Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Introduksiyon sa Seksiyon 6

Introduksiyon sa Seksiyon 6

Kan makaabot man giraray sa Dagang Panuga an mga Israelita, an tabernakulo an nagin sentro nin tunay na pagsamba duman. Itinukdo kan mga saserdote an Katugunan, asin giniyahan kan mga hukom an nasyon. Ipapahiling sa seksiyon na ini na puwedeng magkaigwa nin dakulang epekto sa iba an mga desisyon asin paggawi nin saro. An kada Israelita igwang personal na paninimbagan ki Jehova asin sa saindang kapwa. Ipaliwanag an nagin marahay na impluwensiya ni Debora, Noemi, Josue, Hana, aking babayi ni Jefte, asin ni Samuel sa mga tawong nakapalibot sainda. Iduon na maski an mga bakong Israelita arog ni Rahab, Ruth, Jael, asin an mga Gibeonita, kuminampi sa mga Israelita dahil aram nindang sinusurog nin Diyos an mga Israelita.

SA SEKSIYON NA INI

Pinili ni Jehova si Josue

Tinawan ni Jehova si Josue nin mga instruksiyon na makakatabang man sato ngunyan.

Itinago ni Rahab an mga Espiya

Nagkarurumpag an mga lanob kan Jerico. Pero dai nagaba an harong ni Rahab dawa nakatugdok iyan sa lanob.

Si Josue Asin an mga Gibeonita

Namibi si Josue sa Diyos: ‘Aldaw, pumundo ka!’ Sinimbag daw iyan nin Diyos?

Sarong Bagong Lider Asin Duwang Babayi na Makusog an Buot

Pagkagadan ni Josue, mga diyos-diyosan na an sinamba kan mga Israelita. Nagin masakit an buhay ninda, pero natabangan sinda paagi ki Hukom Barak, ki propetisang si Debora, asin ki Jael na may taldok na pantolda!

Si Ruth Asin Noemi

Nagduman sa Israel an duwang babayi na pareho nang balo. Si Ruth, an saro sa duwa, nagtrabaho sa uma kun sain nahiling ni Boaz an marahay na mga kuwalidad niya.

Nadaog ni Gideon an mga Midianita

Pakatapos na pasakitan kan mga Midianita an Israel, nakimahirak sinda ki Jehova para sa tabang. Paano nadaog kan sadit na hukbo ni Gideon an 135,000 na kalaban?

Namibi si Hana na Magkaaki Man Lugod Siya nin Lalaki

Iniba ni Elkana si Hana, Penina, asin an pamilya sa tabernakulo na nasa Shilo para sumamba. Duman, namibi si Hana na magkaaki siya nin lalaki. Mayo pang sarong taon, ipinangaki niya si Samuel!

An Pangako ni Jefte

Ano an ipinangako ni Jefte, asin taano ta nangako siya kaiyan? Ano an sinabi kan aking babayi ni Jefte manungod sa pangako kan saiyang ama?

Kinaulay ni Jehova si Samuel

Mga saserdote sa tabernakulo an duwang aking lalaki kan Halangkaw na Saserdoteng si Eli, pero dai ninda sinusunod an mga tugon nin Diyos. Naiiba an aking si Samuel, tapos nakipag-ulay saiya si Jehova.

Ginibo ni Jehova na Magin Makusugon si Samson

Ginibo nin Diyos na magin makusugon si Samson para labanan an mga Filisteo, pero kan makagibo si Samson nin salang desisyon, nadakop siya kan mga Filisteo.