Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Rumani ki Jehova

Dinadagka kita nin Diyos na rumani sa saiya. Ipapahiling saimo kan librong ini kun paano ta gigibuhon iyan sigun sa Bibliya.

Introduksiyon

Puede kang magkaigwa nin dayupot asin magdadanay na relasyon ki Jehova Dios.

KAPITULO 1

“Uya! Ini an Satong Dios”

Taano ta ihinapot ni Moises an ngaran nin Dios mantang aram na nia idto?

KAPITULO 2

Puede daw Talaga Kamong ‘Rumani sa Dios’

Si Jehova Dios, an Kaglalang kan langit asin daga, tinatawan kita nin imbitasyon asin panuga.

KAPITULO 3

“Banal, Banal, Banal si Jehova”

Taano ta ikinokonektar kan Biblia an kabanalan sa kagayonan?

KAPITULO 4

“Si Jehova . . . Dakula sa Kapangyarihan”

Dapat ta daw na katakotan an Dios huli sa kapangyarihan niya? Parehong tama an iyo asin dai.

KABTANG 5

Kapangyarihan sa Paglalang—“An Kaggibo kan Langit Asin Daga”

Poon sa dakulang saldang sagkod sa saditon na hummingbird, an mga linalang ni Jehova may mahalagang maitotokdo sa sato dapit sa saiya.

KAPITULO 6

Kapangyarihan na Manlaglag—“Si Jehova Parapakilaban na Arog-Lalaki”

Paano magigibo kan ”Dios nin katoninongan” na makiguerra?

KAPITULO 7

Kapangyarihan na Magprotehir—‘An Dios Pailihan Para sa Sato’

Pinoprotehiran nin Dios an saiyang mga lingkod sa duwang paagi, pero mas mahalaga su sarong paagi.

KAPITULO 8

Kapangyarihan na Magbalik—‘Ginigibong Bago ni Jehova an Gabos na Bagay’

Ibinalik na ni Jehova an dalisay na pagsamba. Ano an ibabalik niya sa maabot na panahon?

KAPITULO 9

“Si Cristo an Kapangyarihan nin Dios”

Ano an ipinapaheling kan mga milagro asin katokdoan ni Jesu-Cristo manongod ki Jehova?

KAPITULO 10

“Magin Kamong mga Paraarog sa Dios” sa Paggamit Nindo nin Kapangyarihan

Dai mo aram na dakol an kapangyarihan mo—paano mo magagamit iyan nin tama?

KAPITULO 11

“An Gabos Niang Dalan Hustisya”

Taano ta an hustisya nin Dios ta nagpaparani sato sa saiya?

KAPITULO 12

“Igwa daw nin Inhustisya sa Dios?”

Kun anggot si Jehova sa inhustisya, taano ta lakop iyan ngonyan?

KAPITULO 13

“An Ley ni Jehova Sangkap”

Paano magigibo kan Ley na ilangkaw an pagkamoot?

KAPITULO 14

Si Jehova Nagtatao nin Probisyon na “Pantubos na Karibay nin Dakol”

An simple pero malinaw na katokdoan makakatabang sa saimo na magin mas harani sa Dios.

KAPITULO 15

‘Inestablisar ni Jesus an Hustisya sa Daga’

Paano tinulod ni Jesus an hustisya kaidto? Paano nia iyan itinutulod ngonyan? Asin paano nia iyan gigibohon sa maabot na panahon?

KAPITULO 16

“Gumibo Ka nin Hustisya” sa Paglakaw sa Kaibahan nin Dios

Taano ta nagpatanid si Jesus: “Dai na kamo maghokom tanganing dai man kamo hokoman”?

KAPITULO 17

‘O an Rarom kan Kadonongan nin Dios!’

Taano an kadonongan nin Dios ta mas pa kisa sa saiyang kaaraman, pakasabot, asin pakabatid?

KAPITULO 18

Kadonongan sa “Tataramon nin Dios”

Taano ta mga tawo an ginamit nin Dios para isurat an Biblia imbes na mga anghel o sia mismo?

KAPITULO 19

“Kadonongan nin Dios sa Sarong Sagradong Hilom”

Ano an sagradong hilom na pigsekreto kaidto nin Dios pero ngunyan ihinayag nia na?

KAPITULO 20

“Madonong sa Puso”—Pero Mapakumbaba

Taano ta mapakumbaba an Soberanong Kagurangnan kan uniberso?

KAPITULO 21

Ihinahayag ni Jesus an “Kadonongan Hale sa Dios”

Paano nangyari na na huli sa mga tokdo ni Jesus dai sia naarestar kan mga soldados na sinugo para arestaron siya?

KAPITULO 22

May Epekto daw sa Saindong Buhay “an Kadonongan Hale sa Itaas”?

An Biblia nagtatao nin 4 na paagi na makakatabang tanganing makamtan mo an diosnon na kadonongan.

KAPITULO 23

“Sia an Enot na Namoot sa Sato”

Ano talaga an kahulogan kan ’an Dios pagkamoot’?

KAPITULO 24

Mayo nin “Makakapasuhay sa Sato sa Pagkamoot nin Dios”

Haleon an salang kaisipan na dai ka padangat nin Dios o mayo kang halaga saiya.

KAPITULO 25

An “Mamomoton na Pagkaludok kan Satong Dios”

Paanong an namamati sa saimo kan Dios orog pa sa namamati kan ina sa saiyang aki?

KAPITULO 26

Sarong Dios na “Andam na Magpatawad”

Kun nagigiromdoman nin Dios an gabos, paano nia magigibong mapatawad asin malingawan an satong mga kasalan?

KAPITULO 27

“O Kanigoan an Saiyang Karahayan!”

Ano talaga an boot sabihon kan karahayan nin Dios?

KAPITULO 28

“Ika Sana an Maimbod”

Ta’no ta an kaimbodan ni Jehova orog kisa sa pagigin fiel nia?

KAPITULO 29

“Maaraman an Pagkamoot kan Cristo”

An tolong paagi na ipinahiling ni Jesus an pagkamoot nia nagin perpektong repleksion kan pagkamoot ni Jehova.

KAPITULO 30

“Padagos Kamong Maglakaw sa Pagkamoot”

Itinampok sa Enot na Corinto an 14 paagi na mapapaheling niato an pagkamoot.

KAPITULO 31

“Rumani Kamo sa Dios, Asin Sia Marani sa Saindo”

Ano an pinakaimportanteng hapot na puede mong ihapot sa sadiri mo? Ano an isisimbag mo dian?