Sa seksiyon na ini, maaaraman ta an manungod ki Jose, Job, Moises, asin sa mga Israelita. Sinda nagtagal nin grabeng kasakitan dahil sa mga ginibo kan Diyablo. An iba nakaeksperyensiya nin inhustisya, pagkapreso, pagkauripon, asin biglang pagkagadan nin mga mahal sa buhay. Pero prinoteksiyunan sinda ni Jehova sa iba-ibang paagi. Kun saro kang magurang, tabangan an aki mo na maintindihan kun paano nagibo kan mga lingkod na idto ni Jehova na dai mawaran nin pagtubod dawa nag-agi sinda nin mga kasakitan.

Ginamit ni Jehova an Sampulong Damat para ipahiling na mas makapangyarihan siya kisa sa gabos na diyos kan Ehipto. Iduon kun paano prinotektaran ni Jehova an saiyang mga lingkod kaidto asin kun paano niya iyan ginigibo ngunyan.