Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Siisay Talaga an Nagkokontrol sa Kinaban?

Siisay Talaga an Nagkokontrol sa Kinaban?

Iniisip mo daw na . . .

  • an Diyos?

  • an mga tawo?

  • may iba pa?

 AN SABI KAN BIBLIYA

“An bilog na kinaban nasa kapangyarihan kan Maraot.”—1 Juan 5:19, An Marahay na Bareta Biblia.

‘An dahilan kan pagdigdi kan Aki nin Diyos iyo an paglaglag kan mga gibo kan diyablo.’—1 Juan 3:8.

AN MGA PAKINABANG MO DIYAN

Pakasabot sa tunay na dahilan kan mga problema sa kinaban.—Kapahayagan 12:12.

Basehan na magtubod na mapapakarhay an satong kinaban.—1 Juan 2:17.

 TALAGA DAW NA MAKAKAPAGTIWALA KITA SA SINASABI KAN BIBLIYA?

Iyo, huli sa tulong panginot na dahilan:

  • Daing padumanan an pamamahala ni Satanas. Desidido si Jehova na tapuson na an pagkontrol ni Satanas sa katawuhan. Nangangako siya na ‘dadaugon niya an Diyablo’ asin paparaon an gabos na danyos na dara ni Satanas.—Hebreyo 2:14.

  • Pinili nin Diyos si Jesu-Cristo na mamahala sa kinaban. Si Jesus an eksaktong kabaliktaran kan maisog asin makasadiring tagapamahala ngunyan kan kinaban. Manungod sa paghadi ni Jesus, nangako an Diyos: “Naheherakan niya an maluya asin an dukha . . . An saindang buhay tinutubos niya sa kaapihan asin kadahasan.”—Salmo 72:13, 14.

  • An Diyos dai makakapagputik. Malinaw na sinasabi kan Bibliya: “An Dios dai nanggad magpuputik.” (Hebreo 6:18) Pag may ipinanuga si Jehova, garo man sana nautob na iyan! (Isaias 55:10, 11) “An prinsipe kaining kinaban itatapok sa luwas.”—Juan 12:31, An Banal na Biblia (Paulines).

 PAG-ISIPAN

Ano an magigin kamugtakan kan kinaban pag hinali na an tagapamahala kaiyan?

An hapot na iyan sinisimbag kan Bibliya sa SALMO 37:10, 11 asin KAPAHAYAGAN 21:3, 4.