Nag-istar si Lot sa Canaan kaiba kan saiyang tiyuon na si Abraham. Pag-abot nin panahon, duminakulon an mga ataman na hayop ni Abraham asin Lot kaya kulang na an hiwas kan daga para sa mga iyan. Sinabi ni Abraham ki Lot: ‘Dai na kita puwedeng mag-ibanan sa sarong lugar. Pumili ka tabi kun sain mo gusto, asin an sa ibong kaiyan an pipilion ko.’ Bako nanggad makasadiri si Abraham, ano?

Nahiling ni Lot an sarong magayon na lugar harani sa siyudad na inaapod na Sodoma. Matubig duman saka mahibog an berdeng mga duot. Kaya pinili niya an lugar na idto asin ibinalyo duman an saiyang pamilya.

Marauton an mga tawo sa Sodoma saka sa kataid kaining siyudad na Gomora. Marauton talaga sinda kaya nagdesisyon si Jehova na paraon an mga siyudad na ini. Pero gusto nin Diyos na iligtas si Lot saka an pamilya kaini, kaya nagsugo siya nin duwang anghel para patanidan sinda: ‘Dali! Humali na kamo sa siyudad na ini! Paparaon ini ni Jehova.’

Dai tulos naghali si Lot. Nagpapahaloy-haloy pa siya. Kaya kinaputan kan mga anghel an kamot ni Lot pati kan saiyang agom saka duwang aking babayi asin dali-dali sindang binutong paluwas sa siyudad, na nagsasabi: ‘Dalagan na! Iligtas nindo an saindong buhay, asin dai kamo magsalingoy. Pag naglingon kamo, magagadan kamo!’

 Kan makaabot sinda sa siyudad na inaapod na Zoar, pinauranan ni Jehova nin kalayo asin asupre an Sodoma asin Gomora. Biyong napara an mga siyudad na iyan. Kan dai magsunod ki Jehova an agom ni Lot asin magsalingoy ini, nagi siyang hariging asin! Pero nakaligtas si Lot asin an mga aki niyang babayi dahil nagsunod sinda ki Jehova. Siguradong munduon sinda ta dai nagsunod an agom ni Lot. Pero nagpapasalamat sinda ta nagdangog sinda sa mga tugon ni Jehova.

“Girumdumon an agom ni Lot.”—Lucas 17:32