Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 4

“Si Jehova . . . Dakula sa Kapangyarihan”

“Si Jehova . . . Dakula sa Kapangyarihan”

1, 2. Anong makangangalas na mga bagay an naheling ni Elias sa saiyang buhay, alagad anong pambihirang mga pangyayari an naheling nia gikan sa lungib sa Bukid nin Horeb?

SI Elias nakaheling na nin makangangalas na mga bagay kaidto. Nakaheling na sia nin mga uwak na naghahatod sa saiya nin kakanon duwang beses sa sarong aldaw mantang sia namumuhay na nagtatago. Nakaheling na sia nin duwang lalagan na nagsusuplay nin harina asin lana durante nin halawig na tiggutom asin nungkang nauubosan. Nakaheling pa ngani sia nin kalayo na nahoholog hale sa langit bilang simbag sa saiyang pamibi. (1 Hade, kapitulo 17, 18) Pero, si Elias nungka pang nakaheling nin ano man na arog kaini.

2 Mantang sia naglulukob harani sa entrada nin sarong lungib sa Bukid nin Horeb, nakaheling sia nin sunod-sunod na pambihirang mga pangyayari. Enot nagkaigwa nin doros. Iyan seguradong naghahagubuhob, nakabubungog an ragubrob, ta iyan makosogon kaya binaraak kaiyan an mga bukid asin tinurumpag an mga kantil. Sunod nagkaigwa nin linog, na nagpaluwas nin grabe kakosog na puersang nalalaom sa pinakaibabaw kan daga. Dangan nagkaigwa nin kalayo. Mantang iyan naglalakop sa lugar na idto, posibleng marhay na namatean ni Elias an biglang sangaw kan nakapapasong init kaiyan.1 Hade 19:8-12.

“Uya! Si Jehova nag-aagi”

3. Naheling ni Elias an ebidensia nin anong kualidad nin Dios, asin saen niato maheheling an ebidensia kan iyo man sanang kualidad na ini?

3 An gabos na laen-laen na pangyayaring ini na naheling ni Elias nagkakaparareho sa sarong bagay—an mga iyan pagpaheling kan dakulang kapangyarihan ni Jehova Dios. Siempre, dai niato kaipuhan na makaheling nin milagro tanganing mamansayan na an Dios igwa kan kualidad na ini. Iyan heling-heling. An Biblia nagsasabi sa sato na an mga linalang nagtatao nin prueba kan “daing sagkod na kapangyarihan asin pagka-Dios” ni Jehova. (Roma 1:20) Isip-isipa na sana an nakakabutang mga silyab asin ragubrob nin nagkikikilat asin nagdadagoldol na bagyo, an magayonon na pag-ulakbo nin masulogon na busay, an grabe kahiwas na mabitoon  na langit! Dai daw nindo naheheling an kapangyarihan nin Dios sa siring na mga paheling? Pero, pipira sa kinaban sa ngonyan an talagang rinerekonoser an kapangyarihan nin Dios. Mas dikit pa ngani an minamansay iyan nin tama. Pero an pagkasabot sa kualidad na ini nin Dios nagtatao sa sato nin dakol na dahelan na orog na rumani ki Jehova. Sa kabtang na ini, poponan niatong pag-adalan nin detalyado an daing kaagid na kapangyarihan ni Jehova.

Sarong Mahalagang Marhay na Kualidad ni Jehova

4, 5. (a) Ano an koneksion kan ngaran ni Jehova asin kan pagkamakakamhan, o kapangyarihan nia? (b) Taano ta tama na pinili ni Jehova an torong baka bilang simbolo kan saiyang kapangyarihan?

4 Si Jehova daing kapareho sa kapangyarihan. An Jeremias 10:6 nagsasabi: “Talagang mayo nin siisay man na nakababaing sa saimo, O Jehova. Dakula ka, asin dakula an saimong ngaran sa pagkamakakamhan.” Mangnoha na an pagkamakakamhan, o kapangyarihan, konektado sa ngaran ni Jehova. Girumdoma, an ngaran na ini minalataw na nangangahulogan na “Saiyang Pinapangyayaring Magin.” Ano an nagpapangyari ki Jehova na maglalang nin ano man na gusto nia asin magin ano man na booton nia? Sarong bagay, an kapangyarihan. Iyo, an kakayahan ni Jehova na humiro, na gibohon an saiyang kabotan, daing sagkod. An siring na kapangyarihan saro sa saiyang mahalagang marhay na mga kualidad.

5 Huling nungka niatong masasabotan an kalubosan kan saiyang kapangyarihan, naggagamit si Jehova nin mga ilustrasyon na makatatabang sa sato. Siring sa naheling niato, ginagamit nia an torong baka bilang simbolo kan saiyang kapangyarihan. (Ezequiel 1:4-10) Tamang-tama an pagkapiling iyan, ta dawa an manso nang torong baka dakulaon asin mapuersang hayop. An mga taga Palestina kaidtong mga panahon kan Biblia bihirang nakanupar, kun igwa man, nin ano man na mas makosog. Alagad may aram sindang mas makatatakot na klase nin torong baka—an layas na torong baka, o auroch, na ngonyan mayo na. (Job 39:9-12) Si Emperador Julio Cesar kan Roma nagsabi kaidto na an mga torong baka na ini haros dai masadit sa mga elepante. “Makosogon sinda,” an isinurat nia, “asin marikason sinda.” Imahinara kun gurano kasadit asin kaluya kan magigin pagmate nindo sa kataed nin siring na hayop!

6. Taano ta si Jehova sana an inaapod na “Makakamhan sa gabos”?

 6 Kaagid kaiyan, an tawo maluya asin daing kosog kun ikokomparar sa Dios nin kapangyarihan, si Jehova. Para sa saiya, dawa an poderosong mga nasyon siring sana sa kabokabo sa timbangan. (Isaias 40:15) Bakong arog nin siisay man na linalang, si Jehova igwa nin daing sagkod na kapangyarihan, ta sia sana an inaapod na “Makakamhan sa gabos.” * (Kapahayagan 15:3) Si Jehova “makosog an kapangyarihan” asin igwa nin “abundansia nin dinamikong enerhiya.” (Isaias 40:26) Sia an pirmeng abunda, dai nauubosan na gikanan nin kapangyarihan. Dai sia nagdedepende sa ibang gikanan nin enerhiya, ta “an kakosogan sa Dios.” (Salmo 62:11) Pero paagi sa ano ginagamit ni Jehova an saiyang kapangyarihan?

Kun Paano Ginagamit ni Jehova an Saiyang Kapangyarihan

7. Ano an banal na espiritu ni Jehova, asin ano an isinusuherir kan mga termino sa orihinal na lenguahe na ginamit sa Biblia?

7 An banal na espiritu nagbobolos hale ki Jehova na dai nauubos. Iyan an kapangyarihan nin Dios na naghihiro. Sa katunayan, sa Genesis 1:2, inaapod iyan kan Biblia na “puersa aktiba” nin Dios. An orihinal na mga termino sa Hebreo asin Griego na trinadusir na “espiritu” puedeng, sa ibang konteksto, tradusiron na “doros,” “hinangos,” asin “makosogon na huyop nin doros.” Segun sa mga leksikograpo, an mga termino sa orihinal na lenguahe nagsusuherir nin dai naheheling na puersa na naghihiro. Arog nin doros, an espiritu nin Dios dai naheheling kan satong mga mata, alagad an mga epekto kaiyan totoo asin namamansayan.

8. Sa Biblia, ano an piguratibong apod sa espiritu nin Dios, asin taano ta angay an mga pagbabaing na ini?

8 An banal na espiritu nin Dios daing sagkod an pagigin bersatil. Puede iyan na gamiton ni Jehova sa pag-otob kan ano man na katuyohan na nasa isip nia. Tamang-tama, kun siring, sa Biblia, an espiritu nin Dios piguratibong inaapod na saiyang “moro,” saiyang “makosog na kamot,” o saiyang “unat na takyag.” (Lucas 11:20; Deuteronomio 5:15; Salmo 8:3) Kun paanong puedeng gamiton nin sarong tawo an saiyang kamot sa dakol na manlaenlaen na trabaho na  nagkakaipo nin magkakalaen na sokol nin kosog o pagkaeksperto, puede man na gamiton nin Dios an saiyang espiritu sa paghaman kan ano man na katuyohan—siring kan paglalang sa saditon na atomo o pagbanga kan Dagat na Pula o pagpangyari sa mga Kristiano kan enot na siglo na makataram nin ibang mga tataramon.

9. Gurano kahiwas an sakop kan kapangyarihan ni Jehova sa pamamahala?

9 Ginagamit man ni Jehova an kapangyarihan paagi sa saiyang autoridad bilang Unibersal na Soberano. Maiimahinar daw nindo an pagkaigwa nin minilyon na intelihente, may kakayahan na mga sakop na gustong-gustong gibohon an saindong ipinagboboot? Kapot ni Jehova an siring na kapangyarihan sa pamamahala. Igwa sia nin mga lingkod na tawo, na sa Kasuratan parateng iinaagid sa sarong hukbo. (Salmo 68:11; 110:3) Pero an tawo maluyang linalang, kun ikokomparar sa anghel. Tara, kan salakayon kan hukbo nin Asiria an banwaan nin Dios, sasarong anghel an guminadan sa 185,000 kan mga soldados na idto sa sarong banggi! (2 Hade 19:35) An mga anghel nin Dios “makakamhan sa kapangyarihan.”Salmo 103:19, 20.

10. (a) Taano an Makakamhan sa gabos ta inaapod na Jehova nin mga hukbo? (b) Siisay an pinakamakakamhan sa gabos na linalang ni Jehova?

10 Pira an mga anghel? Si propeta Daniel nagkaigwa nin bisyon kan langit na dian naheling nia an labi sa 100 milyones na espiritung linalang sa atubangan kan trono ni Jehova, alagad mayo nin nagpaparisa na naheling nia an gabos na linalang na anghel. (Daniel 7:10) Kaya tibaad ginatos na milyon an anghel. Sa siring an Dios inaapod na Jehova nin mga hukbo. Ilinaladawan kan titulong ini an saiyang makapangyarihan na posisyon bilang Komandante nin dakulaon, organisadong hukbo nin makakamhan na mga anghel. Sa ibabaw kan gabos na espiritung linalang na ini, nagbugtak sia nin sarong namamahala, an saiya mismong namomotan na marhay na Aki, “an panganay sa gabos na linalang.” (Colosas 1:15) Bilang an arkanghel—namomoon sa gabos na anghel, serafin, asin kerubin—si Jesus an pinakamakakamhan sa gabos na linalang ni Jehova.

11, 12. (a) Sa anong mga paagi may puersa an tataramon nin Dios? (b) Paano pinatotoohan ni Jesus kun gurano kakosog an kapangyarihan ni Jehova?

11 Si Jehova may saro pang paagi nin paggamit nin kapangyarihan. An Hebreo 4:12 nagsasabi: “An tataramon nin Dios buhay asin mapuersa.” Napagmasdan na daw nindo an pambihirang puersa kan tataramon, o ipinasabong kan espiritu na mensahe, nin Dios, na ngonyan napepreserbar sa Biblia? Kaya kaiyan na pakosogon kita,  parigonon an satong pagtubod, asin tabangan kitang gumibo nin dakulang mga pagbabago sa satong sadiri. Si apostol Pablo nagpatanid sa mga kapagtubod tumang sa mga tawo na grabe kainmoral an estilo nin pamumuhay. Dangan idinugang nia: “Alagad ta arog kaiyan kaidto an nagkapira sa saindo.” (1 Corinto 6:9-11) Iyo, “an tataramon nin Dios” nagkaigwa nin puersa sa sainda asin tinabangan sinda na magbago.

12 An kapangyarihan ni Jehova grabe kadakula asin an mga paagi nia nin paggamit kaiyan epektibong marhay kaya mayo nin makaoolang sa saiya. Si Jesus nagsabi: “Sa Dios an gabos na bagay posible.” (Mateo 19:26) Sa anong mga katuyohan ginagamit ni Jehova an saiyang kapangyarihan?

Kapangyarihan na Ginigiyahan nin Katuyohan

13, 14. (a) Taano ta masasabi niato na si Jehova bakong impersonal na gikanan nin kapangyarihan? (b) Sa anong mga paagi ginagamit ni Jehova an saiyang kapangyarihan?

13 An espiritu ni Jehova sarong bagay na mas makosog na marhay kisa ano man na pisikal na puersa; asin si Jehova bakong impersonal na puersa, saro sanang gikanan nin kapangyarihan. Sia sarong personang Dios na lubos na kontrolado an saiya mismong kapangyarihan. Pero ano an nagpapahiro sa saiya na gamiton iyan?

14 Siring sa maheheling niato, ginagamit nin Dios an kapangyarihan sa paglalang, paglaglag, pagprotehir, pagbalik sa dati—sa halipot, sa paggibo kan ano man na angay sa saiyang sangkap na mga katuyohan. (Isaias 46:10) Sa nagkapirang kamugtakan, ginagamit ni Jehova an saiyang kapangyarihan sa paghayag nin mahahalagang aspekto kan saiyang personalidad asin mga pamantayan. Orog sa gabos, ginagamit nia an saiyang kapangyarihan tanganing otobon an saiyang kabotan—ibindikar an saiyang soberaniya asin santipikaron an saiyang banal na ngaran paagi sa Mesiyanikong Kahadean. Mayo nanggad nin ano man na makaoolang sa katuyohan na iyan.

15. Ginagamit ni Jehova an saiyang kapangyarihan para sa anong katuyohan may koneksion sa saiyang mga lingkod, asin paano ini ipinaheling sa kamugtakan ni Elias?

15 Ginagamit man ni Jehova an saiyang kapangyarihan tanganing pakinabangon kita bilang mga indibiduwal. Mangnoha an sinasabi kan 2 Cronica 16:9: “Kun manongod ki Jehova, an saiyang mga mata naglilibot sa bilog na daga tanganing ipaheling an saiyang kosog  para duman sa mga an puso bilog para sa saiya.” An naeksperyensiahan ni Elias, na nasambitan sa kapinonan, sarong halimbawa kaiyan. Taano ta ipinaheling sa saiya ni Jehova an makangingirhat na pruebang iyan kan saiyang kapangyarihan? Bueno, an maraot na si Reyna Jezabel nagsumpa na ipagagadan si Elias. Nagdudulag an propeta tanganing iligtas an saiyang buhay. An pagmate nia sia nagsosolo, nakukubhan sia, asin pinanluluyahan nin boot—na garo baga an gabos niang pagpapagal nagin basang sana. Tanganing rangahon an purisaw na lalaking iyan, malinaw na marhay na ipinagirumdom ni Jehova ki Elias an saiyang kapangyarihan. An doros, an linog, asin an kalayo nagpaheling na an pinakamakapangyarihan na Persona sa uniberso yaon duman sa kaibanan ni Elias. Ano an ikatatakot nia ki Jezabel, mantang nasa kampi nia an makakamhan sa gabos na Dios?1 Hade 19:1-12. *

16. Taano ta mararanga kita sa paghorophorop kan dakulang kapangyarihan ni Jehova?

16 Minsan ngani bako ngonyan an saiyang panahon sa paggibo nin mga milagro, si Jehova dai nagliwat poon kan kaaldawan ni Elias. (1 Corinto 13:8) Gustong-gusto pa man giraray nia ngonyan na gamiton an saiyang kapangyarihan para sa mga namomoot sa saiya. Totoo, sia nag-eerok sa halangkawon na rona nin mga espiritu, alagad bako siang harayo sa sato. An saiyang kapangyarihan daing sagkod, kaya bakong olang an distansia. Imbes, “si Jehova harani sa gabos na nag-aarang sa saiya.” (Salmo 145:18) Sarong beses kan si propeta Daniel mag-arang nin tabang ki Jehova, sarong anghel an nagtunga bago pa ngani sia matapos mamibi! (Daniel 9:20-23) Daing ano man na makaoolang ki Jehova sa pagtabang asin pagpakosog sa mga namomotan nia.Salmo 118:6.

Huli daw sa Kapangyarihan nin Dios Dai Na Sia Mararanihan?

17. Sa anong sentido na an kapangyarihan ni Jehova nagpapatalubo nin takot sa sato, alagad anong klaseng takot an dai pinatatalubo kaiyan?

17 Huli daw sa kapangyarihan nin Dios kita maninigo nang matakot sa saiya? Iyo sagkod dai an dapat niatong isimbag. Iyo, huling an  kualidad na ini nagtatao sa sato nin igong dahelan na magkaigwa nin diosnon na takot, an hararom na paggalang na may pagkangirhat na pinag-olayan niato sa halipot sa sinundan na kapitulo. An siring na takot, sabi sa sato kan Biblia, “iyo an kapinonan nin kadonongan.” (Salmo 111:10) Minsan siring, minasimbag man kita nin dai huling an kapangyarihan nin Dios dai nagtatao sa sato nin dahelan na makamate nin nangingiring grabeng takot sa saiya o dai na rumani sa saiya.

18. (a) Taano ta dakol an deskompiado sa mga tawong makapangyarihan? (b) Paano niato naaaraman na si Jehova dai mararaot kan saiyang kapangyarihan?

18 “An kapangyarihan may tendensiang manraot; an absolutong kapangyarihan absoluto man na nanraraot.” Iyan an isinurat kan nobleng Ingles na si Don Acton kan 1887. An saiyang deklarasyon parateng inootro, tibaad huli ta kadakol na tawo an nakaheheling na iyan dai manenegaran na totoo. An bakong sangkap na mga tawo parateng inaabuso an kapangyarihan, siring sa paorootrong pinatutunayan kan kasaysayan. (Eclesiastes 4:1; 8:9) Sa dahelan na ini, dakol an deskompiado sa mga makapangyarihan asin minarayo sa sainda. Ngonyan, si Jehova absoluto an kapangyarihan. Nakaraot daw iyan sa saiya minsan paano? Dai nanggad! Siring sa naheling niato, sia banal, dai nanggad napadadara sa karatan. Si Jehova bakong arog kan bakong sangkap na mga lalaki asin babaeng nasa kapangyarihan sa maraot na kinaban na ini. Nungka niang inabuso an saiyang kapangyarihan, asin nungka niang gigibohon iyan.

19, 20. (a) Kaoyon nin anong iba pang kualidad na pirmeng ginagamit ni Jehova an saiyang kapangyarihan, asin taano ini ta nakapakokosog liwat sa boot? (b) Paano nindo puedeng iilustrar an pagpopogol ni Jehova sa sadiri, asin taano ta nakaaakit iyan sa saindo?

19 Girumdoma, an kapangyarihan bakong iyo sana an kualidad ni Jehova. Pag-aadalan pa niato an saiyang hustisya, an saiyang kadonongan, asin an saiyang pagkamoot. Alagad dai niato maninigong ipamugtak na an mga kualidad ni Jehova nahahayag sa estrikto, mekanikal na paagi, na garo baga pasarosaro sanang kualidad an ginagamit nia. Al kontraryo, maheheling niato sa minasunod na mga kapitulo na pirmeng ginagamit ni Jehova an saiyang kapangyarihan kaoyon kan saiyang hustisya, kan saiyang kadonongan, asin kan saiyang pagkamoot. Isip-isipa an saro pang kualidad na yaon sa Dios, kualidad na bihirang yaon sa mga namamahala sa kinaban—an pagpopogol sa sadiri.

 20 Imahinara na nakanupar kamo nin sarong tawo na dakulaon asin makapangyarihan na marhay kaya natatakot kamo sa saiya. Minsan siring, pag-abot nin panahon narisa nindo na sia garo maboot man. Sia pirmeng andam asin gustong-gustong gamiton an saiyang kapangyarihan sa pagtabang asin pagprotehir sa mga tawo, nangorogna an mga daing kalabanlaban asin madaling mabiktima. Nungka niang inaabuso an saiyang kosog. Naheheling nindo na sia binabalobagi na mayo nin dahelan, pero an saiyang hiro-hiro marigon alagad kalmado, may dignidad, maboot pa ngani. Nag-iisip-isip kamo kun ikapaheheling nindo an kaparehong kabootan asin pagpopogol, nangorogna kun arog kamo kaiyan kakosog! Mantang namimidbid nindo an siring na tawo, bako daw na mapoon kamong madagka na rumani sa saiya? Labi pang marhay dian an dahelan niato na rumani sa makakamhan sa gabos na si Jehova. Horophoropa an bilog na sentence na pinagbasaran kan titulo kan kapitulong ini: “Si Jehova maluway sa pagkaanggot asin dakula sa kapangyarihan.” (Nahum 1:3) Si Jehova bakong marikas sa paggamit kan saiyang kapangyarihan tumang sa mga tawo, dawa sa mga maraot. Sia mahoyo asin maboot. Sia nagin “maluway sa pagkaanggot” sa ibong nin dakol na pagprobokar.Salmo 78:37-41.

21. Taano ta dai pinipirit ni Jehova an mga tawo na gibohon an saiyang kabotan, asin ano an itinotokdo kaini sa sato manongod sa saiya?

21 Horophoropa sa ibang anggulo an pagpopogol ni Jehova sa sadiri. Kun igwa kamo nin daing sagkod na kapangyarihan, sa paghona  daw nindo may posibilidad na, kun beses, matentaran kamo na piriton an mga tawo na gibohon an gusto nindo? Si Jehova, sa ibong kan gabos niang kapangyarihan, dai pinipirit an mga tawo na maglingkod sa saiya. Minsan ngani an paglilingkod sa Dios an solamenteng dalan pasiring sa buhay na daing katapusan, dai kita pinupuersa ni Jehova sa siring na paglilingkod. Imbes, may kabootan na tinatawan nia nin dignidad an balang indibiduwal sa pagkaigwa nin katalingkasan na pumili. Nagpapatanid sia dapit sa kaaabtan nin salang mga pagpili asin sinasabi nia an mga balos sa marahay na mga pagpili. Alagad an pagpili mismo ipinapabaya na nia sa sato. (Deuteronomio 30:19, 20) Mayo lamang nin interes si Jehova sa paglilingkod na ginigibo huli sa pagpirit o huli sa nangingiring pagkatakot sa saiyang makangingirhat na kapangyarihan. Hinahanap nia an mga maglilingkod sa saiya nin gikan sa boot, huli sa pagkamoot.2 Corinto 9:7.

22, 23. (a) Ano an nagpapaheling na si Jehova naoogmang marhay sa pagtao nin kapangyarihan sa iba? (b) Ano an pag-oolayan niato sa masunod na kapitulo?

22 Siyasaton niato an ultimong dahelan kun taano ta dai kita kaipuhan na mamuhay na may grabeng pagkatakot sa Makakamhan sa gabos na Dios. An makapangyarihan na mga tawo may tendensiang matakot na hirasan nin kapangyarihan an iba. Minsan siring, si Jehova naoogmang marhay sa pagtao nin kapangyarihan sa mga maimbod na nagsasamba sa saiya. Nagdedelegar sia nin awad-awad na autoridad sa iba, arog kan saiyang Aki. (Mateo 28:18) Tinatawan man ni Jehova nin kapangyarihan an saiyang mga lingkod sa saro pang paagi. An Biblia nagpapaliwanag: “Saimo, O Jehova, an kadakulaan asin an pagkamakakamhan asin an kagayonan asin an kamahalan patin an dignidad; huli ta an gabos na bagay sa kalangitan asin sa daga saimo. . . . Yaon sa saimong kamot an kapangyarihan asin pagkamakakamhan, asin yaon sa saimong kamot an kakayahan na magpadakula asin magtao nin kosog sa gabos.”1 Cronica 29:11, 12.

23 Iyo, maoogma si Jehova na tawan kamo nin kosog. Nagtatao ngani sia nin “puersa na labi sa ordinaryo” sa mga boot na maglingkod sa saiya. (2 Corinto 4:7) Bako daw na nadadagka kamong rumani sa dinamikong Dios na ini, na ginagamit an saiyang kapangyarihan sa siring kaboot asin may prinsipyong paagi? Sa sunod na kapitulo, makonsentrar kita sa kun paano ginagamit ni Jehova an saiyang kapangyarihan sa paglalang.

^ par. 6 An termino sa Griego na trinadusir na “Makakamhan sa gabos” sa literal nangangahulogan nin “Namamahala sa Gabos; Saro na Igwa kan Gabos na Kapangyarihan.”

^ par. 15 An Biblia nagsasabi na “si Jehova mayo sa doros . . . , sa paglinog . . . , sa kalayo.” Bakong arog kan mga nagsasamba sa eroestorya sanang mga dios nin naturalesa, an mga lingkod ni Jehova dai sia hinahanap sa laog kan mga puersa nin naturalesa. Sia dakulaon na marhay tanganing magkaigo sa ano man na linalang nia.1 Hade 8:27.