Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 28

Nagtaram an Asno ni Balaam

Nagtaram an Asno ni Balaam

Haros 40 taon nang nasa kaawagan an mga Israelita. Dakul na sindang nadaog na makukusog na siyudad. Nagkakampo na sinda ngunyan sa kapatagan nin Moab sa sirangan kan Salog nin Jordan asin handa na sindang lumaog sa Dagang Panuga. Natakot an hadi kan Moab na si Balak dahil ’baad masakop sinda kan mga Israelita. Kaya ipinaapod niya an lalaking si Balaam para magduman sa Moab tanganing sumpaon an mga Israelita, o magtaram na may maraot na mangyayari sainda.

Pero sinabihan ni Jehova si Balaam: ‘Dai mo dapat pagsumpaon an mga Israelita.’ Kaya dai nagduman sa Moab si Balaam. Ipinaapod giraray siya ni Hading Balak asin pinangakuan na itatao saiya an ano man na hagadon niya. Habo pa man giraray mag-iba ni Balaam. Dangan sinabi nin Diyos: ‘Puwede kang magduman, pero an sasabihon ko sana saimo an dapat mong sabihon.’

Naglunad si Balaam sa saiyang asno asin nagduman sa Moab. Plinano niyang sumpaon an mga Israelita, dawa sinabihan na siya ni Jehova na dai iyan paggibuhon. Tulong beses na nagpahiling sa tinampo an anghel ni Jehova. Dai nahihiling ni Balaam an anghel, pero nahihiling iyan kan saiyang asno. Kan inot, luminiko an asno parayo sa tinampo. Sunod, suminûsô iyan sa kudal na gapo, kaya naipit duman su bitis ni Balaam. Kan huri, luminuko an asno sa tahaw kan tinampo. Sa kada pagkakataon na iyan, pigparapakol ni Balaam an asno.

Pagkatapos kan ikatulong pagkakataon, pinataram ni Jehova an asno. Hinapot kan asno si Balaam: ‘Ta’no ta pigpaparapakol mo ako?’ Nagsimbag si Balaam: ‘Piggigibo mo kaya akong garo kapay. Kun may espada lang ako, tinigbak taka na.’ Nagsabi an asno: ‘Dakul na taon ka na bagang nagsasakay sako. Dati ko na daw ining piggigibo saimo?’

Dangan pinangyari ni Jehova na mahiling ni Balaam su anghel. Sinabi kan anghel: ‘Pinatanidan ka na ni Jehova na dai mo pagsumpaon an Israel.’ Nagsabi si Balaam: ‘Sala an ginibo ko. Mauli na  ako.’ Pero sinabi kan anghel: ‘Puwede kang magduman sa Moab, pero an ipinapasabi sana ni Jehova an sasabihon mo.’

Nakanuod daw si Balaam nin leksiyon? Dai. Pagkatapos kaiyan, susumpaon kutana ni Balaam an Israel. Tulong beses ining nangyari pero dai niya nagigibo. Sa kada pagkakataon kaya, binabaliktad ni Jehova an pangyayari tanganing mabendisyunan ni Balaam an Israel. Pag-abot nin panahon, sinalakay kan mga Israelita an Moab, asin nagadan si Balaam. Bako daw na marahay kutana kun sa puon pa sana nagdangog na si Balaam ki Jehova?

“Mag-ingat sa gabos na klase nin kahanaban, huli ta maski dakul an pagsadiri nin sarong tawo, dai siya kaiyan matatawan nin buhay.”—Lucas 12:15