Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 103

“Dumatong Lugod an Kahadian Mo”

“Dumatong Lugod an Kahadian Mo”

Nangako si Jehova: ‘Dai nang mahibi, makukulgan, magkakahilang, o magagadan. Papahidon ko an gabos na luha sa saindang mga mata. Malilingawan na an gabos na maraot na bagay kan nakaagi.’

Pinaistar ni Jehova si Adan saka Eva sa hardin nin Eden para mabuhay nin matuninong asin maugma. Sasambahon ninda an saindang Ama sa langit tapos magkakaaki sinda nin dakul sagkod na mapano nin mga tawo an daga. Sinuway ni Adan asin Eva si Jehova, pero dai lamang nabago an katuyuhan niya. Naaraman ta sa librong ini na nangyayari an gabos na ipinapangako nin Diyos. Magayunon na mga bendisyon an dadarahon digdi sa daga kan saiyang Kahadian, arog kan ipinangako niya ki Abraham.

Dai mahahaloy, mawawara na si Satanas pati an saiyang mga demonyo, saka an maraot na mga tawo. An gabos masamba ki Jehova. Dai na kita magkakahilang, dai na magagadan. Imbes, mamata kita kada aga na makusog asin maugma. Magigin paraiso an daga. An  gabos magkakaigwa nin dakul na masisiram na kakanon asin ligtas na istaran. An mga tawo magigin mabuot, bako nang madahas o maisog. Dai na matatakot sato an mga layas na hayop, asin dai na man kita matatakot sainda.

Siguradong maugmahon nanggad pag pinunan nang buhayon liwat ni Jehova an mga gadan. Sasabaton ta an mga tawong nabuhay kaidto, arog ni Abel, Noe, Abraham, Sara, Moises, Ruth, Esther, asin David. Makakaibanan ta sinda para gibuhon na paraiso an bilog na planetang Daga. Duman, dakul pirmi nin nakakaugmang gibuhon.

Gusto ni Jehova na yaon ka duman. Dakulon pa kitang maaaraman manungod saiya. Kaya padagos kitang magin mas harani ki Jehova aroaldaw, ngunyan sagkod nuarin pa man!

“Angay ka, Jehova na samuyang Diyos, na mag-ako kan kamurawayan asin kan onra asin kan kapangyarihan, huli ta linalang mo an gabos na bagay.”—Kapahayagan 4:11