Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 APENDISE

Pagkolbong—Noarin Asin Taano?

Pagkolbong—Noarin Asin Taano?

Noarin asin taano ta maninigong magkolbong an sarong Kristiana may koneksion sa saiyang pagsamba? Pag-olayan niato an ipinasabong na paliwanag ni apostol Pablo dapit sa bagay na ini. Itinao nia an giya na kaipuhan niato tanganing makagibo nin tamang mga desisyon, mga desisyon na nagtataong onra sa Dios. (1 Corinto 11:3-16) Ihinayag ni Pablo an tolong bagay na dapat turotimbangon: (1) an mga aktibidad na kinakaipuhan na magkolbong an sarong babae, (2) an mga kamugtakan na maninigo niang gibohon iyan, asin (3) an mga motibo nia sa pag-aplikar kan pamantayan na ini.

An mga aktibidad. Duwa an sinambit ni Pablo: pamibi asin paghula. (Bersikulo 4, 5) Siempre, an pamibi iyo an may pagsambang pakikipag-olay ki Jehova. Ngonyan, an paghula minaaplikar sa ano man na pagtotokdo na basado sa Biblia na ginigibo nin sarong Kristianong ministro. Pero, isinusuherir daw ni Pablo na maninigong magkolbong an babae kun sia namimibi o nagtotokdo kan katotoohan sa Biblia? Dai. An kamugtakan na an babae namimibi o nagtotokdo an nagdedeterminar kaini.

An mga kamugtakan. An mga tataramon ni Pablo nagsusuherir nin duwang kamugtakan, o langtad nin aktibidad—an pamilya asin kongregasyon. Sia nagsasabi: ‘An payo nin babae iyo an lalaki. An lambang babae na namimibi o naghuhula na dai nakakolbong sinusupog an saiyang payo.’ (Bersikulo 3, 5) Sa areglo nin pamilya, an agom kan babae an dinesignaran ni Jehova na magin payo. Kun dai rinerekonoser kan babae an autoridad kan agom nia, sinusupog  nia an saiyang agom kun sia an naggigibo kan mga paninimbagan na itinao ni Jehova sa lalaki. Halimbawa, kun kaipuhan na an babae an magkondukta nin pag-adal sa Biblia na yaon an saiyang agom, rinerekonoser kan babae an autoridad kan lalaki paagi sa pagkolbong. Gigibohon nia iyan baga man an lalaki bautisado o dai, huli ta an lalaki an payo kan pamilya. * Kun kaipuhan niang mamibi o magtokdo na yaon an saiyang menor de edad na bautisadong aking lalaki, makolbong man sia, bakong huli ta an aki an payo kan pamilya, kundi huli sa autoridad na itinao sa bautisadong lalaki na mga miembro kan Kristianong kongregasyon.

Nasambitan ni Pablo an kamugtakan sa kongregasyon, na sinasabi: “Kun an siisay man garo baga nakikidiskutir huli sa ibang kostumbre, mayo na kita nin iba pa, ni an mga kongregasyon man nin Dios.” (Bersikulo 16) Sa Kristianong kongregasyon, an pagkapayo itinao sa bautisadong mga lalaki. (1 Timoteo 2:11-14; Hebreo 13:17) Mga lalaki sana an ninonombrahan bilang mga magurang sa kongregasyon asin ministeryal na mga lingkod na may itinao nin Dios na paninimbagan na asikasohon an aripompon nin Dios. (Gibo 20:28) Pero, kun minsan, may mga kamugtakan na tibaad sarong Kristiana an kaipuhan na mag-asikaso sa sarong gibohon na sa parate kualipikado asin bautisadong lalaki an naggigibo. Halimbawa, tibaad kaipuhan na sia an mangenot sa pagtiripon bago maglingkod sa langtad huli ta mayo nin kualipikado asin bautisadong lalaki. O tibaad sia an magkondukta nin napagkaoyonan antes pa na pag-adal sa Biblia na yaon an sarong bautisadong lalaki. Huling an siring na mga aktibidad talagang ekstension kan Kristianong kongregasyon, makolbong sia bilang pagrekonoser na inaasikaso nia an gibohon na sa parate iinaasignar sa sarong lalaki.

Sa ibong na lado, dakol na aspekto nin pagsamba an dai man nagkakaipo na magkolbong an sarong Kristiana. Halimbawa, dai nia kaipuhan na gibohon iyan kun sia nagkokomento sa Kristianong mga pagtiripon, nakikikabtang sa ministeryong pagharongharong kaiba an saiyang agom o saro pang bautisadong lalaki, o nagkokondukta nin pag-adal o namimibi kaiba an saiyang mga aki na dai pa bautisado. Siempre, tibaad may lumataw na ibang mga hapot, asin kun an sarong Kristiana dai segurado manongod sa sarong  bagay, sia puedeng gumibo nin dugang pang pagsiyasat. * Kun dai pa man giraray sia segurado asin kun pinapahiro sia kan saiyang konsensia na magkolbong, bako man iyan sala, arog kan maheheling sa retrato.

An mga motibo. Sa bersikulo 10, maheheling niato an duwang dahelan kun taano ta gugustohon nin sarong Kristiana na magkolbong: “An babae maninigong may tanda nin pagpasakop sa saiyang payo nin huli sa mga anghel.” Enot, mangnoha an pananaram na “tanda nin pagpasakop.” An pagkolbong sarong paagi tanganing ipaheling nin sarong babae na rinerekonoser nia an autoridad na itinao ni Jehova sa bautisadong mga lalaki sa kongregasyon. Huli kaini, ipinapahayag nia an saiyang pagkamoot asin kaimbodan ki Jehova Dios. An ikaduwang dahelan maheheling sa mga tataramon na “huli sa mga anghel.” Ano an epekto sa makakamhan na espiritung mga linalang na iyan kun nagkokolbong an sarong babae?

Interesado an mga anghel na maheling ninda na an autoridad nin Dios rinerekonoser sa bilog na organisasyon ni Jehova, sa langit asin sa daga. Nakikinabang man sinda sa mga halimbawa nin bakong sangkap na mga tawo sa bagay na ini. Total, sinda dapat man na magpasakop sa areglo ni Jehova—sarong pagbalo na dakol-dakol na anghel an dai nakapasar kan nakaaging mga panahon. (Judas 6) Ngonyan, an mga anghel tibaad makaheling nin mga pangyayari na an sarong Kristiana mas eksperyensiado, mas dakol an kaaraman, asin mas madonong kisa sa sarong bautisadong lalaki sa kongregasyon; pero, an Kristiana andam na magpaheling kan saiyang pagpasakop sa autoridad kan tugang na lalaking iyan. Sa nagkapirang kamugtakan, an babae sarong linahidan na Kristiana na sa huri magigin saro sa kaibang mga paramana ni Cristo. An siring na babae sa kahurihurihi maglilingkod sa sarong katongdan na mas halangkaw pa ngani kisa sa katongdan kan mga anghel asin sinda mamamahala kaiba ni Cristo sa langit. Marahayon nanggad na  halimbawa na dapat maheling kan mga anghel ngonyan! An totoo, may marahayon nanggad na pribilehio an gabos na Kristiana na ipaheling an mapakumbabang pagkuyog paagi sa saindang maimbod asin mapagpasakop na paggawe na naheheling kan minilyon na maimbod na anghel!

^ par. 3 Sa parate, an Kristianang agom dai mamimibi na nadadangog kun yaon an saiyang may pagtubod na agom apuera sa pambihirang mga kamugtakan, siring kan pagkapula kan agom na lalaki huli sa sarong helang.

^ par. 2 Para sa dugang na impormasyon, helingon tabi an The Watchtower na Hulyo 15, 2002, pahina 26-7, asin Pebrero 15, 1977, pahina 125-8.