Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Introduksiyon sa Seksiyon14

Introduksiyon sa Seksiyon14

Ipinaabot kan inot na mga Kristiyano an maugmang bareta kan Kahadian sagkod sa pinakahararayong lugar. Giniyahan sinda ni Jesus kun sain mahulit asin paagi sa milagro, tinawan nin kakayahan na magtaram nin ibang mga lengguwahe para matukduan an mga tawo na nagtataram kan mga lengguwaheng iyan. Tinabangan sinda ni Jehova na magin makusog an buot asin makayanan an grabeng persekusyon.

Paagi sa bisyon, ipinahiling ni Jesus ki apostol Juan an kamurawayan ni Jehova. Nahiling ni Juan an Kahadian kan kalangitan na dinaog si Satanas saka tinapos an marauton na impluwensiya kaini. Nahiling niya si Jesus na namamahala bilang Hadi asin an 144,000 na kairiba kaining tagapamahala. Nahiling man niyang nagin paraiso an bilog na daga, na diyan an gabos nagsasamba ki Jehova na may katuninungan asin pagkasararo.

SA SEKSIYON NA INI

Nag-ako nin Banal na Espiritu an mga Disipulo

Anong milagrosong kapangyarihan an itinao sainda kan banal na espiritu?

Dai nin Makakapapundo sa Sainda

An mga lider kan mga relihiyon na nagpagadan ki Jesus iyo an nagmamaigot ngunyan na papunduhon an mga disipulo niya. Pero dai ninda iyan kaya.

Pinili ni Jesus si Saulo

Madahas an pagkontra ni Saulo sa mga Kristiyano, pero madali na iyan mabago.

Nag-ako si Cornelio nin Banal na Espiritu

Taano ta isinugo nin Diyos si Pedro sa harong kan tawong ini na bako man Judio?

Luminakop an Kristiyanismo sa Dakul na Nasyon

Pinunan ni apostol Pablo asin kan saiyang mga kairiba an paghuhulit sa hararayong lugar.

Nanudan nin Sarong Bantay sa Presuhan an Katotoohan

Paano kalabot gabos sa istoryang ini an sarong demonyo, linog, asin espada?

Si Pablo Asin si Timoteo

Nagtabangan sinda bilang mag-amigo asin kapwa lingkod sa laog nin dakul na taon.

Ipinadara si Pablo sa Roma

Delikadong marhay an pagbiyahe, pero mayong kadipisilan na makakaulang sa apostol na ini.

An Kapahayagan na Itinao ki Juan

Tinawan siya ni Jesus nin sunod-sunod na mga bisyon manungod sa mangyayari sa maabot na panahon.

“Dumatong Lugod an Kahadian Mo”

An Kapahayagan na itinao ki Juan nagpapahiling kun paano babaguhon kan Kahadian nin Diyos an buhay digdi sa daga.