Sarong siyudadano kan Roma si Saulo na namundag sa Tarso. Fariseo siya na eksperto sa Katugunan kan mga Judio, asin anggot siya sa mga Kristiyano. Ginuguyod niya an mga Kristiyanong lalaki asin babayi paluwas sa harong ninda para ipreso. Yaon pa ngani siya kaidto, naghihiling, kan an disipulong si Esteban ginarapo kan anggot na mga tawo sagkod na magadan.

Pero dai kontento si Saulo na an mga Kristiyano sana sa Jerusalem an magkadarakop. Nakiulay siya sa halangkaw na saserdote na ipadara siya sa siyudad nin Damasco para darakupon an mga Kristiyano duman. Kan harani na si Saulo sa siyudad, biglang may nagsilyab sa palibot niya na nakakasulang liwanag, asin natumba siya sa daga. May nadangog siyang boses na nagsabi: ‘Saulo, ta’no ta pinepersegir mo ako?’ Naghapot si Saulo: ‘Siisay ka?’ Nagsimbag an boses: ‘Ako si Jesus. Maglaog ka sa Damasco, asin maaaraman mo kun ano an dapat mong gibuhon.’ Bigla na sanang nabuta si Saulo, kaya kinaipuhan pa siyang kabiton palaog sa siyudad.

Sa Damasco, may sarong maimbod na Kristiyano na an pangaran Ananias. Paagi sa sarong bisyon, sinabi saiya ni Jesus: ‘Magduman ka sa harong ni Judas na yaon sa kalye na inaapod Tanos, tapos hanapon mo si Saulo.’ Nagsabi si Ananias: ‘Kagurangnan, aram ko an gabos manungod sa lalaking iyan! Ipinipreso niya an mga disipulo mo!’ Pero nagsabi si Jesus: ‘Magduman ka saiya. Pinili ko si Saulo para ihulit an maugmang bareta sa dakul na nasyon.’

Kaya dinumanan ni Ananias si Saulo asin sinabihan ini: ‘Saulo, tugang ko, sinugo ako ni Jesus para buksan an saimong mga mata.’ Bigla na sana, nakakahiling na giraray si Saulo. Nanudan niya an manungod ki Jesus asin nagin parasunod kaini. Ngunyan bilang sarong bawtisadong Kristiyano, pinunan ni Saulo na maghulit sa mga  sinagoga, kaiba kan saiyang mga kapwa Kristiyano. Siguradong grabe an pagkabigla kan mga Judio kan mahiling ninda si Saulo na tinutukduan an mga tawo manungod ki Jesus. Nagsarabi sinda: ‘Bakong iyo ini su nandadakop kaidto sa mga disipulo ni Jesus?’

Sa laog nin tulong taon, hinulitan ni Saulo an mga taga Damasco. Naanggot ki Saulo an mga Judio asin nagplano sindang gadanon siya. Pero naaraman kan mga tugang an manungod sa plano kaya tinabangan siyang makadulag. Ilinaag ninda siya sa sarong basket asin iinagi sa sarong labot sa lanob kan siyudad, dangan itinunton paibaba.

Kan magduman si Saulo sa Jerusalem, ginusto niyang makiiba-iba sa mga tugang duman, pero tarakot sinda saiya. Kaya tinabangan siya kan mabuot na disipulong si Bernabe asin iiniba siya kaini sa mga apostol para ipaliwanag sainda na talagang nagbago na siya. Maigot na naghulit si Saulo kan maugmang bareta kaiba kan mga tugang sa kongregasyon sa Jerusalem. Kan huri, nabisto siya bilang si Pablo.

“Si Cristo Jesus nagdatong sa kinaban tanganing iligtas an mga parakasala. Sa mga ini panginot ako.”—1 Timoteo 1:15