Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 21

Ihinahayag ni Jesus an “Kadonongan Hale sa Dios”

Ihinahayag ni Jesus an “Kadonongan Hale sa Dios”

1-3. Ano an nagin reaksion kan dating kataraed ni Jesus sa saiyang pagtotokdo, asin ano an dai ninda namidbid manongod sa saiya?

NAMUNGNAN an mga nagdadangog. An hoben na lalaking si Jesus nagtitindog sa atubangan ninda sa sinagoga asin nagtotokdo. Bako siang estranghero sa sainda—nagdakula sia sa siudad ninda, asin sa dakol na taon nagtrabaho sia sa tahaw ninda bilang sarong panday. Tibaad an nagkapira sa sainda nag-iistar sa mga harong na katabang si Jesus sa pagtogdok, o tibaad inooma ninda an saindang daga na an ginagamit mga arado asin sakal na ginibo kan saiya mismong mga kamot. * Alagad ano an magigin reaksion ninda sa pagtotokdo kan dating panday na ini?

2 An kadaklan na nagdadangog nagngalas nin labi-labi, na naghahapot: “Saen kinua kan tawong ini an kadonongan na ini?” Alagad nagkomento man sinda: “Ini an panday na aki ni Maria.” (Mateo 13:54-58; Marcos 6:1-3) Makamomondo, an dating kataraed ni Jesus nangatanosan, ‘An panday na ini taga digdi sana man kapareho niato.’ Sa ibong kan kadonongan sa saiyang mga tataramon, hinaboan sia ninda. Dai ninda aram na an kadonongan na ipinaaabot nia bakong saiya.

3 Saen talaga kinua ni Jesus an kadonongan na ini? “An sakong itinotokdo bako ko,” sabi nia, “kundi kaidtong nagsugo sa sako.” (Juan 7:16) Ipinaliwanag ni apostol Pablo na si Jesus “nagin kadonongan hale sa Dios para sa sato.” (1 Corinto 1:30) An sadiring kadonongan ni Jehova nahahayag paagi sa saiyang Aki, si Jesus. Tunay nanggad, totoo ini sagkod na nasabi ni Jesus: “Ako asin an Ama saro sana.” (Juan 10:30) Siyasaton niato an tolong langtad na dian ipinaheling ni Jesus an “kadonongan hale sa Dios.”

 An Saiyang Itinokdo

4. (a) Ano an pinakatema kan mensahe ni Jesus, asin taano iyan ta importanteng marhay? (b) Taano an konseho ni Jesus ta pirmeng praktikal asin sa pinakaikararahay kan mga naghihinanyog sa saiya?

4 Enot, estudyare an itinokdo ni Jesus. An pinakatema kan saiyang mensahe “an maogmang bareta kan kahadean.” (Lucas 4:43) Iyan importanteng marhay huli sa magigin papel kan Kahadean sa pagbindikar kan soberaniya ni Jehova asin sa pagtao nin nagdadanay na mga bendisyon sa katawohan. Sa saiyang pagtotokdo, nagtao man si Jesus nin madonong na konseho para sa buhay sa aroaldaw. Sia nagin an ihinulang “Makangangalas na Parahatol.” (Isaias 9:6) Tunay nanggad, paano dai magigin makangangalas an saiyang konseho? Sia may hararom na kaaraman sa Tataramon asin kabotan nin Dios, ekselenteng pakasabot sa naturalesa nin tawo, asin hararom na pagkamoot sa katawohan. Huli kaini, an konseho nia pirmeng praktikal asin sa pinakaikararahay kan mga naghihinanyog sa saiya. Si Jesus nagtaram nin “mga tataramon nin buhay na daing katapusan.” Iyo, kun susunodon, an konseho nia nagbubunga nin kaligtasan.Juan 6:68.

5. Ano an nagkapira sa mga tema na trinatar ni Jesus sa Sermon sa Bukid?

5 An Sermon sa Bukid bantog na halimbawa kan daing kaagid na kadonongan na yaon sa mga katokdoan ni Jesus. An sermon na ini, na nasusurat sa Mateo 5:3–7:27, mga 20 minutos sana gayod kun ipapahayag. Minsan siring, an konseho kaiyan dai apektado nin panahon—may halaga ngonyan arog kan iyan enot na itao. Trinatar ni Jesus an kadakoldakol na tema, kaiba an kun paano papakarhayon an relasyon sa iba (5:23-26, 38-42; 7:1-512), kun paano magdadanay na malinig sa moral (5:27-32), asin kun paano magkakaigwa nin makahulogan na buhay (6:19-24; 7:24-27). Alagad dai sana sinabihan ni Jesus an mga naghihinanyog sa saiya kun ano an madonong na dalan; iyan pinatunayan nia sa sainda paagi sa pagpaliwanag, pagrason, asin pagtao nin prueba.

6-8. (a) Anong mapuersang mga dahelan na likayan an kahaditan an itinatao ni Jesus? (b) Ano an nagpapaheling na an konseho ni Jesus nagpapabanaag nin kadonongan hale sa itaas?

6 Estudyare, halimbawa, an madonong na konseho ni Jesus sa  kun paano aatubangon an kahaditan manongod sa materyal na mga bagay, arog kan sinasabi sa Mateo kapitulo 6. “Dai na kamo magparahadit dapit sa saindong kalag kun ano an saindong kakakanon o kun ano an saindong iinomon, o dapit sa saindong hawak kun ano an saindong gugubingon,” an hatol sa sato ni Jesus. (Bersikulo 25) An kakanon asin gubing pundamental na mga pangangaipo, asin natural sanang mapurisaw manongod sa pakakua kan mga ini. Alagad sinasabi sa sato ni Jesus na ‘dai na magparahadit’ manongod sa siring na mga bagay. * Taano?

7 Hinanyoga mantang nakabebensir na nangangatanosan si Jesus. Mantang tinawan kita ni Jehova nin buhay asin hawak, dai daw nia kayang magtao nin kakanon na masustenir sa buhay na iyan asin nin gubing para sa hawak na iyan? (Bersikulo 25) Kun tinatawan nin Dios nin kakanon an mga gamgam asin ginugubingan nia nin kagayonan an mga burak, seguradong mas aatamanon nia an mga tawong nagsasamba sa saiya! (Bersikulo 26, 28-30) An totoo, dai man sanang kahulogan an dai maninigong paghadit. Dai kaiyan mapalalawig an satong buhay dawa kadikit. * (Bersikulo 27) Paano niato malilikayan an kahaditan? Si Jesus nagkokonseho sa sato: Padagos na enoton sa buhay an pagsamba sa Dios. An mga naggigibo kaiyan makakapagkompiar na an gabos nindang pangangaipo sa aroaldaw “idadagdag” sa sainda kan saindang langitnon na Ama. (Bersikulo 33) Ultimo, nagtatao si Jesus nin praktikal na marhay na suhestion—saro-saro sanang aldaw an isipon. Taano ta idadagdag an mga kahaditan sa aga sa mga kahaditan ngonyan? (Bersikulo 34) Apuera kaiyan, taano ta paghahaditan nin sobra an mga bagay na tibaad nungka man na mangyayari? Sa pag-aplikar kan siring na madonong na konseho puede kitang makaligtas sa dakol na kamondoan sa pano nin tension na kinaban na ini.

8 Malinaw nanggad, an konsehong itinao ni Jesus arog kapraktikal  ngonyan kan iyan itao haros 2,000 na taon na an nakaagi. Bako daw na iyan prueba nin kadonongan hale sa itaas? Dawa an pinakamarahay na hatol nin mga parahatol na tawo nagigin lihis na sa uso asin dai mahaloy rinerebisar o sinasalidahan. Minsan siring, an mga katokdoan ni Jesus nagdadanay minsan agihan nin halawig na panahon. Alagad dai niato iyan maninigong ipagngalas, ta an Makangangalas na Parahatol na ini nagtaram “kan mga tataramon nin Dios.”Juan 3:34.

An Saiyang Paagi nin Pagtotokdo

9. Ano an sinabi nin nagkapirang soldados manongod sa pagtotokdo ni Jesus, asin taano ta bako ining pagpasobra?

9 An ikaduwang langtad na dian ipinabanaag ni Jesus an kadonongan nin Dios iyo an saiyang paagi nin pagtotokdo. Sarong beses, an nagkapirang soldados na isinugong arestaron sia nagbalik na daing dara, na sinasabi: “Mayo pa nin ibang tawo na nagtaram nin arog kaini.” (Juan 7:45, 46) Ini bakong pagpasobra. Sa gabos na tawong nabuhay kasuarin man, si Jesus, na “taga itaas,” an may pinakahararom na burabod nin kaaraman asin eksperyensia na mapagkukuanan. (Juan 8:23) Sia talagang nagtokdo sa paaging dai kaya nin siisay pa man na ibang tawo. Estudyare an duwa sana sa mga metodo kan madonong na Paratokdong ini.

“An mga kadaklan napangalas nin makuri sa saiyang paagi nin pagtotokdo”

10, 11. (a) Taano ta dai kitang maginibo kundi pagngalasan an paggamit ni Jesus nin mga ilustrasyon? (b) Ano an mga parabola, asin anong halimbawa an nagpapaheling kun taano an mga parabola ni Jesus ta epektibong marhay sa pagtotokdo?

10 Epektibong paggamit nin mga ilustrasyon. ‘Si Jesus nagtaram sa mga kadaklan paagi sa mga ilustrasyon,’ an sabi sa sato. “Sa katotoohan, kun mayo nin ilustrasyon dai sia nagtataram sa sainda.” (Mateo 13:34) Dai kitang maginibo kundi pagngalasan an daing kaagid na abilidad nia na itokdo an harararom na katotoohan paagi sa pangaroaldaw na mga bagay. Mga paraomang nagtatanom nin banhi, mga babaeng nag-aandam na gumibo nin tinapay, mga aki na nagkakawat sa saod, mga parasira na binubutong an mga hikot, mga pastor na hinahanap an nawarang karnero—ini mga bagay na dakol nang beses na naheling kan mga naghihinanyog sa saiya. Kun an importanteng mga katotoohan  ikinokonektar sa mga bagay na pamilyar, an siring na mga katotoohan madali asin hararom na napapaukit sa isip asin puso.Mateo 11:16-19; 13:3-8, 33, 47-50; 18:12-14.

11 Si Jesus parateng naggamit nin mga parabola, haralipot na estorya na kinukuanan nin moral o espirituwal na mga katotoohan. Mantang an mga estorya mas madaling masabotan asin magirumdoman kisa mga ideyang abstrakto, an mga parabola nakatabang na mapreserbar an katokdoan ni Jesus. Sa dakol na parabola, ilinadawan ni Jesus an saiyang Ama paagi sa buhay na marhay na mga ilustrasyon na dai malilingawan nin madali. Halimbawa, siisay baga an dai makasasabot sa punto kan parabola kan aking gastador—na kun an sarong nalagalag magpaheling nin tunay na pagsolsol, maheherak si Jehova asin mapagpadangat na aakoon giraray an sarong iyan?Lucas 15:11-32.

12. (a) Sa anong paagi si Jesus naggamit nin mga hapot sa saiyang pagtotokdo? (b) Paano pinasilensio ni Jesus an mga kinuestion an saiyang autoridad?

12 Ekspertong paggamit nin mga hapot. Naggamit si Jesus nin mga hapot tanganing magiyahan an mga naghihinanyog sa saiya na makaabot sa sadiri nindang konklusyon, siyasaton an saindang mga motibo, o magdesisyon. (Mateo 12:24-30; 17:24-27; 22:41-46) Kan kuestionon kan mga namomoon sa relihion kun baga sia may autoridad na itinao nin Dios, suminimbag si Jesus: “An bautismo daw ni Juan gikan sa langit o gikan sa mga tawo?” Namungnan sa hapot, nagrinasonan sinda: “Kun kita magsabing, ‘Sa langit,’ sia masabi sa sato, ‘Kun siring, tadaw ta dai kamo nagturubod sa saiya?’ Pero kun kita magsabi, ‘Sa mga tawo,’ namemeligro kita sa kadaklan, huli ta sinda gabos ibinibilang si Juan na propeta.” Sa katapustapusi, suminimbag sinda: “Dai mi aram.” (Marcos 11:27-33; Mateo 21:23-27) Sa simpleng hapot, nagibo ni Jesus na dai na sinda makataram asin ihayag an pagtraydor sa saindang puso.

13-15. Paano an parabola kan Samaritanong tataong makipagkapwa-tawo nagpapabanaag kan kadonongan ni Jesus?

13 Kun beses pinagkokombinar ni Jesus an mga metodo paagi sa pagsaliot nin nakapupukaw nin isip na mga hapot sa saiyang mga ilustrasyon. Kan si Jesus hapoton nin sarong abogadong Judio kun ano an kahagadan tanganing magkamit nin buhay na daing  katapusan, itinokdo sia ni Jesus sa Ley ni Moises, na nagboboot nin pagkamoot sa Dios asin sa kapwa. Sa kagustohan na patunayan na sia matanos, naghapot an tawo: “Siisay man nanggad an sakuyang kapwa?” Suminimbag si Jesus paagi sa pag-estorya. Nagbibiahe nin solo an sarong Judio kan sia salakayon nin mga parahabon, na binayaan siang haros gadan na. May nag-aging duwang Judio, enot sarong saserdote dangan sarong Levita. Dai sia inintindi kan duwa. Alagad ta may nag-abot na sarong Samaritano. Huli sa pagkaherak, maboot niang binolong an mga lugad kan biktima asin mamomoton na dinara an tawo sa harayo sa peligrong harong na dadagosan na duman sia puedeng maomayan. Sa pagtapos kan estorya, hinapot ni Jesus an naghapot sa saiya: “Siisay sa tolong ini an sa paghona mo ginibo an saiyang sadiri na kapwa kan lalaki na naholog sa kamot kan mga parahabon?” Napiritan an tawong sumimbag: “An guminawe na may pagkaherak sa saiya.”Lucas 10:25-37.

14 Paano ipinababanaag kan parabola an kadonongan ni Jesus? Kan kaaldawan ni Jesus, iinaplikar kan mga Judio an terminong “kapwa” sa mga nag-ootob sana kan saindang mga tradisyon—bako nanggad na sa mga Samaritano. (Juan 4:9) Kun an pagkaestorya ni Jesus Samaritano an biktima asin Judio an nagtabang, magigibo daw kaiyan na imbalido an prehuwisyo? Madonong na ginibo ni Jesus an estorya na Samaritano an mamomoton na nag-ataman sa sarong Judio. Mangnoha man an hapot ni Jesus sa poro kan estorya. Liniwat nia an idinodoon kan terminong “kapwa.” An abogado garo baga naghapot: ‘Siisay an maninigong mag-ako kan sakong pagkamoot sa kapwa?’ Alagad an hapot ni Jesus: “Siisay sa tolong ini an sa paghona mo ginibo an saiyang sadiri na kapwa?” An idinoon ni Jesus, bakong an nag-ako kan kabootan, an biktima, kundi an nagpaheling kan kabootan, an Samaritano. An tunay na kapwa nagsasadiring kabotan na magpaheling nin pagkamoot sa iba ano man an etnikong pinaghalean ninda. Mayo na nin mas epektibo pang paagi na magigibo si Jesus tanganing ikadoon an saiyang punto.

15 Makangangalas daw na an mga tawo napangalas nin makuri sa “paagi nin pagtotokdo” ni Jesus asin nadagkang rumani sa saiya? (Mateo 7:28, 29) Sarong beses may “sarong dakulang  kadaklan” na nagdanay harani sa saiya sa laog nin tolong aldaw, na dai ngani nagkakakan!Marcos 8:1, 2.

An Saiyang Pamumuhay

16. Sa anong paagi nagtao si Jesus nin “praktikal na prueba” na sia ginigiyahan kan kadonongan nin Dios?

16 An ikatolong langtad na dian ipinabanaag ni Jesus an kadonongan ni Jehova iyo an saiyang pamumuhay. An kadonongan praktikal; iyan epektibo. “Siisay an madonong dian sa saindo?” an hapot kan disipulong si Santiago. Dangan sinimbag nia an sadiri niang hapot, na an sabi: “Pabayaan na an tama niang gawe-gawe magtao nin praktikal na prueba kaiyan.” (Santiago 3:13, The New English Bible) An iginawe ni Jesus nagtao nin “praktikal na prueba” na sia ginigiyahan kan kadonongan nin Dios. Estudyaran niato kun paano sia nagpaheling nin marahay na paghusgar, sa saiyang pamumuhay sagkod sa pagtratar nia sa iba.

17. Ano an mga nagpaparisa na sangkap an pagigin timbang ni Jesus sa saiyang buhay?

17 Narisa daw nindo na an mga tawong mayo nin marahay na paghusgar parate na sobrang marhay an mga ginigibo? Iyo, kaipuhan an kadonongan tanganing magin timbang. Nagpapabanaag nin diosnon na kadonongan, sangkap an pagkatimbang ni Jesus. Orog sa gabos na iba pa, inenot nia sa saiyang buhay an espirituwal na mga bagay. Sibot-sibot sia sa gibong pagpahayag kan maogmang bareta. “Sa katuyohan na ini na ako napadigdi,” sabi nia. (Marcos 1:38) Naturalmente, an materyal na mga bagay bakong pangenot para sa saiya; minalataw na kadikiton an materyal niang rogaring. (Mateo 8:20) Minsan siring, bako siang tawong nagpapainda sa sadiri. Arog kan saiyang Ama, an “maogmang Dios,” si Jesus tawong magayagaya, asin nakadagdag sia sa kagayagayahan nin iba. (1 Timoteo 1:11; 6:15) Kan sia manginasal—na sa tipikong mga kamugtakan may musika, kantahan, asin paggayagaya—dai sia nagduman tanganing darahan nin kamondoan an okasyon. Kan maubos an arak, an tubig ginibo niang masiram na arak, inomon na “nagpapagayagaya sa puso nin magagadanon na tawo.” (Salmo 104:15; Juan 2:1-11) Inako ni Jesus an dakol na imbitasyon sa pagkakan, asin parate niang ginamit an siring na mga okasyon sa pagtotokdo.Lucas 10:38-42; 14:1-6.

18. Paano si Jesus nagpaheling nin daing kasalasalang paghusgar sa pagtratar nia sa saiyang mga disipulo?

 18 Si Jesus nagpaheling nin daing kasalasalang paghusgar sa pagtratar nia sa iba. An pakarorop nia sa naturalesa nin tawo nagtao sa saiya nin malinaw na pagmansay sa saiyang mga disipulo. Aram niang marhay na sinda bakong sangkap. Pero, namansayan nia an marahay na mga kualidad ninda. Naheling nia an potensial sa mga tawong ini na dinagka ni Jehova. (Juan 6:44) Sa ibong kan mga pagkukulang ninda, nagpaheling si Jesus nin pagigin andam na magtiwala sa sainda. Ipinaheheling an pagtitiwalang iyan, idinelegar nia an magabat na paninimbagan sa saiyang mga disipulo. Isinugo nia sindang maghulit kan maogmang bareta, asin may pagkompiar sia sa abilidad ninda na otobon an sugong iyan. (Mateo 28:19, 20) An librong Mga Gibo nagpapatotoo na fiel nindang hinaman an ipinagibo nia sa sainda. (Gibo 2:41, 42; 4:33; 5:27-32) Malinaw, kun siring, nagin madonong si Jesus sa pagtitiwala sa sainda.

19. Paano ipinaheling ni Jesus na sia “mahoyo asin may kababaan an puso”?

19 Arog kan nasabotan niato sa Kapitulo 20, iinaasosyar kan Biblia an kapakumbabaan asin kahoyoan sa kadonongan. Siempre, si Jehova an nagtatao kan pinakamarahay na halimbawa sa bagay na ini. Alagad kumusta man si Jesus? Nakaoogmang maheling an kapakumbabaan na ipinaheling ni Jesus sa pagtratar sa saiyang mga disipulo. Bilang sangkap na tawo, sia nakalalabi sa sainda. Pero, dai nia pinagmenos an saiyang mga disipulo.  Nungka na hiningoa nia na sinda makamateng mas hababa o daing kakayahan. Al kontraryo, makonsiderasyon sia sa mga limitasyon ninda asin pasensioso sa mga pagkukulang ninda. (Marcos 14:34-38; Juan 16:12) Bako daw na makahulogan na dawa mga aki pamugtak an boot ki Jesus? Segurado na napaparani sinda sa saiya ta namatean ninda na sia “mahoyo asin may kababaan an puso.”Mateo 11:29; Marcos 10:13-16.

20. Paano nagpaheling nin pagkarasonable si Jesus sa pagtratar sa babaeng Hentil na an aking babae sinasaniban nin demonyo?

20 Nagpaheling si Jesus nin diosnon na kapakumbabaan sa saro pang importanteng paagi. Sia rasonable, o mapagpahunod, kun ini ginigibong tama nin pagkaherak. Girumdoma, halimbawa, kan makimaherak sa saiya an sarong babaeng Hentil na paomayan an aking babae kaini na makuring sinasaniban nin demonyo. Sa tolong manlaenlaen na paagi, ipinarisa ni Jesus sa primero na dai nia ini tatabangan—enot, sa dai pagsimbag sa saiya; ikaduwa, sa direktamenteng pagsabi na sia isinugo, bakong sa mga Hentil, kundi sa mga Judio; asin ikatolo, sa pagtao nin ilustrasyon na sa maboot na paagi nagdoon kan iyo man sanang punto. Minsan siring, sige-sige pa man giraray an babae, na nagtatao nin prueba nin ekstraordinaryong pagtubod. Nin huli sa pambihirang kamugtakan na ini, ano an nagin reaksion ni Jesus? Ginibo nia nin eksakto an sinabi niang dai nia gigibohon. Pinaomayan nia an aking babae kan babae. (Mateo 15:21-28) Pambihirang kapakumbabaan, bako daw? Asin girumdoma, an kapakumbabaan iyo an basehan nin tunay na kadonongan.

21. Taano ta maninigo niatong hingoahon na arogon an personalidad, pagtaram, asin paagi nin paghiro ni Jesus?

21 Kanigoan an pasasalamat niato na ihinahayag sa sato kan mga Ebanghelyo an mga tataramon asin ginibo kan pinakamadonong na tawo na nabuhay kasuarin man! Girumdomon niato na si Jesus sangkap na ladawan kan saiyang Ama. Sa pag-arog sa personalidad, pagtaram, asin paagi nin paghiro ni Jesus, kukultibaron niato an kadonongan hale sa itaas. Sa masunod na kapitulo, maheheling niato kun paano niato ikaaaplikar sa satong buhay an diosnon na kadonongan.

^ par. 1 Kan mga panahon kan Biblia, an mga panday tinatangdanan sa pagtogdok nin mga harong, asin paggibo nin mga muebles saka kasangkapan sa pag-oma. Si Justinong Martir, kan ikaduwang siglo C.E., nagsurat manongod ki Jesus: “Kaugalean niang magtrabaho bilang panday kan nasa kaibanan nin mga tawo, na naggigibo nin mga arado asin sakal.”

^ par. 6 An berbong Griego na trinadusir na “mahadit” nangangahulogan “maparayo an atension kan isip.” Sa pagkagamit sa Mateo 6:25, iyan nanonongod sa may kahaditan na takot na nakapararayo kan atension o nakababanga kan isip, na hinahale an kagayagayahan sa buhay.

^ par. 7 Sa katunayan, ipinaheling nin sientipikong pagsiyasat na an sobrang paghadit asin tension puedeng magsapeligro sa sato sa helang sa puso asin sa dakol pang ibang kamatean na makapalilipot sa buhay.