Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 19

“Kadonongan nin Dios sa Sarong Sagradong Hilom”

“Kadonongan nin Dios sa Sarong Sagradong Hilom”

1, 2. Anong “sagradong hilom” an maninigong makapukaw kan satong interes, asin taano?

MGA hilom! Huling an mga iyan nakapupukaw nin interes, nakagagayuma, asin nakakamistipikar, parate na nadedepisilan an mga tawo na iyan papagdanayon na kompidensial. Minsan siring, sinasabi kan Biblia: “An kamurawayan nin Dios iyo an paghilom nin sarong bagay.” (Talinhaga 25:2) Iyo, bilang Soberanong Namamahala asin Kaglalang, tama sana na ihinihilom ni Jehova sa katawohan an nagkapirang bagay sagkod na umabot an talaan niang panahon na ihayag iyan.

2 Minsan siring, may nakagagayuma, nakapupukaw nin interes na hilom na ihinayag ni Jehova sa saiyang Tataramon. Iyan inaapod na ‘an sagradong hilom kan kabotan nin Dios.’ (Efeso 1:9) An pakanood manongod dian dai sana makapagpapanigo sa pagmawot nindong makanood. An kaaraman sa hilom na ini puedeng magbunga nin kaligtasan asin makatatao sa saindo nin pakarorop sa dai matugkad na kadonongan ni Jehova.

Ihinayag nin Progresibo

3, 4. Paano an hula na nasusurat sa Genesis 3:15 nagtatao nin paglaom, asin anong misteryo, o “sagradong hilom,” an kaiba kaiyan?

3 Kan magkasala si Adan asin Eva, tibaad garo baga naolang an katuyohan ni Jehova na magkaigwa nin paraiso sa daga na iniistaran nin sangkap na mga tawo. Alagad tolos na tinawan nin Dios nin atension an problema. Sinabi nia: “Bubugtakan ko nin pakikienemigo sa pag-oltanan mo [an halas] asin kan babae saka sa pag-oltanan kan saimong banhi asin kan saiyang banhi. Lulugadon ka nia sa payo asin lulugadon mo sia sa bool.”Genesis 3:15.

4 Ini masakit masabotan, misteryosong mga tataramon. Siisay an babaeng ini? Siisay an halas? Siisay an “banhi” na malugad sa payo kan halas? Daing magibo si Adan asin Eva kundi tuodan iyan. Pero, an mga tataramon nin Dios nagtao nin paglaom sa siisay  man na fiel na gikan kan bakong fiel na mag-agom na iyan. Manggagana an katanosan. Maootob an katuyohan ni Jehova. Alagad paano? A, iyan sarong misteryo! Inaapod iyan kan Biblia na “kadonongan nin Dios sa sarong sagradong hilom, an natatagong kadonongan.”1 Corinto 2:7.

5. Iilustrar kun taano ta progresibong ihinayag ni Jehova an saiyang hilom.

5 Bilang an “Parahayag nin mga hilom,” sa katapustapusi ihahayag ni Jehova an pertinenteng mga detalye mapadapit sa pagkaotob kan hilom na ini. (Daniel 2:28) Alagad gigibohon nia iyan nin luway-luway, progresibo. Sa pag-ilustrar: puede niatong isipon kun paano minasimbag an sarong mamomoton na ama kun naghahapot si totoy, “Tatay, saen ako hale?” An madonong na ama itinatao sana an impormasyon na kayang masabotan kan sadit na aking iyan. Mantang nagdadakula an aki, dinadagdagan kan ama an sinasabi nia sa saiya. Sa kaagid na paagi, dinedeterminaran ni Jehova kun noarin andam na an saiyang banwaan para sa mga kapahayagan kan saiyang kabotan asin katuyohan.Talinhaga 4:18; Daniel 12:4.

6. (a) Ano an serbi nin tipan, o kontrata? (b) Taano ta pambihira na pinonan ni Jehova an pakipagtipan sa mga tawo?

6 Paano ginibo ni Jehova an siring na mga kapahayagan? Naggamit sia nin sunod-sunod na tipan, o kontrata, tanganing maghayag nin dakol. Tibaad naglaog na kamo sa sarong kontrata—tibaad sa pagbakal nin harong o sa pag-utang o pagpautang nin kuarta. An siring na kontrata nagtao nin legal na garantiya na an mga kondisyon na napagkaoyonan ootobon. Alagad taano ta kakaipuhanon ni Jehova na gumibo nin pormal na pakikipagtipan, o pakikikontrata, sa mga tawo? Daing duwa-duwa na igo nang garantiya an saiyang tataramon sa saiyang mga panuga. Totoo iyan, pero, sa dakol na okasyon, maboot na sinuportaran nin Dios an tataramon nia nin legal na mga kontrata. An masarigon na mga kasundoan na ini nagtatao sa sato na bakong sangkap na mga tawo nin mas masarig pa nganing basehan na magkompiar sa mga panuga ni Jehova.Hebreo 6:16-18.

 An Tipan ki Abraham

7, 8. (a) Anong tipan an ginibo ni Jehova ki Abraham, na nagtatao nin anong liwanag sa sagradong hilom? (b) Paano progresibong ininaan ni Jehova an mga posibleng gikanan kan ipinanugang Banhi?

7 Labing duwang ribong taon pakapaluwasa kan tawo sa Paraiso, sinabihan ni Jehova an fiel na lingkod niang si Abraham: “Padadakolon ko nanggad an saimong banhi siring kan mga bitoon sa kalangitan . . . asin paagi sa saimong banhi an gabos na nasyon sa daga magbebendisyon nanggad kan saindang sadiri huli sa bagay na ika naghinanyog sa sakong tingog.” (Genesis 22:17, 18) Ini bako sanang panuga; itinaram iyan ni Jehova sa porma nin sarong legal na tipan asin sinuportaran iyan kan saiyang sumpa na dai nababalga. (Genesis 17:1, 2; Hebreo 6:13-15) Abaa kapambihira na an Soberanong Kagurangnan talagang nakipagkontrata na bendisyonan an katawohan!

“Padadakolon ko . . . an saimong banhi siring kan mga bitoon sa kalangitan”

8 Ihinayag kan Abrahamikong tipan na an ipinanugang Banhi madatong bilang sarong tawo, ta sia magigin gikan ni Abraham. Alagad siisay sia? Pag-abot nin panahon, ihinayag ni Jehova na sa mga aki ni Abraham, si Isaac an magigin apoon kan Banhi. Sa duwang aki ni Isaac, pinili si Jacob. (Genesis 21:12; 28:13, 14) Paghaloyhaloy, itinaram ni Jacob an makahulang mga tataramon na ini sa saro sa 12 niang aki: “An setro dai mahale ki Juda, ni an baston nin komandante hale sa tahaw kan saiyang mga bitis, sagkod na dumatong si Silo [“Sia na Kagsadiri Kaiyan”]; asin mapapasaiya an pagkuyog kan mga banwaan.” (Genesis 49:10) Ngonyan aram nang magigin hade an Banhi, saro na guminikan ki Juda!

An Tipan sa Israel

9, 10. (a) Anong tipan an ginibo ni Jehova sa nasyon nin Israel, asin anong proteksion an itinao kan tipan na iyan? (b) Paano ipinaheling kan Ley an pangangaipo nin pantubos kan katawohan?

9 Kan 1513 B.C.E., may ginibong probisyon si Jehova na iyong nag-andam kan dalan para sa dagdag pang mga kapahayagan manongod sa sagradong hilom. Nakipagtipan sia sa mga gikan ni Abraham, an nasyon nin Israel. Minsan ngani dai na ipinaootob ngonyan, an tipan na ini kan Ley ni Moises mahalagang marhay na kabtang kan katuyohan ni Jehova na magkaigwa kan ipinanugang Banhi. Taano man? Estudyare an tolong paagi. Enot, an Ley  garo nagpoprotehir na lanob. (Efeso 2:14) An matanos na mga reglamento kaiyan nagserbing kudal sa pag-oltanan kan mga Judio asin Hentil. Sa siring, nakatabang an Ley na mapreserbar an linya kan ipinanugang Banhi. Sa dakulang tabang kan siring na proteksion, yaon pa an nasyon kan dumatong an itinalaan na panahon nin Dios na mamundag an Mesiyas sa tribo ni Juda.

10 Ikaduwa, biyong ipinaheling kan Ley an pangangaipo nin pantubos kan katawohan. Sarong sangkap na Ley, ibinuyagyag kaiyan an dai pakahimo nin makasalan na mga tawo na lubos na magsusog dian. Sa siring, pinapangyari kaiyan na “mahayag an mga paglapas, sagkod na dumatong an banhi na pinanugaan.” (Galacia 3:19) Paagi sa mga atang na hayop, an Ley nagtao nin probisyonal na pagbayad sa mga kasalan. Alagad mantang, arog kan isinurat ni Pablo, “dai mahihimo na an dugo nin mga toro asin kanding makahale nin mga kasalan,” an mga atang na ini nanganino sana kan atang na pantubos ni Cristo. (Hebreo 10:1-4) Kun siring, para sa fiel na mga Judio, an tipan na idto nagin “paratokdo na minagiya pasiring ki Cristo.”Galacia 3:24.

11. Anong mamuraway na esperansa an itinao kan tipan nin Ley sa Israel, alagad taano ta nawaran an nasyon na iyan sa kabilogan?

11 Ikatolo, an tipan na iyan nagtao nin mamuraway na esperansa sa nasyon nin Israel. Sinabi sa sainda ni Jehova na kun sinda magigin fiel sa tipan, sinda magigin “kahadean nin mga saserdote asin banal na nasyon.” (Exodo 19:5, 6) An Israel sa laman talagang sa katapustapusi nagtao kan enot na mga miembro kan sarong langitnon na kahadean nin mga saserdote. Minsan siring, sa kabilogan, an Israel nagrebelde tumang sa tipan nin Ley, hinaboan an Mesiyanikong Banhi, asin nawaran kan esperansang iyan. Kun siring, siisay an makompleto sa kahadean nin mga saserdote? Asin paano an binendisyonan na nasyon na iyan magigin konektado sa ipinanugang Banhi? An mga aspektong iyan kan sagradong hilom ihahayag sa itinalaan na panahon nin Dios.

An Tipan ki David Para sa Kahadean

12. Anong tipan an ginibo ni Jehova ki David, asin anong liwanag an itinao kaiyan sa sagradong hilom nin Dios?

12 Kan ika-11 siglo B.C.E., si Jehova nagtao nin dagdag na liwanag sa sagradong hilom kan gumibo sia nin saro pang tipan.  Pinanugaan nia an fiel na si Hadeng David: “Ibabangon ko nanggad an saimong banhi kasunod mo, . . . asin pasasarigon ko nanggad an saiyang kahadean. . . . Pasasarigon ko nanggad an trono kan saiyang kahadean sagkod sa panahon na daing talaan.” (2 Samuel 7:12, 13; Salmo 89:3) Ngonyan linimitaran na sa pamilya ni David an linahe kan ipinanugang Banhi. Alagad kaya daw nin sarong ordinaryong tawo na mamahala “sagkod sa panahon na daing talaan”? (Salmo 89:20, 29, 34-36) Asin ikasasalbar daw nin siring na hadeng tawo an katawohan sa kasalan asin kagadanan?

13, 14. (a) Segun sa Salmo 110, ano an ipinanuga ni Jehova sa linahidan niang Hade? (b) Anong dagdag na mga kapahayagan mapadapit sa nagdadangadang na Banhi an itinao paagi sa mga propeta ni Jehova?

13 Sa irarom nin pasabong, nagsurat si David: “An sabi ni Jehova sa sakong Kagurangnan: ‘Tumukaw ka sa sakong too sagkod na ibugtak ko an saimong mga kaiwal na tongtongan kan saimong mga bitis.’ Suminumpa si Jehova (asin dai sia magbabasol): ‘Ika saserdote sagkod sa panahon na daing talaan segun sa orden ni Melquisedec!’ ” (Salmo 110:1, 4) An mga tataramon ni David direktamenteng aplikado sa ipinanugang Banhi, o Mesiyas. (Gibo 2:35, 36) An Hadeng ini mamamahala, bakong hale sa Jerusalem, kundi hale sa langit sa “too” ni Jehova. Iyan matao sa saiya nin autoridad bako sanang sa daga nin Israel kundi sa bilog na daga. (Salmo 2:6-8) May ihinayag pa digdi. Mangnoha na nagtaram si Jehova nin solemneng sumpa na an Mesiyas magigin “saserdote . . . segun sa orden ni Melquisedec.” Kapareho ni Melquisedec, na naglingkod bilang hade-saserdote kan kaaldawan ni Abraham, an nagdadangadang na Banhi magkakaigwa nin direktang pagnombra nin Dios na maglingkod bilang Hade asin Saserdote!Genesis 14:17-20.

14 Sa nag-aging mga taon, ginamit ni Jehova an saiyang mga propeta na magtao nin dagdag pang mga kapahayagan manongod sa saiyang sagradong hilom. Halimbawa, ihinayag ni Isaias na an Banhi magagadan bilang atang. (Isaias 53:3-12) Ihinula ni Miqueas an lugar na mamumundagan kan Mesiyas. (Miqueas 5:2) Ihinula pa ngani ni Daniel an eksaktong panahon na malataw asin magagadan an Banhi.Daniel 9:24-27.

 Ihinayag an Sagradong Hilom!

15, 16. (a) Paano an Aki ni Jehova “naghale sa sarong babae”? (b) Ano an minana ni Jesus sa mga magurang niang tawo, asin kasuarin sia nag-abot bilang an ipinanugang Banhi?

15 Kun paano maootob an mga hulang ini nagdanay na misteryo sagkod na talagang lumataw na an Banhi. Sinasabi kan Galacia 4:4: “Kan dumatong na an kalubosan kan panahon, isinugo nin Dios an saiyang Aki, na naghale sa sarong babae.” Kan taon 2 B.C.E., sinabihan nin sarong anghel an Judiang birhen na an ngaran Maria: “Uya! ika mangingidam sa saimong matris asin mangangaki nin sarong aking lalaki, asin aapodon mo an saiyang ngaran na Jesus. An sarong ini magigin dakula asin aapodon na Aki kan Kaharohalangkawe; asin itatao sa saiya ni Jehova Dios an trono ni David na saiyang ama . . . An banal na espiritu madatong sa saimo, asin an kapangyarihan kan Kaharohalangkawe malindong sa saimo. Kaya man an ipangangaki aapodon na banal, Aki nin Dios.”Lucas 1:31, 32, 35.

16 Pagkatapos, ibinalyo ni Jehova an buhay kan saiyang Aki hale sa langit pasiring sa matris ni Maria, kaya sia naghale sa sarong babae. Si Maria babaeng bakong sangkap. Pero, si Jesus dai nagmana sa saiya nin pagkabakong sangkap, ta sia “Aki nin Dios.” Kadungan kaiyan, an mga magurang ni Jesus na tawo, bilang mga gikan ni David, nagtao sa Saiya kan natural sagkod legal na mga deretso nin sarong paramana ni David. (Gibo 13:22, 23) Kan bautismohan si Jesus kan 29 C.E., linahidan sia ni Jehova nin banal na espiritu asin sinabi: “Ini an sakong Aki, an namomotan.” (Mateo 3:16, 17) Sa katapustapusi, nag-abot na an Banhi! (Galacia 3:16) Panahon nang maghayag pa nin orog manongod sa sagradong hilom.2 Timoteo 1:10.

17. Paano tinawan nin liwanag an kahulogan kan Genesis 3:15?

17 Durante kan saiyang ministeryo, sinabi ni Jesus na an halas sa Genesis 3:15 iyo si Satanas asin an banhi kan halas iyo an mga parasunod ni Satanas. (Mateo 23:33; Juan 8:44) Pagkatapos, ihinayag kun paano sinda gabos roronoton sagkod lamang. (Kapahayagan 20:1-3, 10, 15) Asin an babae sinabing iyo “an Jerusalem na nasa itaas,” an langitnon, garo agom na organisasyon  ni Jehova na kompuesto nin espiritung mga linalang. *Galacia 4:26; Kapahayagan 12:1-6.

An Bagong Tipan

18. Ano an katuyohan kan “bagong tipan”?

18 Seguro an pinakamadrama sa gabos na kapahayagan nagdatong kan banggi bago nagadan si Jesus kan sabihan nia an saiyang fiel na mga disipulo manongod sa “bagong tipan.” (Lucas 22:20) Kapareho kan sinundan kaiyan, an tipan kan Ley ni Moises, an bagong tipan na ini mapaluwas nin “kahadean nin mga saserdote.” (Exodo 19:6; 1 Pedro 2:9) Minsan siring, an eestablisaron kan tipan na ini, bakong nasyon sa laman, kundi espirituwal, an “Israel nin Dios,” na eksklusibong kompuesto kan fiel na linahidan na mga parasunod ni Cristo. (Galacia 6:16) An mga partisipanteng ini sa bagong tipan makikikabtang ki Jesus sa pagbendisyon sa rasa nin tawo!

19. (a) Taano ta magigin mapanggana an bagong tipan sa pagpaluwas nin “kahadean nin mga saserdote”? (b) Taano ta inaapod na “bagong linalang” an linahidan na mga Kristiano, asin pira an maglilingkod sa kalangitan kaiba ni Cristo?

19 Alagad taano ta magigin mapanggana an bagong tipan sa pagpaluwas nin “kahadean nin mga saserdote” na mabendisyon sa katawohan? Huli ta imbes na kondenaron an mga disipulo ni Cristo bilang mga parakasala, ginigibong posible kaiyan an pagpatawad sa saindang mga kasalan paagi sa saiyang atang. (Jeremias 31:31-34) Oras na sinda mag-ako nin malinig na kamugtakan sa atubangan ni Jehova, inaampon nia sinda sa saiyang langitnon na pamilya asin linalahidan sinda kan banal na espiritu. (Roma 8:15-17; 2 Corinto 1:21) Sa siring, nakakaeksperyensia sinda nin ‘bagong pagkamundag sa buhay na paglaom na nakatagama sa kalangitan.’ (1 Pedro 1:3, 4) Mantang an siring kalangkaw na kamugtakan biyong bago para sa mga tawo, an pinaniaki nin espiritu na linahidan na mga Kristiano inaapod  na “bagong linalang.” (2 Corinto 5:17) Ihinahayag kan Biblia na 144,000 an pag-abot nin panahon makikikabtang sa pamamahala sa binalukat na katawohan hale sa langit.Kapahayagan 5:9, 10; 14:1-4.

20. (a) Anong kapahayagan mapadapit sa sagradong hilom an ginibo kan 36 C.E.? (b) Siisay an magkakamit kan mga bendisyon na ipinanuga ki Abraham?

20 Kaiba ni Jesus, an mga linahidan na ini nagigin “banhi ni Abraham.” * (Galacia 3:29) An enot na mga pinili mga Judio sa laman. Alagad kan 36 C.E., ihinayag an saro pang aspekto kan sagradong hilom: an mga Hentil, o mga bakong Judio, makikikabtang man sa langitnon na paglaom. (Roma 9:6-8; 11:25, 26; Efeso 3:5, 6) Mga linahidan na Kristiano sana daw an magkakamit kan mga bendisyon na ipinanuga ki Abraham? Dai, ta bilog na kinaban an nakikinabang sa atang ni Jesus. (1 Juan 2:2) Pag-abot nin panahon, ihinayag ni Jehova na an daing kabilangan na “dakulang kadaklan” makaliligtas sa katapusan kan sistema nin mga bagay ni Satanas. (Kapahayagan 7:9, 14) Kadakoldakol pa kan bubuhayon liwat na may esperansang mabuhay sagkod lamang sa Paraiso!Lucas 23:43; Juan 5:28, 29; Kapahayagan 20:11-15; 21:3, 4.

An Kadonongan nin Dios Asin an Sagradong Hilom

21, 22. Sa anong mga paagi ipinaheheling kan sagradong hilom ni Jehova an saiyang kadonongan?

21 An sagradong hilom makangangalas na pagpaheling kan “manlaenlaen na gayong kadonongan nin Dios.” (Efeso 3:8-10) Abaa kadakulang kadonongan an ipinaheling ni Jehova sa pagpormular kan hilom na ini, dangan sa luway-luway na marhay na paghayag kaiyan! Saiyang madonong na kinonsiderar an mga limitasyon nin tawo, na tinotogotan sindang ipaheling an tunay na kamugtakan kan saindang puso.Salmo 103:14.

22 Nagpaheling man si Jehova nin daing kaagid na kadonongan sa pagpili nia ki Jesus bilang Hade. An Aki ni Jehova mas  mapagtitiwalaan kisa siisay pa man na ibang linalang sa uniberso. Sa pamumuhay bilang tawong may dugo asin laman, si Jesus nakaeksperyensia nin dakol na klaseng kasakitan. Lubos niang nasasabotan an mga problema nin tawo. (Hebreo 5:7-9) Asin kumusta man an kairibang mamamahala ni Jesus? Sa nag-aging mga siglo, mga lalaki sagkod babae—na pinili hale sa gabos na rasa, lenguahe, asin pinaghalean—an linahidan. Mayo nanggad nin problema na dai inatubang saka napangganahan nin mga indibiduwal sa tahaw ninda. (Efeso 4:22-24) Magigin nakaoogmang marhay an pamumuhay sakop kan pamamahala kan maheherakon na mga hade-saserdoteng ini!

23. Ano an pribilehio nin mga Kristiano may koneksion sa sagradong hilom ni Jehova?

23 Nagsurat si apostol Pablo: “An sagradong hilom na itinago sa nakaaging mga sistema nin mga bagay asin sa nakaaging mga kapag-arakian . . . ihinayag sa saiyang mga banal.” (Colosas 1:26) Iyo, an linahidan na mga banal ni Jehova dakol an nasabotan manongod sa sagradong hilom, asin ipinaabot ninda an kaaraman na iyan sa minilyon. Abaa kadakula kan pribilehio niato gabos! “Ipinaaram [ni Jehova] sa sato an sagradong hilom kan saiyang kabotan.” (Efeso 1:9) Ipaabot niato sa iba an makangangalas na hilom na ini, na tinatabangan sinda na aninawon man an dai matugkad na kadonongan ni Jehova Dios!

^ par. 17 “An sagradong hilom kan diosnon na debosyon” ihinayag man dian ki Jesus. (1 Timoteo 3:16) Haloy nang hilom, o misteryo, kun baga may makapagpapadanay nin sangkap na integridad ki Jehova. Ihinayag ni Jesus an simbag. Sia nagdanay sa integridad sa irarom nin lambang pagbalo na itinao sa saiya ni Satanas.Mateo 4:1-11; 27:26-50.

^ par. 20 Si Jesus ‘nakipagtipan man para sa sarong kahadean’ sa grupong iyan. (Lucas 22:29, 30) Si Jesus garo man sana nakipagkontrata sa “sadangoton na aripompon” na ini na sinda mamamahala kaiba nia sa langit bilang an sekondaryong kabtang kan banhi ni Abraham.Lucas 12:32.