Tinukduan ni Abraham an aki niyang si Isaac na mamutan si Jehova asin magtiwala sa gabos na pangako ni Jehova. Pero kan mga 25 anyos na si Isaac, hinagad ni Jehova ki Abraham na gibuhon an sarong bagay na masakiton gibuhon. Ano daw idto?

Sinabi nin Diyos ki Abraham: ‘Daraha tabi an kasaro-sarui mong aki asin iatang mo siya sako sa sarong bukid duman sa Moria.’ Dai aram ni Abraham kun taano ta ipinapagibo iyan saiya ni Jehova. Pero sinunod pa man giraray niya si Jehova.

Amay pa kan kinaagahan, iiniba ni Abraham si Isaac saka an duwang suruguon pasiring sa Moria. Pakatapos nin tulong aldaw, nahihiling na ninda sa harayo an kabukidan. Sinabihan ni Abraham an mga suruguon na maghalat, ta maatang sinda ni Isaac duman sa bukid. Ipinapasan ni Abraham ki Isaac an mga panggatong, asin nagdara man si Abraham nin kutsilyo. Naghapot si Isaac sa saiyang ama: ‘Hain po an hayop na iaatang ta?’ Nagsimbag si Abraham: ‘Aki ko, si Jehova an matao kaiyan.’

Kan nasa bukid na sinda, naggibo sinda nin altar. Dangan ginapos ni Abraham an mga kamot saka bitis ni Isaac asin pinahigda ini sa altar.

Kan kinua na ni Abraham su kutsilyo, bigla na sanang nag-apod an anghel ni Jehova hali sa langit: ‘Abraham! Dai mo paggibuhon iyan sa aki mo! Ngunyan aram ko nang may pagtubod ka sa Diyos dahil handa  kang iatang an aki mo.’ Dangan nakahiling si Abraham nin sarong karnero na an sungay suminabit sa mga sanga nin kahoy. Hinubad niya tulos an gapos ni Isaac, tapos su karnero na sana an iinatang niya.

Puon kaidto, inapod ni Jehova si Abraham na saiyang amigo. Aram mo daw kun taano? Ginibo kaya ni Abraham an gabos na ipinagibo sa saiya ni Jehova, dawa pa dai niya aram an dahilan ni Jehova.

Inutro ni Jehova an pangako niya ki Abraham: ‘Bebendisyunan taka asin papadakulon ko an saimong mga aki, o mga gikan.’ Nangangahulugan ini na bebendisyunan ni Jehova an gabos na marahay na mga tawo paagi sa pamilya ni Abraham.

“An Diyos namuot na gayo sa kinaban kaya itinao niya an saiyang bugtong na Aki, tanganing an siisay man na nagtutubod sa saiya dai malaglag kundi magkaigwa nin buhay na daing katapusan.”—Juan 3:16