Tinawan ni Jehova an mga Israelita nin mga hukom para magin lider ninda, pero gusto ninda nin sarong hadi. Sinabi ninda ki Samuel: ‘May mga hadi an gabos na nasyon na nakapalibot sa sato. An gusto mi may hadi man kami.’ Para ki Samuel sala iyan, kaya ipinamibi niya iyan ki Jehova. Sinabi saiya ni Jehova: ‘Bako ka an hinahabuan kan mga tawo. Ako an hinahabuan ninda. Sabihon mo sainda na magkakaigwa sinda nin hadi, pero an hading iyan mahagad sainda nin dakul na mga bagay.’ Pero nagsarabi an mga Israelita: ‘Wara kaming pakiaram. Basta an gusto mi may hadi kami!’

Sinabihan ni Jehova si Samuel na an lalaking si Saul an magigin inot na hadi. Kan bisitahon ni Saul si Samuel sa Rama, linahidan ni Samuel si Saul bilang hadi paagi sa pagbubo nin lana sa payo kaini.

Dai nahaloy, ipinaapod ni Samuel an mga Israelita para ipamidbid sainda an magigin hadi ninda. Pero dai ninda mahanap si Saul. Aram mo kun taano? Dahil nagtago siya sa mga bagahe. Kan mahiling man giraray ninda si Saul, pinatindog ninda siya sa tahaw kan mga tawo. Si Saul an pinakahalangkaw sa sainda, asin guwapuhon siya. Nagsabi si Samuel: ‘Siya an pinili ni Jehova.’ Nagkururahaw an mga Israelita: ‘Mabuhay an hadi!’

Kan inot, nagdadangog ki Samuel si Hading Saul saka nagsusunod siya ki Jehova. Pero nagbago siya. Halimbawa, bako siya an dapat na maglaag sa altar kan hayop na iaatang asin dai siya puwedeng magtutong kaiyan. Sarong beses, sinabihan ni Samuel si Saul na halaton siya, pero dai tulos nag-abot si Samuel. Kaya nagdesisyon si Saul na siya na sana an magtutong kan atang. Ano an ginibo ni Samuel? Tinaraman niya si Saul: ‘Dai mo dapat sinuway si Jehova.’ Makakanuod daw si Saul nin leksiyon sa nagin sala niya?

Kan makikilaban si Saul sa mga Amalekita, sinabi saiya ni Samuel na gadanon sinda gabos. Pero dai ginadan ni Saul si Hading Agag. Sinabi ni Jehova ki Samuel: ‘Binayaan na ako ni Saul, saka dai na  siya nagdadangog sako.’ Mamunduon si Samuel, asin sinabihan kaini si Saul: ‘Dahil dai ka na nagsusunod ki Jehova, mapili siya nin ibang hadi.’ Kan pahali na si Samuel, binutong ni Saul an gayad kan pang-ibabaw na bado ni Samuel kaya nagisi ini. Dangan sinabi saiya ni Samuel: ‘Kukuanon saimo ni Jehova an kahadian.’ Itatao ni Jehova an kahadian sa saro na mamumuot asin masunod sa saiya.

“Mas marahay an pagkuyog kisa sa atang.”—1 Samuel 15:22