Para saimo, iyan daw . . .

  • libro nin kadunungan nin tawo?

  • libro nin mga usipon asin alamat?

  • Tataramon nin Diyos?

 AN SABI KAN BIBLIYA

“An gabos na Kasuratan ipinasabong nin Dios.”—2 Timoteo 3:16, An Marahay na Bareta Biblia.

AN MGA PAKINABANG MO DIYAN

Nakakakontentong simbag sa importanteng mga hapot sa buhay.—Talinhaga 2:1-5.

Mapagkakatiwalaan na giya sa aroaldaw na buhay.—Salmo 119:105.

Tunay na paglaom sa maabot na panahon.—Roma 15:4.

 TALAGA DAW NA MAKAKAPAGTIWALA KITA SA SINASABI KAN BIBLIYA?

Iyo, huli sa tulong panginot na dahilan:

  • Kahanga-hangang pagkauruyon kan laog. Isinurat an Bibliya sa laog nin 1,600 na taon. Mga 40 lain-lain na tawo an nagsurat kaiyan. An kadaklan sainda dai man lamang nagkabiristuhan. Pero an bilog na libro nagkakauruyon, asin saro sana an pinakatema kaiyan!

  • Totoong kasaysayan. Sa parati, dai pigsasambit nin mga historyador kan kinaban an mga pagkadaog kan nasyon ninda. Sa kabaliktaran, an mga nagsurat kan Bibliya irinekord nin prangka an mga pagkukulang ninda asin kan saindang nasyon.—2 Cronica 36:15, 16; Salmo 51:1-4.

  • Mga hula na pirming nauutob. Ihinula kan Bibliya an pagkagaba kan suanoy na siyudad nin Babilonya mga 200 na taon bago ini nangyari. (Isaias 13:17-22) Sinambit diyan bako sana kun paano mabagsak an Babilonya kundi pati na kun siisay an masakop kaiyan!—Isaias 45:1-3.

    Dakul na iba pang hula sa Bibliya an nautob sagkod sa kasadit-saditing detalye. Iyan man talaga an aasahan ta sa Tataramon nin Diyos, bako daw?—2 Pedro 1:21.

 PAG-ISIPAN

Paano urog na mapapakarhay kan Tataramon nin Diyos an saimong buhay?

An hapot na iyan sinisimbag kan Bibliya sa ISAIAS 48:17, 18 asin 2 TIMOTEO 3:16, 17.