Mga fraction nin dugo. An mga fraction kinua sa apat na pangenot na elemento kan dugo—an pulang mga selula, puting mga selula, mga platelet, asin plasma. Halimbawa, an pulang mga selula igwa kan protinang hemoglobin. An mga produktong ginibo hale sa hemoglobin nin tawo o hayop ginagamit na sa pagbolong sa mga pasyente na may grabeng anemia o dinudugo nin grabe.

An plasma—na 90 porsientong tubig—igwa nin dakol na hormona, bakong organikong asin, enzima, saka sustansia, kabale an mga mineral patin asukar. An plasma igwa man nin mga clotting factor, mga pangontra kan hawak sa helang, asin mga protina na arog kan albumina. Kun an saro may posibilidad na naolakitan nin sarong helang, tibaad an itataong preskripsion nin mga doktor iyo na ineksionan sia nin gamma globulin na kinua sa plasma kan dugo nin mga tawo na igwa nang imyunidad. An puting mga selula kan dugo puedeng pagkuanan nin mga interferon asin interleukin, na ginagamit sa pagbolong nin mga kanser asin nagkapirang impeksion na dara nin virus.

Maninigo daw na akoon nin mga Kristiano an mga pagbolong na naggagamit nin mga fraction nin dugo? An Biblia dai man nagtatao nin espesipikong mga detalye, kaya an lambang saro dapat na gumibo nin sadiri niang desisyon, na sono sa saiyang konsensia, sa atubangan nin Dios. An nagkapira sasayumahan an gabos na fraction, na nangangatanosan na kahagadan kan Ley nin Dios sa Israel na an dugo na hinale sa sarong linalang maninigong  “iula . . . sa daga.” (Deuteronomio 12:22-24) An iba, minsan ngani nagsasayumang magpaineksion nin purong dugo o pangenot na mga elemento kaiyan, tibaad akoon an pagbolong na naggagamit nin sarong klase nin fraction. Tibaad mangatanosan sinda na minsan paano an mga fraction na kinua sa dugo dai na nagrerepresentar sa buhay kan linalang na pinagkuanan kan dugo.

Kun nagdedesisyon manongod sa mga fraction nin dugo, estudyare an minasunod na mga hapot: Nasasabotan ko daw na kun sasayumahan ko an gabos na fraction nin dugo, nangangahulogan iyan na dai ko aakoon an nagkapirang bolong na kaiba an mga produkto hale sa dugo na ginagamit na panlaban sa mga helang o tibaad makatabang sa pagkorta kan dugo tanganing maampat an pagdugo? Ikakapaliwanag ko daw sa doktor kun taano ta sinasayumahan o inaako ko an paggamit nin saro o labi pang fraction nin dugo?

Mga prosedimiento sa operasyon. Kaiba digdi an hemodilution asin cell salvage. Sa hemodilution, an dugo pinapaluwas sa hawak, sinasalidahan nin volume expander, asin pagkatapos ibinabalik sa pasyente. Sa cell salvage, an dugo na nagbolos durante kan operasyon kinukua asin ibinabalik. An dugo kinukua hale sa lugad o labot sa hawak, linilinigan o sinasara, dangan ibinabalik sa pasyente. Huling an mga metodo nin paggamit kan mga pamamaaging ini puedeng laen-laen depende sa doktor, maninigong aramon nin Kristiano kun paano iyan gigibohon kan saiyang doktor.

Kun nagdedesisyon manongod sa mga prosedimientong ini, ihapot sa saimong sadiri: ‘Kun an nagkapirang kabtang kan sakong dugo papaluwason sa sakong hawak asin an pagbolos tibaad mapondo  pa ngani sa laog nin kadikit na panahon, itotogot daw kan sakong konsensia na ibilang na kabtang ko pa an dugong ini, na sa siring iyan dai kinakaipuhan na “iula . . . sa daga”? (Deuteronomio 12:23, 24) Mapupurisaw daw an sakong konsensia na sinanay sa Biblia kun durante nin sarong medikal na prosedimiento an sarong kabtang kan sadiri kong dugo iluwas, salakan nin sarong klaseng bolong, asin ibalik giraray sa sakong hawak? Nasasabotan ko daw na kun  sasayumahan ko an gabos na medikal na prosedimiento na naggagamit kan sadiri kong dugo, nangangahulogan ini na dai ako maako nin blood test, hemodialysis, heart-lung bypass machine?’

An Kristiano mismo an dapat magdesisyon kun ano an itotogot nia na gibohon sa sadiri niang dugo durante nin sarong prosedimiento sa operasyon. Aplikado man iyan sa medikal na mga pag-eksamin asin mga pagbolong sa presente na may kaibang pagkua nin kadikit kan sadiring dugo nin saro, na tibaad sinasalakan iyan nin sarong klaseng bolong, dangan ineeneksion giraray iyan.