Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 100

Si Pablo Asin si Timoteo

Si Pablo Asin si Timoteo

Sarong hoben na Kristiyanong tugang si Timoteo sa kongregasyon sa Listra. Griego an ama niya, pero Judio an saiyang ina. Puon sa pagkaaki, itinukdo na saiya kan saiyang inang si Eunice asin lolang si Loida an manungod ki Jehova.

Kan dalawon ni Pablo an Listra sa panahon kan ikaduwa niyang pagbiyahe sa paghuhulit, nahiling niyang talagang namumutan ni Timoteo an mga tugang asin gustong-gusto kaining tumabang sainda. Inagda ni Pablo si Timoteo na magin kaiba-iba niya sa pagbiyahe. Sa pag-agi nin panahon, sinanay ni Pablo si Timoteo na magin mahusay na parahulit asin paratukdo kan maugmang bareta.

Giniyahan kan banal na espiritu si Pablo asin Timoteo sain man sinda magduman. Sarong banggi, sa sarong bisyon, may lalaking nagsabi ki Pablo na magduman sa Macedonia para tabangan sinda. Kaya nagduman si Pablo, Timoteo, Silas, asin Lucas para maghulit asin magbilog nin mga kongregasyon.

Sa siyudad nin Tesalonica sa Macedonia, dakul na lalaki asin babayi an nagin mga Kristiyano. Pero may mga Judio na nauri ki Pablo asin sa mga kairiba niya. Nagbilog sinda nin sarong grupo nin mga tawo asin ginuyod ninda an Kristiyanong mga tugang paduman sa mga tagapamahala kan siyudad, asin nagkururahaw: ‘An mga lalaking ini kalaban kan gobyerno kan Roma!’ Namemeligro an buhay ni Pablo asin ni Timoteo, kaya pagkabanggi, nagdulag sinda pasiring sa Berea.

Gustong-gusto kan mga taga Berea na manudan an maugmang bareta. Dakul na Griego asin Judio na nakaistar duman an nagturubod. Pero kan may mag-abot na mga Judio hali sa Tesalonica asin nagsutsut sa mga tawo duman, naghali si Pablo asin nagpa-Atenas. Nagpawalat sa Berea si Timoteo saka si Silas para pakusugon an mga tugang. Pag-abot nin panahon, pinabalik ni Pablo si Timoteo sa Tesalonica para tabangan an mga tugang duman na atubangon an grabeng pagpersegir, o grabeng pagkontra saka madahas na pagtrato sainda.  Kan huri, isinugo ni Pablo si Timoteo na dalawon an dakul na iba pang kongregasyon para pakusugon sinda.

Sinabi ni Pablo ki Timoteo: ‘Pepersegiron an mga gustong maglingkod ki Jehova.’ Pinersegir si Timoteo asin iprineso dahil sa saiyang pagtubod. Pero maugma siya dahil pagkakataon iyan para patunayan na maimbod siya ki Jehova.

Sinabihan ni Pablo an mga taga Filipos: ‘Papadiyanon ko saindo si Timoteo. Itutukdo niya kun paano lumakaw sa katotoohan, asin sasanayon niya kamo sa ministeryo.’ Aram ni Pablo na maaasahan niya si Timoteo. Halawig na panahon sindang nagtabangan bilang mag-amigo asin bilang mga lingkod nin Diyos.

“Mayo na kaya akong iba digdi na may kapareho niyang sabuot, na tunay na magmamakulog sa saindo. Gabos sinda sadiring kapakanan an pig-iinot, bako an para ki Jesu-Cristo.”—Filipos 2:20, 21