Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 21

An Ikasampulong Damat

An Ikasampulong Damat

Nangako si Moises ki Faraon na dai na siya mapahiling-hiling digdi. Pero bago siya naghali, sinabihan niya ini: ‘Atyan na matangang banggi, magagadan an gabos na panganay na aking lalaki sa Ehipto, puon sa aki ni Faraon sagkod sa mga aki kan mga uripon.’

Sinabihan ni Jehova an mga Israelita na magkaigwa nin espesyal na pamanggihan. Sinabi niya: ‘Magbuno kamo nin karnero o kanding na sarong taon na, asin lahidan nindo kan dugo kaiyan an saindong pinto. Ihawon nindo iyan, tapos kakanon nindo na may kaibang tinapay na daing lebadura. Dapat handa na kamong maghali, nakasangli na saka nakasandalyas na. Iluluwas ko na kamo sa Ehipto ngunyan na banggi.’ Siguradong maugmahon an mga Israelita, ano?

Kan matanga na, sinaro-saro kan anghel ni Jehova an gabos na harong sa Ehipto. Nagadan an panganay na aki sa mga harong na warang dugo sa saindang pinto. Pero linampasan kan anghel an mga harong na may dugo sa pinto. Nagadanan nin aki an gabos na pamilya kan mga Ehipsiyo, mayaman man o pobre. Pero warang nagadan ni sarong aki kan mga Israelita.

Nagadan pati an aking lalaki ni Faraon. Dai na iyan nakaya ni Faraon. Kaya sinabihan niya tulos si Moises saka Aaron: ‘Sige na. Magharali na kamo digdi. Sambaha an saindong Diyos. Darahon nindo an saindong mga hayop, magharali na kamo!’

 Kabilugan kan bulan kaidto kan magralakaw an mga Israelita paluwas sa Ehipto. Iribanan an mga pamilya saka tribo. Mga 600,000 na lalaking Israelita an naghali, dai pa diyan kabilang an dakul na babayi saka aki. Dakul man na bakong Israelita an nag-iba sainda tanganing magsamba man ki Jehova. Nakaluwas man giraray sa Ehipto an mga Israelita!

Bilang paggirumdom sa pagliligtas na ini ni Jehova, magkakaigwa sinda taon-taon nin arog kaiyan na espesyal na pamanggihan. An apod kaiyan Paskuwa, an buot sabihon “linampasan.”

“Sa mismong dahilan na ini pinapabayaan takang magdanay na buhay: tanganing paagi sa saimo ikapahiling ko an sakuyang kapangyarihan asin tanganing ikapahayag ko an sakuyang ngaran sa bilog na daga.”—Roma 9:17