Sampulong aldaw pakabalik ni Jesus sa langit, nag-ako nin banal na espiritu an saiyang mga disipulo. Pentecostes 33 C.E. kaidto. May mga tawo na sa Jerusalem na naghali pa sa iba-ibang lugar para magselebrar. Mga 120 disipulo ni Jesus an nagkatiripon sa kuwarto sa itaas nin sarong harong. Bigla na sana, may makangangalas na nangyari. May garo laad nin kalayo na nagtugdon sa payo kan kada disipulo, asin gabos sinda nagpuon na magtaram nin iba-ibang lengguwahe. Napano an harong nin makusog na tanog nin garo makusog na duros.

Nadangog kan mga bisitang hali sa iba-ibang nasyon an tanog na iyan kaya nagdaralagan sinda pasiring sa harong para hilingon kun ano an nangyayari. Napangalas sinda kan madangog ninda an mga disipulo na nagtataram kan mga lengguwaheng ini. Nagsabi sinda: ‘Pero mga taga Galilea an mga tawong ini. Paano sinda nakakapagtaram kan mga lengguwahe ta?’

Dangan si Pedro asin an iba pang mga apostol tuminindog sa  atubangan kan mga tawo. Sinabi ni Pedro sa mga tawo kun paano si Jesus ginadan asin na binuhay siya liwat ni Jehova. Nagsabi si Pedro: ‘Yaon na ngunyan si Jesus sa langit sa tuo nin Diyos, asin ibinubo niya an ipinangakong banal na espiritu. Iyan an dahilan kaya nahiling nindo saka nadangog an mga milagrong ini.’

Napahiro an puso kan mga tawo sa sinabi ni Pedro, kaya naghapot sinda: “Ano an gigibuhon mi?” Sinabi niya sainda: ‘Magsurulsol kamo kan saindong mga kasalan asin magpabawtismo sa ngaran ni Jesus. Mag-aako man kamo kan regalong banal na espiritu.’ Kan aldaw na iyan, mga 3,000 an nabawtismuhan. Puon kaidto, marikason na nagdakul an mga disipulo sa Jerusalem. Sa tabang kan banal na espiritu, nagbilog an mga apostol nin dagdag pang mga kongregasyon para maitukdo ninda sa mga disipulo an gabos na bagay na ipinagbuot sainda ni Jesus.

“Kun hayagan mong ipinapahayag paagi sa saimong nguso na si Jesus Kagurangnan, asin sa saimong puso nagtutubod ka na ibinangon siya nin Diyos hali sa mga gadan, maliligtas ka.”—Roma 10:9