Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO 16

“Gumibo Ka nin Hustisya” sa Paglakaw sa Kaibahan nin Dios

“Gumibo Ka nin Hustisya” sa Paglakaw sa Kaibahan nin Dios

1-3. (a) Taano ta may utang na boot kita ki Jehova? (b) Anong balos an hinahagad sa sato kan satong mamomoton na Parasalbar?

IMAHINARA na kamo nalalaom sa sarong barkong nalulunod. Kan sa paghona nindo mayo na nin paglaom, nag-abot an sarong parasalbar asin binutong kamo pasiring sa kaligtasan. Abaa an pakaginhawa nindo mantang irinarayo kamo sa peligro kan parasalbar nindo asin sinasabi: “Ligtas ka na”! Dai daw kamo makakamate nin utang na boot sa tawong iyan? Sa totoo nanggad na sentido, magigin utang nindo sa saiya an saindong buhay.

2 Sa nagkapirang bagay, iiniilustrar kaini an ginibo ni Jehova para sa sato. Daing duwa-duwa na kita may utang na boot sa saiya. Total, itinao nia an probisyon na pantubos, na pinagigin posible na kita makasalbar sa kapangyarihan nin kasalan asin kagadanan. Ligtas an pagmate niato sa pakaaram na sagkod na kita naggigibo nin pagtubod sa mahalagang marhay na atang na iyan, pinatatawad an satong mga kasalan, asin segurado an satong daing sagkod na ngapit. (1 Juan 1:7; 4:9) Arog kan nasabotan niato sa Kapitulo 14, an pantubos kadarudakulaing kapahayagan kan pagkamoot asin hustisya ni Jehova. Ano an maninigong magin reaksion niato?

3 Tama na pensaron kun ano an balos na hinahagad sa sato kan sato mismong mamomoton na Parasalbar. Sinasabi ni Jehova paagi sa propetang si Miqueas: “Sinabihan ka nia, O daganon na tawo, kun ano an marahay. Asin anong balos an hinahagad sa saimo ni Jehova kundi na gumibo ka nin hustisya asin mamoot sa kabootan asin na magin hababa an boot sa paglakaw sa kaibahan kan saimong Dios?” (Miqueas 6:8) Mangnoha na saro sa mga balos na hinahagad sa sato ni Jehova iyo na kita ‘gumibo nin hustisya.’ Paano niato iyan magigibo?

Sunodon an “Tunay na Katanosan”

4. Paano niato naaaraman na inaasahan ni Jehova na kita mamuhay kaoyon kan saiyang matanos na mga pamantayan?

4 Inaasahan ni Jehova na kita mamuhay sono sa mga pamantayan  nia sa tama asin sala. Mantang an mga pamantayan nia may hustisya asin matanos, sinusunod niato an hustisya asin katanosan kun kita nagkukuyog dian. “Pag-adal kamong gumibo nin marahay; hanapa nindo an hustisya,” sabi kan Isaias 1:17. Pinakasasadol kita kan Tataramon nin Dios na “hanapa nindo an katanosan.” (Sofonias 2:3) Sinasadol man kita kaiyan na “magsolog kan bagong personalidad na linalang segun sa kabotan nin Dios sa tunay na katanosan.” (Efeso 4:24) An tunay na katanosan—tunay na hustisya—minarayo sa kadahasan, pagkamaati, asin inmoralidad, ta an mga ini naglalapas sa banal.Salmo 11:5; Efeso 5:3-5.

5, 6. (a) Taano ta bakong magabat para sa sato na kumuyog sa mga pamantayan ni Jehova? (b) Paano ipinaheheling kan Biblia na an pagsunod sa katanosan prosesong nagpapadagos?

5 Magabat daw para sa sato na kumuyog sa matanos na mga pamantayan ni Jehova? Bako. An puso na nadadagkang rumani ki Jehova dai nasusurang sa saiyang mga kahagadan. Huli ta namomotan niato an satong Dios asin an gabos manongod sa saiya, gusto niatong mamuhay sa paagi na nasosonoan nia. (1 Juan 5:3) Girumdoma na si Jehova “namomoot nanggad sa matanos na mga gibo.” (Salmo 11:7) Tangani na talagang maarog niato an hustisya, o katanosan, nin Dios, dapat na kamotan niato an namomotan ni Jehova asin ikaongis an ikinaoongis nia.Salmo 97:10.

6 Bakong pasil para sa mga tawong bakong sangkap na sumunod sa katanosan. Dapat na hubaon niato an daan na personalidad kaiba an makasalan na mga gibo kaiyan asin isolog an bago. Sinasabi kan Biblia na an bagong personalidad “binabago” paagi sa tamang kaaraman. (Colosas 3:9, 10) An tataramon na “binabago” nagpaparisa na an pagsolog kan bagong personalidad prosesong nagpapadagos, saro na nagkakaipo nin utitok na paghihingoa. Gurano man kita magmaigot na gumibo kan tama, may mga beses na huli sa satong pagigin makasalan nagkakasala kita sa isip, tataramon, o gibo.Roma 7:14-20; Santiago 3:2.

7. Ano an maninigong magin punto de vista niato sa mga kaolangan sa satong mga paghihingoa na sunodon an katanosan?

7 Ano an maninigong magin punto de vista niato sa mga kaolangan sa satong mga paghihingoa na sunodon an katanosan? Siempre, habo niatong inaan an pagkaseryoso nin kasalan. Kadungan kaiyan, dapat na nungka kitang sumuko, na iniisip na huli sa satong mga pagkukulang alangan na kitang maglingkod ki Jehova.  Guminibo nin probisyon an maugayon niatong Dios tanganing ikabalik sa pabor nia an mga odok na nagsosolsol. Pensara an nakapakokosog liwat sa boot na mga tataramon ni apostol Juan: “Isinusurat ko sa saindo an mga bagay na ini tanganing dai kamo makaginibo nin kasalan.” Alagad idinagdag nia sa realistikong paagi: “Pero, kun an siisay man makaginibo nin kasalan [huli sa minanang pagkabakong sangkap], igwa kita nin paratabang sa Ama, si Jesu-Cristo.” (1 Juan 2:1) Iyo, itinao ni Jehova an probisyon na atang na pantubos ni Jesus tangani na makapaglingkod kita sa Saiya sa makawiwiling paagi sa ibong kan satong pagigin makasalan. Dai daw kita pinahihiro kaiyan na magmawot na gibohon an pinakamakakaya niato tanganing mapanigoan si Jehova?

An Maogmang Bareta Asin an Hustisya nin Dios

8, 9. Paano ipinaheheling kan pagbalangibog kan maogmang bareta an hustisya ni Jehova?

8 Magigibo niato an hustisya—sa katunayan, maaarog niato an hustisya nin Dios—paagi sa lubos na pakikikabtang sa paghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios sa iba. Ano an koneksion kan hustisya ni Jehova asin kan maogmang bareta?

9 Dai tataposon ni Jehova an maraot na sistemang ini na dai nguna ipinatatao an patanid. Sa hula nia manongod sa mangyayari durante kan panahon kan katapusan, sinabi ni Jesus: “Sa gabos na nasyon an maogmang bareta kaipuhan na ikahulit nguna.” (Marcos 13:10; Mateo 24:3) An paggamit kan tataramon na “nguna” nagpaparisa na may ibang mga mangyayari kasunod kan pambilog na kinaban na paghuhulit. Kaiba sa mga mangyayaring iyan an ihinulang dakulang kahorasaan, na mangangahulogan nin kalaglagan para sa mga maraot asin maandam kan dalan para sa pag-abot kan matanos na bagong kinaban. (Mateo 24:14, 21, 22) Tunay nanggad, mayo nin makakasahot ki Jehova na daing hustisya sa mga maraot. Paagi sa pagpatao kan patanid, tinatawan nia an mga siring nin igong oportunidad na magbakle asin kun siring dai malaglag.Jonas 3:1-10.

Ipinaheheling niato an diosnon na hustisya kun mayong pagpaorog na ipinaaabot niato sa iba an maogmang bareta

10, 11. Paano an pakikikabtang niato sa paghuhulit kan maogmang bareta nagpapabanaag nin diosnon na hustisya?

10 Paano ipinababanaag kan satong paghuhulit kan maogmang bareta an diosnon na hustisya? Enot sa gabos, tama sana na gibohon  niato an satong makakaya na tabangan an iba na magkamit nin kaligtasan. Pensara giraray an ilustrasyon nin pagkasalbar sa barkong nalulunod. Kun ligtas na sa sarong lantsa-salbabida, segurado na gusto nindong tabangan an iba na yaon pa sa tubig. Kaagid kaiyan, may obligasyon kita sa mga naglalapigot pa sa “katubigan” kan maraot na kinaban na ini. Totoo, dakol an habo sa mensahe niato. Alagad sagkod na nagpapadagos na mapasensia si Jehova, may paninimbagan kita na tawan sinda kan oportunidad na “makapagsolsol” asin sa siring makalinya sa mga magkakamit nin kaligtasan.2 Pedro 3:9.

11 Sa paghuhulit kan maogmang bareta sa gabos niatong manuparan, ipinaheheling niato an hustisya sa saro pang importanteng paagi: Nagpapaheling kita nin dai pagpaorog. Girumdoma na “an Dios daing ipinaoorog, kundi sa lambang nasyon an tawo na natatakot sa saiya asin naggigibo nin katanosan saiyang inaako.” (Gibo 10:34, 35) Tangani na maarog niato an Saiyang hustisya, dapat na dai niato hokoman na tolos an mga tawo. Imbes, maninigo na ipaabot niato an maogmang bareta sa iba ano man an saindang rasa, posisyon sa sosyedad, o pinansial na kamugtakan. Sa siring, tinatawan niato an gabos na gustong maghinanyog nin oportunidad na magdangog asin maghimate sa maogmang bareta.Roma 10:11-13.

Kun Paano Niato Tinatratar an Iba

12, 13. (a) Taano ta dai kita maninigong magin listong hokoman an iba? (b) Ano an kahulogan kan konseho ni Jesus na “dai na kamo maghokom” asin “dai na kamo magkondenar”? (Helingon man an nota sa ibaba.)

12 Magigibo man niato an hustisya paagi sa pagtratar sa iba arog kan pagtratar ni Jehova sa sato. Madalion na maghokom sa iba, na tinatatsaran an mga sala ninda asin kinukuestion an mga motibo ninda. Alagad siisay sa sato an gugustohon na pakasiyasaton ni Jehova an satong mga motibo asin pagkukulang sa daing herak na paagi? Bakong arog kaiyan an pagtratar sa sato ni Jehova. Nagkomento an salmista: “Kun mga sala an saimong binabantayan, O Jah, O Jehova, siisay an makatitindog?” (Salmo 130:3) Dai daw kita nagpapasalamat na ginugusto kan satong may hustisya asin maheherakon na Dios na dai pagparaintindihon an satong mga pagkukulang? (Salmo 103:8-10) Kun siring, paano niato maninigong trataron an iba?

 13 Kun nasasabotan niato an pagkamaheherakon kan hustisya nin Dios, dai kita magigin listong maghokom sa iba sa mga bagay na mayo man talagang labot sa sato o daing gayo mahalaga. Sa saiyang Sermon sa Bukid, nagpatanid si Jesus: “Dai na kamo maghokom tanganing dai man kamo hokoman.” (Mateo 7:1) Segun sa salaysay ni Lucas, idinagdag ni Jesus: “Dai na kamo magkondenar, asin dai kamo sa ano man na paagi kokondenaron.” * (Lucas 6:37) Ipinaheling ni Jesus an pakaaram nia na an mga tawong bakong sangkap may tendensia na magin mapaghokom. An siisay man sa mga naghihinanyog sa saiya na may ugaleng daing herak na hokoman an iba dapat na ipondo iyan.

14. Sa anong mga dahelan na dapat na kita ‘dai na maghokom’ sa iba?

14 Taano ta dapat na kita ‘dai na maghokom’ sa iba? Primero, limitado an satong autoridad. Ipinagigirumdom sa sato kan disipulong si Santiago: “Igwa nin saro na paratao nin ley asin hokom”—si Jehova. Kaya deretso sa punto na ihinahapot ni Santiago: “Siisay ka na maghohokom sa saimong kapwa?” (Santiago 4:12; Roma 14:1-4) Dugang pa, huli sa satong pagigin makasalan madalion na magin bakong makatanosan an satong mga paghokom. An dakol na aktitud asin motibo—kaiba an prehuwisyo, nakolgan na amor-propio, pag-imon, asin pagpakangmatanos—puedeng makaraot sa pagheling niato sa kapwa. May iba pa kitang limitasyon, asin an paghorophorop kan mga ini maninigong makapogol sa sato sa pagigin listong magtatsar sa iba. Dai niato nababasa an puso; ni kaya man niatong aramon an gabos na personal na kamugtakan nin iba. Kun siring, siisay kita na mabintang nin salang mga motibo sa mga kapagtubod o matatsar sa mga paghihingoa ninda sa paglilingkod sa Dios? Abaa kamas marahay na arogon si Jehova paagi sa paghanap kan marahay sa satong mga tugang na lalaki asin babae imbes na magkonsentrar sa saindang mga pagkukulang!

15. Anong mga tataramon asin pagtratar an mayong lugar sa tahaw kan mga nagsasamba sa Dios, asin taano?

 15 Kumusta man an mga miembro kan satong pamilya? Makamomondo nanggad, sa kinaban ngonyan an nagkapira sa pinakadaing herak na paghokom ginigibo sa maninigo kutana na magin sirongan na may katoninongan—an harong. Bakong pambihira na mabaretaan an manongod sa nanmamaltratong agom na lalaki, agom na babae, o magurang na “sinesentensiahan” an mga miembro kan saindang pamilya sa daing ontok na berbal o pisikal na pagmaltrato. Alagad an maisog na mga tataramon, anggot na marhay na pagtuyatuya, asin pagmaltrato mayo nin lugar sa tahaw kan mga nagsasamba sa Dios. (Efeso 4:29, 31; 5:33; 6:4) An konseho ni Jesus na “dai na kamo maghokom” asin “dai na kamo magkondenar” dai minaontok an aplikasyon kun kita nasa harong. Girumdoma na an kalabot sa paggibo nin hustisya pagtratar sa iba arog kan pagtratar sa sato ni Jehova. Asin an satong Dios nungka na daing herak o maisog sa pagtratar sa sato. Imbes, sia “mabooton an kapadangatan” sa  mga namomoot sa saiya. (Santiago 5:11) Abaa karahay na halimbawa na aarogon niato!

Kamagurangan na Naglilingkod “Para sa Hustisya Mismo”

16, 17. (a) Ano an inaasahan ni Jehova sa kamagurangan? (b) Ano an dapat na gibohon kun an sarong parakasala dai makapaheling nin tunay na pagsolsol, asin taano?

16 Kita gabos may paninimbagan na gumibo nin hustisya, alagad an kamagurangan sa Kristianong kongregasyon nangorognang may paninimbagan sa bagay na ini. Mangnoha an makahulang paglaladawan sa “mga prinsipe,” o kamagurangan, na isinurat ni Isaias: “Uya! An sarong hade magrereynar para sa katanosan mismo; asin kun manongod sa mga prinsipe, mamamahala sinda bilang mga prinsipe para sa hustisya mismo.” (Isaias 32:1) Iyo, inaasahan ni Jehova an kamagurangan na maglingkod para sa hustisya. Paano ninda magigibo ini?

17 Aram na marhay kan mga lalaking ini na may espirituwal na kualipikasyon na an hustisya, o katanosan, naghahagad na papagdanayon na malinig an kongregasyon. Kun beses, naoobligar an kamagurangan na hokoman an mga kaso nin magagabat na paggibo nin sala. Kun iyan ginigibo, ginigirumdom ninda na hinihingoa kan hustisya nin Dios na magpaheling nin pagkaherak sagkod sa mapupuede. Sa siring, hinihingoa nindang giyahan sa pagsolsol an parakasala. Alagad ano kun an parakasala dai makapaheling nin tunay na pagsolsol sa ibong nin siring na mga paghihingoa na tabangan sia? May sangkap na hustisya, ipinagboboot kan Tataramon ni Jehova na gibohon an sarong marigon na aksion: “Haleon nindo an maraot na tawo dian sa tahaw nindo.” Iyan nangangahulogan nin pagpahale sa saiya sa kongregasyon. (1 Corinto 5:11-13; 2 Juan 9-11) Ikinamomondo kan kamagurangan na gibohon an siring na aksion, alagad minimidbid ninda na iyan kaipuhan tanganing maprotehiran an moral asin espirituwal na kalinigan kan kongregasyon. Dawa pa siring, naglalaom sinda na pag-abot nin panahon makapag-isip-isip an parakasala asin bumalik sa kongregasyon.Lucas 15:17, 18.

18. Ano an isinasaisip nin kamagurangan kun nagtatao sa iba nin konsehong basado sa Biblia?

18 Kalabot man sa paglilingkod para sa hustisya an pagtao nin konsehong  basado sa Biblia kun kaipuhan. Siempre, an kamagurangan dai naghahanap nin mga depekto sa iba. Ni inaaprobetsaran man ninda an gabos na oportunidad na magtanos. Alagad an sarong kapagtubod tibaad “gumibo nin sala bago nia iyan maaraman.” An paggirumdom na an hustisya nin Dios bakong maisog ni daing patawad mapahiro sa kamagurangan na ‘pagmaigotan na pakarhayon giraray an tawong iyan sa espiritu nin kahoyoan.’ (Galacia 6:1) Huli kaini, dai aanggotan kan kamagurangan an nasasala o gagamitan nin makolog sa talingang mga tataramon. Imbes, an konseho na itinatao nin mamomoton nakaparirigon sa boot kan nag-aako kaiyan. Dawa kun nagtatao nin deretso sa puntong pagsagwe—na prangkang sinasabi an magigin mga resulta nin iginaweng bakong madonong—isinasaisip nin kamagurangan na an kapagtubod na nasala sarong karnero sa aripompon ni Jehova. * (Lucas 15:7) Kun an konseho o pagsagwe malinaw na minomotibar nin asin itinataong may pagkamoot, iyan mas posibleng makapakarhay giraray sa nasasala.

19. Anong mga desisyon an hinahagad na gibohon nin kamagurangan, asin sa ano ninda dapat na ibasar an siring na mga desisyon?

19 An kamagurangan parateng hinahagadan na gumibo nin mga desisyon na nakakaapektar sa saindang mga kapagtubod. Halimbawa, sa panapanahon nagmimiting an kamagurangan tanganing estudyaran kun baga an ibang tugang na lalaki sa kongregasyon kualipikadong irekomendar bilang mga magurang o ministeryal na lingkod. Aram kan kamagurangan an halaga nin pagigin mayong ipinaoorog. Pinababayaan ninda na an mga kahagadan nin Dios sa siring na mga pagnombra iyong gumiya sa sainda sa pagdedesisyon, na dai nagsasarig sa personal sanang mga saboot. Sa siring, minahiro sinda na “mayo nin paghokom na tolos, na mayo nin ano man na ginigibo segun sa may kinakampihan na tendensia.”1 Timoteo 5:21.

20, 21. (a) Ano an pinagmamaigotan na gibohon nin kamagurangan, asin taano? (b) Ano an magigibo nin kamagurangan tanganing matabangan an “mga kalag na nagmomondo nin makuri”?

 20 An kamagurangan nagtatao kan hustisya nin Dios sa iba pang mga paagi. Pakahula na an kamagurangan maglilingkod “para sa hustisya mismo,” ipinadagos ni Isaias: “An balang saro dapat na magin siring sa pailihan sa doros asin tagoan sa bagyong maoranon, siring sa mga sapa nin tubig sa sarong desierto, siring sa limpoy nin tugdok na kantil sa tagiltil na daga.” (Isaias 32:2) Kun siring, an kamagurangan nagmamaigot na magin gikanan nin karangahan asin kapreskohan para sa mga kapwa ninda parasamba.

21 Ngonyan, huli sa gabos na problema na nakapaluluya sa boot, dakol an nagkakaipo nin pagparigon sa boot. Kamagurangan, ano daw an magigibo nindo tanganing matabangan an “mga kalag na nagmomondo nin makuri”? (1 Tesalonica 5:14) Maghinanyog sa sainda na may empatiya. (Santiago 1:19) Tibaad kaipuhan na isabi ninda an “kahaditan” sa saindang puso sa saro na pinagtitiwalaan ninda. (Talinhaga 12:25) Pakosogon liwat an boot ninda na sinda kaipuhan,  pinahahalagahan, asin namomotan—iyo, ni Jehova saka kan saindang mga tugang na lalaki asin babae. (1 Pedro 1:22; 5:6, 7) Dugang pa, puede kamong mamibi kaiba kan asin ipamibi an mga siring. An pakadangog sa sarong magurang sa kongregasyon na ipinamimibi sinda nin odok sa puso puedeng makarangang marhay. (Santiago 5:14, 15) An mamomoton na mga paghihingoa nindo na tabangan an mga nagmomondo nin makuri dai puedeng dai marisa kan Dios nin hustisya.

Ipinababanaag nin kamagurangan an hustisya ni Jehova kun pinaririgon ninda an boot nin mga pinanluluyahan nin boot

22. Sa anong mga paagi niato maaarog an hustisya ni Jehova, asin may anong resulta?

22 Totoo nanggad, orog kitang napaparani ki Jehova paagi sa pag-arog kan saiyang hustisya! Kun sinusuportaran niato an saiyang matanos na mga pamantayan, kun ipinaaabot niato sa iba an panligtas-buhay na maogmang bareta, asin kun pinipili niato na magkonsentrar sa kun ano an marahay sa iba imbes na hanapon an mga sala ninda, kita nagpapaheling nin diosnon na hustisya. Kamagurangan, kun pinoprotehiran nindo an kalinigan kan kongregasyon, kun nagtatao kamo nin nakapakokosog na konseho sono sa Kasuratan, kun naggigibo kamo nin mga desisyon na mayong ipinaoorog, asin kun pinaririgon nindo an boot nin mga pinanluluyahan nin boot, ipinababanaag nindo an diosnon na hustisya. Segurado na ikinaoogmang marhay kan puso ni Jehova na dumungaw sa langit asin maheling an saiyang banwaan na ginigibo an pinakamakakaya ninda na ‘gumibo nin hustisya’ sa paglakaw sa kaibahan kan saindang Dios!

^ par. 13 An nagkapirang traduksion nagsasabing “dai kamo maghokom” asin “dai kamo magkondenar.” An siring na mga pagkatradusir nagpapasentido nin “dai kamo magpoon na maghokom” asin “dai kamo magpoon na magkondenar.” Minsan siring, an ginagamit digdi kan mga kagsurat kan Biblia negatibong mga pagboot sa tiempong presente (padagos). Kaya an sinasabing mga aksion nangyayari sa presente alagad dapat na ipondo.

^ par. 18 Sa 2 Timoteo 4:2, sinasabi kan Biblia na an kamagurangan kun beses kaipuhan na “magsagwe, magtuyaw, magsadol.” An termino sa Griego na trinadusir na “magsadol” (pa·ra·ka·leʹo) puedeng mangahulogan nin “magparigon sa boot.” An konektadong termino sa Griego, pa·raʹkle·tos, puedeng mapanongod sa sarong paradepensa sa legal na bagay. Sa siring, dawa kun an kamagurangan nagtatao nin marigon na pagsagwe, sinda dapat na magin mga paratabang sa mga nagkakaipo nin espirituwal na tabang.