“Sia na naglalakaw na kaiba nin mga madonong magigin madonong.”TALINHAGA 13:20.

1-3.(a) Anong dai manenegaran na katotoohan an ipinapahayag kan Biblia? (b) Paano kita makakapili nin mga kaibaiba na magigin marahay an impluwensia sa sato?

SA SARONG paagi, an mga tawo garo mga espongha; nasusupsop kaiyan an ano man na nakapalibot dian. Madalion sanang maarog—dawa dai tinutuyo—an mga kaisipan, pamantayan, asin ugale kan dayupot niatong mga kaibaiba.

2 Ipinapahayag kan Biblia an sarong dai manenegaran na katotoohan kan sabihon kaiyan: “Sia na naglalakaw na kaiba nin mga madonong magigin madonong, alagad sia na nakikiiba sa mga mangmang maraot an aabotan.” (Talinhaga 13:20) Bako sanang kaswal na pakiibaiba an sinasabi kan talinhagang ini. An pananaram na “naglalakaw na kaiba” nagsusuherir nin nagpapadagos na pakikiibaiba. Sa pagkomento manongod sa bersikulong ini, an sarong reperensia sa Biblia nagsasabi: “An maglakaw kaiba nin sarong tawo nagpaparisa nin pagkamoot asin pagkadayupot.” Dai daw kamo maoyon na may tendensia kitang arogon an mga namomotan niato? Iyo, huling nakikipagdayupot kita sa mga namomotan niato, puede sindang magkaigwa nin makosog na impluwensia sa sato—sa ikakarahay o ikakaraot niato.

3 Tanganing magdanay sa pagkamoot nin Dios, mahalagang marhay na maghanap kita nin mga kaibaiba na magigin marahay an impluwensia sa sato. Paano niato magigibo iyan? Sa simpleng pagtaram, magigibo niato iyan kun mamomotan niato an mga namomotan nin Dios, asin makikikatood sa mga katood  nia. Isip-isipa ini. Bako daw na an magigin marahayon nanggad na kaibaiba niato iyo an mga igwa kan mga kualidad na hinahanap ni Jehova sa saiyang mga katood? Kun siring, siyasaton niato an klase nin mga tawo na namomotan nin Dios. Huling malinaw na nasa isip niato an punto de vista ni Jehova, mas masasangkapan kita sa pagpili nin marahay na mga kaibaiba.

AN MGA NAMOMOTAN NIN DIOS

4. Taano ta may deretso si Jehova na magin mapamili sa saiyang mga katood, asin taano ta inapod ni Jehova si Abraham na “sakuyang katood”?

4 Kun mapadapit sa pakikikatood, si Jehova mapamiling marhay. Bako daw na may deretso siang magin mapamili? Total, sia an Soberanong Kagurangnan kan uniberso, asin an pakikikatood sa saiya iyo an pinakadakula sa gabos na pribilehio. Kun siring, siisay an pinipili nia bilang saiyang mga katood? Si Jehova nakikipagdayupot sa mga nagtitiwala sa saiya asin lubos na nagtutubod sa saiya. Halimbawa, isipon nindo an patriarkang si Abraham, sarong tawo na midbid sa saiyang pambihirang pagtubod. Mayo nang malabi pa sa pagbalo sa pagtubod nin sarong tawong ama na hagadon sa saiya na idolot an saiyang aki bilang atang. * Pero, “garo man sana idinolot [ni Abraham] si Isaac,” na lubos an pagtubod na “mahihimo nin Dios na buhayon sia dawa hale sa mga gadan.” (Hebreo 11:17-19) Huling ipinaheling ni Abraham an siring na pagtubod asin pagkuyog, mamomoton siang inapod ni Jehova na “sakuyang katood.”Isaias 41:8; Santiago 2:21-23.

5. Ano an pagmansay ni Jehova sa mga maimbod na nagkukuyog sa saiya?

5 Pinapahalagahan na marhay ni Jehova an maimbod na pagkuyog. Namomotan nia an mga andam na enoton an kaimbodan sa saiya kisa sa gabos na iba pang bagay. (2 Samuel 22:26) Arog kan nasabotan niato sa Kapitulo 1 kan librong ini, naoogmang  marhay si Jehova sa mga gustong kumuyog sa saiya huli sa pagkamoot. “Sia dayupot sa mga tanos,” an sabi kan Talinhaga 3:32. An mga may kaimbodan na nakakaabot sa mga kahagadan nin Dios nag-aako nin maugayon na imbitasyon hale ki Jehova: Puede sindang magin mga bisita sa saiyang “tolda”—na maogmang inaako na sumamba sa saiya asin puedeng mamibi sa saiya ano man na oras.Salmo 15:1-5.

6. Paano niato ikakapaheling na namomotan niato si Jesus, asin ano an namamatean ni Jehova sa mga namomoot sa saiyang Aki?

6 Namomotan ni Jehova an mga namomoot ki Jesus, an saiyang bugtong na Aki. Si Jesus nagsabi: “Kun an siisay man namomoot sa sako, ootobon nia an sakong tataramon, asin an sakong Ama mamomoot sa saiya, asin kami madian sa saiya asin mag-eerok sa saiya.” (Juan 14:23) Paano niato ikakapaheling an satong pagkamoot ki Jesus? Daing duwa-duwa na paagi sa pag-otob kan saiyang mga togon, kaiba an sugo na maghulit kan maogmang bareta asin gumibo nin mga disipulo. (Mateo 28:19, 20; Juan 14:15, 21) Ipinapaheling man niato an satong pagkamoot ki Jesus kun ‘sinusunod niato nin estrikto an saiyang mga lakad,’ na inaarog sia sa tataramon asin gibo sagkod sa pinakamakakaya niato bilang bakong sangkap na mga tawo. (1 Pedro 2:21) Naoogma an puso ni Jehova sa mga paghihingoa kan mga tawo na an pagkamoot sa saiyang Aki nagpapahiro sa sainda na pagmaigotan na arogon an ginibo ni Cristo.

7. Taano ta madonong na makikatood sa mga katood ni Jehova?

7 Pagtubod, kaimbodan, pagkuyog, asin pagkamoot ki Jesus saka sa saiyang mga pamantayan—kabilang ini sa mga kualidad na hinahanap ni Jehova sa Saiyang mga katood. Marahay na hapoton kan lambang saro sa sato an saiyang sadiri: ‘An siring daw na mga kualidad asin pamantayan risang-risa sa dayupot kong mga kaibaiba? Nakikikatood daw ako sa mga katood ni Jehova?’ Madonong na gibohon niato iyan. An mga indibiduwal na nagpapatalubo nin diosnon na mga kualidad asin maigot na naghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean puedeng magkaigwa nin positibong epekto sa sato, na nakakaimpluwensia sa sato na otobon an satong determinasyon na paogmahon an Dios. —Helingon an kahon na “ Siisay an Marahay na Katood?

MAKANOOD SA SARONG HALIMBAWA SA BIBLIA

8. Ano an hinahangaan nindo manongod sa relasyon (a) ni Noemi asin Rut? (b) kan tolong Hebreo? (c) ni Pablo asin Timoteo?

8 An Kasuratan igwa nin dakol na halimbawa kan mga nakinabang huli sa pagpili nin marahay na mga kaibaiba. Mababasa nindo an manongod sa relasyon ni Noemi asin kan saiyang manugang na si Rut, kan tolong hoben na Hebreo na nagdanay na dayupot na magkakatood sa Babilonya, saka ni Pablo asin Timoteo. (Rut 1:16; Daniel 3:17, 18; 1 Corinto 4:17; Filipos 2:20-22) Pero, magkonsentrar kita sa saro pang pambihirang halimbawa: an pagigin magkatood ni David asin Jonatan.

9, 10. Sa ano nakabasar an pagkakatood ni David asin Jonatan?

9 Sinasabi kan Biblia na pagkatapos na gadanon ni David si Goliat, “an mismong kalag ni Jonatan nagin dayupot sa kalag ni David, asin namotan sia ni Jonatan na siring sa saiyang sadiring kalag.” (1 Samuel 18:1) Sa siring na paagi nagpoon an sarong nagdadanay na pagkakatood na, sa ibong nin dakulang diperensia sa edad, nagpadagos sagkod na si Jonatan magadan sa labanan. * (2 Samuel 1:26) Sa ano nakabasar an makosog na pagkakatood kan duwang ini?

10 Si David asin Jonatan nagin magkadayupot huli sa pagkamoot ninda sa Dios asin sa makosog nindang pagmawot na magdanay na maimbod sa saiya. An duwang ini pinagsaro nin espirituwal na relasyon. An kada saro nagpaheling nin mga kualidad na nagin dahelan na mapamahal sinda sa lambang saro. Daing duwa-duwa na napahanga si Jonatan sa kosog nin boot asin kaigotan kan hoben na lalaki na daing takot na idinepensa an ngaran ni Jehova. Daing duda na iginalang ni David an mas matuang lalaki na may kaimbodan na sinuportaran an mga  areglo ni Jehova asin daing kaimotan na inenot an kapakanan ni David kisa sa sadiri nia. Halimbawa, isipon nindo an nangyari kan nanluluyang biyo an boot ni David, na namumuhay bilang dulag sa kaawagan tanganing makalikay sa grabeng kaanggotan kan maraot na si Hadeng Saul, an ama ni Jonatan. Sa pambihirang pagpaheling nin kaimbodan, nagsadiring boot si Jonatan asin “nagduman ki David . . . tangani na mapakosog nia an saiyang kamot mapadapit sa Dios.” (1 Samuel 23:16) Imahinara an  namatean ni David kan an saiyang mahal na katood mag-abot asin magtao nin tabang saka pagparigon sa boot! *

11. Sa halimbawa ni Jonatan asin David, ano an manonodan nindo manongod sa pagkakatood?

11 Ano an manonodan niato sa halimbawa ni Jonatan asin David? Orog sa gabos, naheheling niato na an pinakaimportanteng pagkakapareho na dapat yaon sa mga magkakatood iyo an pagpapahalaga sa espirituwal na mga bagay. Kun nakikipagdayupot kita sa mga kapareho niato an pagtubod, kapareho niato an pagpapahalaga sa espirituwal na mga bagay, asin kapareho  niato an pagmawot na magdanay na maimbod sa Dios, magkakaigwa kita nin pagrinibayan nin mga kaisipan, saboot, asin eksperyensia na nakakaparigon asin nakakapakosog sa sato. (Roma 1:11, 12) Makakakua kita nin siring na mga kaibaiba na may espirituwal na kaisipan sa mga kapagtubod niato. Pero, nangangahulogan daw ini na marahay na kaibaiba an gabos na nag-aatender sa mga pagtiripon sa Kingdom Hall? Dai man.

PAGPILI SA SATONG DAYUPOT NA MGA KAIBAIBA

12, 13. (a) Taano ta dapat na magin mapamili kita sa satong mga kaibaiba dawa sa mga kapwa Kristiano? (b) Anong problema an napaatubang sa mga kongregasyon kan enot na siglo, na nagin dahelan na magtao si Pablo nin anong mapuersang mga patanid?

12 Dawa sa laog kan kongregasyon, kaipuhan na magin mapamili kita tanganing an satong magigin mga kaibaiba iyo an mga nakakaparigon sa espirituwal. Maninigo daw na ikabigla niato ini? Dai man. May mga Kristiano sa kongregasyon na tibaad mas haloy na magin maygurang sa espirituwal, kun paanong may mga prutas sa poon na mas haloy maghinog. Huli kaini, dawa saen na kongregasyon, nakakanompong kita nin mga Kristiano na magkakalaen an grado nin pagtalubo sa espirituwal. (Hebreo 5:12–6:3) Siempre, nagpapaheling kita nin pasensia asin pagkamoot sa mga mas bagohan o mas maluya, huli ta gusto niato sindang tabangan na tumalubo sa espirituwal.Roma 14:1; 15:1.

13 Kun minsan, tibaad may mga situwasyon sa kongregasyon na kaipuhan kitang mag-ingat sa satong pakikiasosyar. May mga indibiduwal na tibaad kuestionable an gawe-gawe. An iba tibaad magin mapaghinanakit o mapagreklamo. Napaatubang sa kaparehong problema an mga kongregasyon kan enot na siglo C.E. Minsan ngani maimbod an kadaklan na miembro, may mga indibiduwal na bakong tama an gawe-gawe. Huling may mga miembro kan kongregasyon sa Corinto na dai nagsusunod sa nagkapirang Kristianong katokdoan, pinatanidan ni apostol Pablo an kongregasyon: “Dai kamo magpalagalag. An maraot na pag-iriba nakakaraot sa marahay na mga ugale.” (1 Corinto 15:12, 33) Pinatanidan ni Pablo si Timoteo na dawa sa mga kapwa  Kristiano, tibaad may nagkapira na minagawe nin bakong tanos. Sinabihan si Timoteo na lumikay sa mga siring kaiyan, na dai makidayupot sa pakiibaiba sa sainda.2 Timoteo 2:20-22.

14. Paano niato ikakaaplikar an prinsipyo na iyo an basehan kan mga patanid ni Pablo manongod sa satong pakiibaiba?

14 Paano niato ikakaaplikar an prinsipyo na iyo an basehan kan mga patanid ni Pablo? Paagi sa paglikay sa dayupot na pakiibaiba sa siisay man—sa laog o luwas kan kongregasyon—na puedeng magin maraot na impluwensia. (2 Tesalonica 3:6, 7, 14) Dapat niatong protehiran an satong espirituwalidad. Girumdomon na arog nin espongha, garo man sana nasusupsop niato an mga ugale asin paagi nin paghiro kan satong dayupot na mga katood. Kun ibubuntog niato sa suka an sarong espongha, dai niato puedeng asahan na mapapano iyan nin tubig. Kaya kun makikiibaiba man kita sa mga may maraot na impluwensia, dai man niato puedeng asahan na marahay an maaarog niato.1 Corinto 5:6.

Makakakua kamo nin marahay na mga kaibaiba sa mga kapagtubod

15. Ano an puede nindong gibohon tanganing makakua sa laog kan kongregasyon nin mga katood na espirituwal an kaisipan?

15 Marahay sana, dakula nanggad an posibilidad na makakua nin marahay na mga kaibaiba sa mga kapagtubod. (Salmo 133:1) Paano kamo makakakua sa laog kan kongregasyon nin mga katood na espirituwal an kaisipan? Mantang ipinapaheling nindo an diosnon na mga kualidad asin paagi nin paghiro, daing duwa-duwa na mapaparani sa saindo an iba na kapareho nindo an kaisipan. Kadungan kaiyan, tibaad kaipuhan na gumibo kamo nin nagkapirang praktikal na paagi na kamo mismo an maghingoang magkaigwa nin bagong mga katood. (Helingon an kahon na “ Kun Paano Kami Nagkaigwa nin Marahay na mga Katood.”) Hanapon an mga nagpapaheling kan mga kualidad na gusto man nindong ipaheling. Himateon an hatol kan Biblia na ‘humiwas kamo,’ na naghahanap nin mga katood na mga kapagtubod ano man an rasa, nasyonalidad, o kultura. (2 Corinto 6:13; 1 Pedro 2:17) Dai sana makiasosyar sa mga kaedad nindo. Girumdomon na si Jonatan matuang marhay ki David. Dakol na mas may edad an makakahiras nin dakol na eksperyensia asin kadonongan sa saindang mga katood.

 KUN MAGKAIGWA NIN MGA PROBLEMA

16, 17. Kun an sarong kapagtubod nakakolog sa sato sa ano man na paagi, taano ta dai kita maninigong magpondo sa pakikiasosyar sa kongregasyon?

16 Huling an mga miembro kan kongregasyon laen-laen na marhay an personalidad asin kamugtakan, puedeng magkaigwa nin mga problema sa panapanahon. Tibaad an sarong kapagtubod may sabihon o gibohon na makakakolog sa satong boot. (Talinhaga 12:18) Kun beses, minadakula an mga problema huli sa pagkakalaen nin mga personalidad, dai pagkasinabotan, o pagkakalaen nin opinyon. Masisingkog daw kita huli sa siring na mga problema asin mapondo na sa pakikiasosyar sa kongregasyon? Dai, kun igwa kita nin tunay na pagkamoot ki Jehova asin sa mga namomotan nia.

17 Bilang satong Kaglalang asin Parasustenir sa Buhay, si Jehova maninigo niatong kamotan asin tawan nin lubos na debosyon. (Kapahayagan 4:11) Dugang pa, an kongregasyon na ikinakaogma niang gamiton maninigo na maimbod niatong suportaran.  (Hebreo 13:17) Kaya kun an sarong kapagtubod nakakolog sa sato o nakadesganar sa sato sa ano man na paagi, dai kita mapondo sa pakikiasosyar sa kongregasyon bilang pagprotesta. Taano man ta mapondo kita? Bako man si Jehova an nakakolog sa boot niato. An pagkamoot niato ki Jehova dai noarin man matogot sa sato na isikwal niato sia asin an saiyang banwaan!Salmo 119:165.

18. (a) Ano an magigibo niato tanganing mapaoswag an katoninongan sa kongregasyon? (b) An pagpatawad kun may balidong basehan sa paggibo kaiyan nagbubunga nin anong mga bendisyon?

18 An pagkamoot sa mga kapagtubod nagpapahiro sa sato na paoswagon an katoninongan sa kongregasyon. Si Jehova dai nag-aasa nin pagkasangkap sa mga namomotan nia, asin kita maninigo na dai man. Pinapangyayari kan pagkamoot na palampason niato an saradit na sala, na ginigirumdom na kita gabos bakong sangkap asin nakakagibo nin mga sala. (Talinhaga 17:9; 1 Pedro 4:8) An pagkamoot nakakatabang sa sato na padagos na “lubos na magpatarawadtawadan.” (Colosas 3:13) Bako pirmeng pasil na iaplikar an hatol na ini. Kun mapadaog kita sa negatibong mga emosyon, tibaad magkaigwa kita nin tendensia na magtanom nin paghinanakit, na iniisip gayod niato na maski paano pinapadusahan niato an nagkasala sa sato paagi sa satong kaanggotan. Pero, an totoo kita an nadadanyaran kan pagtanom niato nin paghinanakit. An pagpatawad kun may balidong basehan sa paggibo kaiyan nagbubunga nin nagsosopay na bendisyon. (Lucas 17:3, 4) Paagi kaiyan, nagkakaigwa kita nin katoninongan nin isip asin puso, napagdadanay an katoninongan sa kongregasyon asin, orog sa gabos, naiingatan an satong relasyon ki Jehova.Mateo 6:14, 15; Roma 14:19.

KUN NOARIN MAPONDO SA PAKIKIIBAIBA

19. Tibaad magkaigwa nin anong mga situwasyon na kaipuhan na kita pumondo na sa pakikiibaiba sa sarong tawo?

19 Kun beses, sinasabihan kita na pumondo na sa pakikiibaiba sa saro na dating miembro kan kongregasyon. Nangyayari an situwasyon na ini kun itinitiwalag an sarong indibiduwal na daing pagsolsol na naglalapas kan ley nin Dios o kun isinisikwal nin saro an pagtubod paagi sa pagtokdo nin falsong doktrina o paagi sa pagdisasosyar nia sa kongregasyon. Malinaw na sinasabi sa  sato kan Tataramon nin Dios na “umontok sa pakikiiba” sa mga siring kaiyan. * (1 Corinto 5:11-13; 2 Juan 9-11) Puedeng depisil talaga na likayan an saro na tibaad dating katood niato, sarong kapamilya o paryente niato. Marigon daw kitang maninindogan, na paagi kaiyan ipinapaheling niato na an kaimbodan ki Jehova asin sa saiyang matanos na mga ley an ineenot niato kisa sa gabos na iba pa? Girumdomon na pinapahalagahan na marhay ni Jehova an kaimbodan asin pagkuyog.

20, 21. (a) Taano ta sarong mamomoton na areglo an pagtitiwalag? (b) Taano ta mahalagang marhay na madonong niatong pilion an satong mga kaibaiba?

20 An areglo nin pagtitiwalag talagang sarong mamomoton na probisyon hale ki Jehova. Taano man? An pagtiwalag sa sarong habong magsolsol na nagkasala pagpaheling nin pagkamoot sa banal na ngaran ni Jehova asin sa gabos na irinerepresentar kaiyan. (1 Pedro 1:15, 16) Huli sa pagtitiwalag, napagdadanay na protektado an kongregasyon. An maimbod na mga miembro napoprotehiran sa maraot na impluwensia kan tuyong mga nagkakasala asin makakapagpadagos sinda sa saindang pagsamba sa pakaaram na an kongregasyon sarong ligtas na lugar sa maraot na kinaban na ini. (1 Corinto 5:7; Hebreo 12:15, 16) An marigon na disiplina nagpapaheling nin pagkamoot sa nagkasala. Tibaad iyan sana an kaipuhan nia tanganing matanyog sia na mag-isip-isip asin gumibo kan mga lakdang na kinakaipuhan tanganing bumalik ki Jehova.Hebreo 12:11.

21 Dai niato manenegaran an katunayan na an dayupot niatong mga kaibaiba puedeng magkaigwa nin mapuersang impluwensia sa sato. Kun siring, mahalagang marhay na may kadonongan na pilion niato an satong mga kaibaiba. Paagi sa pakikikatood sa mga katood ni Jehova asin pagpaheling nin pagkamoot sa mga namomotan nin Dios, magkakaigwa kita nin pinakamarahay na mga kaibaiba. An mga naaarog niato sa sainda matabang sa sato na maotob an satong determinasyon na paogmahon si Jehova.

^ par. 4 Kan hagadon ini ni Jehova ki Abraham, ilinadawan Nia an sakripisyo na gigibohon nia mismo sa pagdolot kan saiyang bugtong na Aki. (Juan 3:16) Sa kamugtakan ni Abraham, si Jehova nag-interbenir asin nagtao nin sarong lalaking karnero bilang karibay ni Isaac.Genesis 22:1, 2, 9-13.

^ par. 9 Si David sarong hoben—“saro sanang aki”—kan gadanon nia si Goliat asin sia mga 30 anyos kan magadan si Jonatan. (1 Samuel 17:33; 31:2; 2 Samuel 5:4) Si Jonatan, na mga 60 anyos kan sia magadan, minalataw na mga 30 taon an kamatuahan ki David.

^ par. 10 Siring kan nakasurat sa 1 Samuel 23:17, si Jonatan may sinabing limang bagay tanganing parigonon an boot ni David: (1) Sinadol nia si David na dai matakot. (2) Inasegurar nia si David na an mga paghihingoa ni Saul dai magigin mapanggana. (3) Ipinagirumdom nia ki David na ini an magigin hade, siring kan ipinanuga nin Dios. (4) Sia nanuga kan saiyang kaimbodan ki David. (5) Sinabi nia ki David na pati si Saul nakakaaram kan kaimbodan ni Jonatan ki David.

^ par. 19 Para sa dagdag na impormasyon kun paano dapat trataron an mga tiwalag o disasosyado, helingon an Apendise na “Kun Paano Dapat Trataron an Sarong Tiwalag.”