Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Introduksiyon sa Seksiyon 5

Introduksiyon sa Seksiyon 5

Duwang bulan pakabalyo sa Dagat na Pula, nakaabot an mga Israelita sa may Bukid nin Sinai. Duman, nakipagtipan si Jehova sa Israel para magin saiyang piniling nasyon. Prinoteksiyunan niya sinda asin itinao an gabos nindang kaipuhan​—kakanon na manna, mga badong dai naluluma, asin ligtas na lugar para istaran. Kun saro kang magurang, tabangan an saimong aki na maintindihan kun taano ta itinao ni Jehova sa mga Israelita an Katugunan, an tabernakulo, asin an mga saserdote. Iduon na mahalaga nanggad na utubon an satong mga ipinangako, magin mapakumbaba, asin pirming magin maimbod ki Jehova.

SA SEKSIYON NA INI

Sarong Pangako ki Jehova

Naggibo nin espesyal na pangako sa Diyos an mga Israelita kan magkampo sinda sa may Bukid nin Sinai.

Dai Ninda Ginibo an Saindang Pangako

Mantang itinatao ki Moises an Sampulong Tugon, nakagibo nin grabeng pagkakasala an mga Israelita.

Sarong Tabernakulo Para sa Pagsamba

Yaon sa espesyal na toldang ini an kaban kan tipan.

An Doseng Espiya

Iba si Josue asin Caleb sa sampulong iba pang lalaki na nag-espiya sa daga kan Canaan.

Nagrebelde Sinda ki Jehova

Dai nasabutan ni Kora, Datan, Abiram, asin kan 250 iba pang mga lalaki an sarong mahalagang katotoohan manungod ki Jehova.

Nagtaram an Asno ni Balaam

May nahiling an asno na dai nahihiling ni Balaam.