bako sana na sia igwa nin kapangyarihan kundi na ginagamit nia iyan para sa saiyang banwaan. Bako daw  na nakapakokosog liwat sa boot na maaraman na an satong mga pamibi nakakaabot sa sarong makapangyarihan na Dios na sarong “pailihan asin kosog para sa sato, sarong tabang na danay na makukua sa panahon nin mga kasakitan”?Salmo 46:1.

12. Paano kita tinatabangan ni Jehova na “maheling” sia paagi sa mga termino na nasasabotan niato?

12 Si Jehova, na sarong espiritu, dakol pa ngani an ginibo tanganing tabangan kita na mamidbid sia. Bilang mga tawo an naheheling ta sana iyo an literal na naheheling kan satong mata asin kun siring dai niato naheheling an yaon sa rona nin mga espiritu. Kun ilaladawan nin Dios sa sato an saiyang sadiri paagi sa mga terminong pan-espiritu garo man sana kamo naghihingoang ipaliwanag an mga detalye kan saindong itsura, arog kan kolor kan saindong mata o mga pekas, sa saro na namundag na buta. Imbes, maboot kitang tinatabangan ni Jehova na “maheling” sia paagi sa mga termino na nasasabotan niato. Kun minsan, naggagamit sia nin mga metapora asin simili, na ibinabaing an saiyang sadiri sa mga bagay na aram niato. Ilinaladawan pa ngani nia an saiyang sadiri na may nagkapirang kabtang kan hawak nin tawo. *

13. Anong paglaladawan sa isip an ipinasasabong kan Isaias 40:11, asin paano kamo naaapektaran kaiyan?

13 Mangnoha an pagkaladawan ki Jehova na yaon sa Isaias 40:11: “Siring sa pastor aatamanon nia an saiyang sadiring aripompon. Paagi sa saiyang takyag titiponon nia an mga kordero; asin sa saiyang daghan kakargahon nia sinda.” Ikinokomparar digdi si Jehova sa sarong pastor na kinakarga kan “saiyang takyag” an mga kordero. Ipinaririsa kaini an kakayahan nin Dios na protehiran asin suportaran an saiyang banwaan, maski an mga mas madaling mabiktima. Makamamate kitang salbado sa saiyang makosog na mga takyag, huli ta kun maimbod kita sa saiya, nungka nia kitang babayaan. (Roma 8:38, 39) Kinakarga kan Dakulang Pastor an mga kordero “sa saiyang daghan”—sarong frase na nanonongod sa darakulang  katiklopan kan pan-itaas na gubing, na dian kun minsan kinakarga nin pastor an bagong mundag na kordero. Sa siring sinisierto sa sato na kita mahal asin mamomoton na inaataman ni Jehova. Natural sanang booton na maparani sa saiya.

“Gusto kan Aki na Ihayag Sia”

14. Taano ta masasabi na itinatao ni Jehova an pinakapersonal na paghayag kan saiyang sadiri paagi ki Jesus?

14 Sa saiyang Tataramon, itinatao ni Jehova an pinakapersonal na paghayag kan saiyang sadiri paagi sa saiyang namomotan na marhay na Aki, si Jesus. Daing siisay man na mas eksaktong makapababanaag kan kaisipan asin saboot nin Dios o mas malinaw na ikapaliliwanag Sia kisa ginibo ni Jesus. Total, an panganay na Aki na iyan nag-eksister na sa kaibahan kan saiyang Ama bago pa linalang an ibang espiritung linalang asin an pisikal na uniberso. (Colosas 1:15) Midbid nin personal ni Jesus si Jehova. Iyan an dahelan na nasabi nia: “Kun siisay an Aki mayo nin siisay man na nakaaaram kundi an Ama; asin kun siisay an Ama, mayo nin siisay man na nakaaaram kundi an Aki, asin sia na sa saiya gusto kan Aki na ihayag sia.” (Lucas 10:22) Kan yaon digdi sa daga bilang tawo, ihinayag ni Jesus an saiyang Ama sa duwang mahalagang paagi.

15, 16. Sa anong duwang paagi ihinayag ni Jesus an saiyang Ama?

 15 Enot, an katokdoan ni Jesus tinatabangan kita na mamidbid an saiyang Ama. Ilinadawan ni Jesus si Jehova paagi sa mga termino na nakapahihiro sa satong puso. Halimbawa, tanganing ipaliwanag an maheherakon na Dios na maogmang inaako liwat an nagsosolsol na mga nagkasala, ibinaing ni Jesus si Jehova sa sarong mapagpatawad na ama na napahirong gayo an boot kan maheling an pabalik na aki niang gastador kaya sia duminalagan asin kuminugos sa liog kan saiyang aki patin mapagpadangat na hinadokan sia. (Lucas 15:11-24) Ilinadawan man ni Jesus si Jehova bilang Dios na ‘dinadagka’ an mga tawong tama an kamugtakan nin puso huli ta namomotan nia sinda bilang mga indibiduwal. (Juan 6:44) Naaaraman nia ngani kun may sarong sadit na dignos na naholog sa daga. “Dai kamo matakot,” an paliwanag ni Jesus, “orog kamong mahalaga kisa dakol na dignos.” (Mateo 10:29, 31) Dai niato mapogolan na madagkang rumani sa siring kamapagmakolog na Dios.

16 Ikaduwa, ipinaheheling sa sato kan halimbawa ni Jesus kun arog sa ano si Jehova. Eksaktong marhay na ipinabanaag ni Jesus an saiyang Ama kaya nasabi nia: “Sia na nakaheling sa sako nakaheling man sa Ama.” (Juan 14:9) Sa siring, kun kita nagbabasa sa mga Ebanghelyo manongod ki Jesus—an mga saboot na ipinaheling nia asin an paagi nin pagtratar nia sa iba—garo man sana naheheling niato an buhay na ladawan kan saiyang Ama. Dai na kita matatawan ni Jehova nin mas malinaw pang paghayag kan saiyang mga kualidad kisa dian. Taano?

17. Iilustrar an ginibo ni Jehova tanganing tabangan kita na masabotan kun arog sia sa ano.

17 Sa pag-ilustrar: Imahinara na hinihingoa nindong ipaliwanag kun ano an kabootan. Tibaad tawan nindo iyan nin kahulogan paagi sa mga tataramon. Alagad kun may ikatotokdo kamong sarong tawo na aktuwal na naggigibo nin kabootan asin magsabi, “Iyan an sarong halimbawa nin kabootan,” an tataramon na “kabootan” nagkakaigwa nin orog na kahulogan asin nagigin mas madaling masabotan. Arog kaiyan an ginibo ni Jehova tanganing tabangan kita na masabotan kun arog sia sa ano. Apuera sa pagladawan sa saiyang sadiri paagi sa mga tataramon, itinao nia sa sato an buhay na  halimbawa kan saiyang Aki. Ki Jesus, an mga kualidad nin Dios naheheling na ginigibo. Paagi sa mga salaysay sa Ebanghelyo na naglaladawan ki Jesus, garo man sana sinasabi ni Jehova: “Arog ako kaiyan.” Paano si Jesus ilinaladawan kan ipinasabong na rekord kan sia yaon digdi sa daga?

18. Paano ipinahayag ni Jesus an mga kualidad na kapangyarihan, hustisya, asin kadonongan?

18 An apat na pangenot na kualidad nin Dios magayon na nahahayag ki Jesus. Igwa sia nin kapangyarihan sa helang, gutom, kagadanan pa ngani. Pero, bakong arog nin paslong mga tawo na inaabuso an saindang kapangyarihan, nungka niang ginamit an kapangyarihan na magmilagro para sa saiyang sadiring kapakanan o tanganing kolgan an iba. (Mateo 4:2-4) Namotan nia an hustisya. An saiyang puso napano nin matanos na gurobgutob kan maheling an bakong makatanosan na mga negosyante na inaaprobetsaran an mga tawo. (Mateo 21:12, 13) Trinatar nia na daing pagpaorog an mga dukha asin inaapi, na tinatabangan an mga siring na ‘makakua nin kaginhawahan’ para sa saindang kalag. (Mateo 11:4, 5, 28-30) May daing kapantay na kadonongan sa katokdoan ni Jesus, na “labi pa ki Salomon.” (Mateo 12:42) Alagad dai noarin man ipinagpasikat ni Jesus an saiyang kadonongan. An saiyang mga tataramon nakataros sa puso kan ordinaryong mga tawo, ta an saiyang katokdoan malinaw, simple, asin praktikal.

19, 20. (a) Paanong si Jesus sarong marahayon na halimbawa nin pagkamoot? (b) Mantang binabasa asin pinepensar niato an halimbawa ni Jesus, ano an maninigo niatong girumdomon?

19 Si Jesus marahayon na halimbawa nin pagkamoot. Sa bilog niang ministeryo, ipinaheling nia an pagkamoot sa dakol na aspekto kaiyan, kabale an empatiya asin pagkaludok. Kun naheheling nia an pagdusa kan iba dai puedeng dai sia makamate nin pagkaherak. Paorootro, an madinamayon na pagmakolog na iyan an nagmotibar sa saiya na gumibo nin aksion. (Mateo 14:14) Minsan ngani pinaomayan nia an mga may helang asin pinakakan an mga nagugutom, ipinahayag ni Jesus an pagkaludok sa orog pa kahalagang paagi. Tinabangan nia an iba na maaraman, akoon, asin kamotan an katotoohan manongod sa Kahadean nin Dios, na matao nin permanenteng mga bendisyon sa katawohan. (Marcos 6:34; Lucas 4:43) Orog sa gabos, ipinaheling ni Jesus an pagkamoot na  mapagsakripisyo kan sadiri paagi sa boluntad na pagtao kan saiyang kalag para sa iba.Juan 15:13.

20 Makangangalas daw na an mga tawo, ano man an edad asin pinaghalean, nadagkang rumani sa tawong ini na may mamomoton na init nin pakikiiba asin makosogon na mga saboot? (Marcos 10:13-16) Minsan siring, mantang binabasa asin pinepensar niato an buhay na halimbawa ni Jesus, pirme niatong girumdomon na sa Aki na ini naheheling niato an malinaw na ladawan kan saiyang Ama.Hebreo 1:3.

Sarong Pantabang sa Sato sa Pag-adal

21, 22. Ano an kalabot sa paghanap ki Jehova, asin ano an yaon sa pantabang na ini sa pag-adal na matabang sa sato sa paghihingoang ini?

21 Paagi sa malinaw na marhay na paghayag kan saiyang sadiri sa saiyang Tataramon, ipinaheheling nin klaro ni Jehova na boot niang kita magin harani sa saiya. Kadungan kaiyan, dai nia kita pinipirit na maghingoang kamtan an aprobadong relasyon sa saiya. Nasa sato nang hanapon si Jehova “mantang sia makukua pa.” (Isaias 55:6) Kalabot sa paghanap ki Jehova an pag-aram sa saiyang mga kualidad asin paagi nin paghiro na ihinayag sa Biblia. An pantabang sa pag-adal na binabasa nindo ngonyan plinano tanganing tabangan kamo sa paghihingoang ini.

22 Maririsa nindo na an librong ini binarangabanga sa mga kabtang na katimbang kan apat na pangenot na kualidad ni Jehova:  kapangyarihan, hustisya, kadonongan, asin pagkamoot. An kada kabtang minapoon paagi sa sarong sumaryo kan kualidad na iyan. An minasunod na pirang kapitulo nagpapaliwanag kun paano ipinahahayag ni Jehova an kualidad na iyan sa laen-laen na aspekto kaiyan. An kada kabtang igwa man nin sarong kapitulo na nagpapaheling kun paano ipinaheling ni Jesus paagi sa halimbawa an kualidad na iyan, saka nin sarong kapitulo na sinisiyasat kun paano niato iyan ikapababanaag sa satong buhay.

23, 24. (a) Ipaliwanag an espesyal na kabtang na “Mga Hapot Para sa Paghorophorop.” (b) Paano an paghorophorop nakatatabang sa sato na orog pang rumani sa Dios?

23 Poon sa kapitulong ini, igwa nin sarong espesyal na kabtang na may titulong “Mga Hapot Para sa Paghorophorop.” Halimbawa, helinga an kahon sa pahina 24. An mga teksto asin hapot dai plinano bilang repaso kan kapitulo. Imbes, an katuyohan kaiyan tabangan kamo na pensaron an ibang importanteng mga aspekto kan tema. Paano nindo magagamit nin epektibo an kabtang na ini? Hanapon an lambang sitadong teksto, asin basahon nin maingat an mga bersikulo. Dangan estudyaran an hapot na kaiba kan kada sitasyon. Pensaron an mga simbag. Puede kamong gumibo nin pagsiyasat. Ihapot sa sadiri an nagkapirang dugang na hapot: ‘Ano an sinasabi sa sako kan impormasyon na ini manongod ki Jehova? Paano iyan nakaaapektar sa sakong buhay? Paano ko iyan magagamit sa pagtabang sa iba?’

24 An siring na paghorophorop makatatabang sa sato na orog pang rumani ki Jehova. Taano? An paghorophorop iinaasosyar kan Biblia sa puso. (Salmo 19:14) Kun pinepensar niato na may pagpahalaga an satong nanonodan manongod sa Dios, an impormasyon minataros sa satong piguratibong puso, kun saen iyan nagkakaepekto sa satong pag-isip, pinupukaw an satong mga saboot, asin sa katapustapusi pinahihiro kita. An satong pagkamoot sa Dios minararom, asin an pagkamoot man na iyan pinahihiro kita na mawoton na paogmahon sia bilang satong pinakamamahal na Katood. (1 Juan 5:3) Tanganing mapasato an siring na relasyon, dapat na maaraman niato an mga kualidad asin paagi nin paghiro ni Jehova. Pero, enot, pag-olayan niato an sarong aspekto kan naturalesa nin Dios na nagtatao nin nagpapahirong dahelan na rumani sa saiya—an saiyang kabanalan.

^ par. 3 Interesante nanggad, an termino sa Hebreo na trinadusir na “pakikidayupot” ginamit sa Amos 3:7, na nagsasabi na an Soberanong Kagurangnan na Jehova ihinahayag an saiyang “kompidensial na bagay” sa saiyang mga lingkod, na sinasabi sa sainda antes pa an katuyohan niang gibohon.

^ par. 12 Halimbawa, nasasambitan kan Biblia an manongod sa lalauogon, mata, talinga, dongo, ngoso, takyag, asin bitis nin Dios. (Salmo 18:15; 27:8; 44:3; Isaias 60:13; Mateo 4:4; 1 Pedro 3:12) An piguratibong mga pananaram na iyan dai dapat saboton nin literal, arog man kan mga apod ki Jehova na “Gapo” o “kalasag.”Deuteronomio 32:4; Salmo 84:11.