Kan magadan si Saul, nagin hadi si David sa edad na 30. Sarong banggi pakalihis nin nagkapirang taon, kan nasa may atop siya kan palasyo, may nahiling siyang magayon na babayi. Naaraman ni David na Bat-seba an pangaran kaini asin agom ini kan suldados na si Urias. Ipinaapod ni David si Bat-seba sa saiyang palasyo. Nagdurog sinda, asin nagbados si Bat-seba. Gustong itago ni David an ginibo niya. Sinabihan niya an saiyang heneral na ipuwesto si Urias sa inutan kan ralaban dangan paatrason an mga suldados. Kan magadan si Urias sa ralaban, kinua ni David si Bat-seba para magin agom.

BPero nahiling ni Jehova an gabos na nangyari. Ano kaya an gigibuhon niya? Isinugo niya ki David an propetang si Nathan. Sabi ni Nathan: ‘May sarong mayaman na lalaki na dakulon an karnero, asin sarong pobreng lalaki na igwa sana nin sarong sadit na karnero na padabaon niya. Kinua kan mayaman an solong karnero kan pobreng lalaki.’ Naanggot si David asin nagsabi: ‘Dapat na magadan an mayaman na lalaking iyan!’ Sinabi ni Nathan ki David: ‘Ika an lalaking idto!’ Munduon si David, asin nagsabi siya ki Nathan: ‘Nagkasala ako ki Jehova.’ Dahil sa kasalan na ini, grabe an nagin mga problema ni David saka kan pamilya niya. Pinadusahan siya ni Jehova pero tinugutan na mabuhay dahil onesto siya asin mapakumbaba.

Gusto ni David na magtugdok nin templo para ki Jehova, pero si Solomon na aki niya an pinili ni Jehova na magtugdok kaini. Pinunan ni David na ihanda an mga bagay-bagay para ki Solomon asin nagsabi: ‘An templo ni Jehova dapat na magin magayunon. Hoben pa si Solomon, pero tatabangan ko siya paagi sa paghanda kan mga  kakaipuhanon sa pagtugdok.’ Nagtao si David nin dakul na kuwartang sadiri niya mismo para sa pagtugdok. Nagkua siya nin mahusay na mga trabahador, nagtipon nin mga bulawan saka plata, asin nagpakua nin mga kahoy na sedro sa Tiro asin Sidon. Kan madali na siyang magadan, itinao niya ki Solomon an mga plano para sa pagtugdok kan templo. Sabi niya: ‘Ipinagibo sako ni Jehova an mga planong ini para saimo. Tatabangan ka ni Jehova. Dai ka matakot. Kusugan mo an buot mo, sige na, magpuon ka na.’

“An nagtatahob sa saiyang mga paglapas dai magigin mapanggana, pero an siisay man na nagtutuga kaiyan asin binabayaan iyan papahilingan nin pagkahirak.”—Talinhaga 28:13