Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 87

An Huring Pamanggihan ni Jesus

An Huring Pamanggihan ni Jesus

Taon-taon na isineselebrar kan mga Judio an Paskuwa sa ika-14 aldaw kan bulan nin Nisan. Ipinapagirumdom kaiyan sainda na dati mga uripon sinda sa Ehipto pero ilinigtas sinda ni Jehova asin dinara sa Dagang Panuga. Kan taon 33 C.E., isinelebrar ni Jesus asin kan mga apostol an Paskuwa sa sarong kuwarto sa itaas sa Jerusalem. Pakatapos kan pamanggihan, nagsabi si Jesus: ‘Saro saindo an matraydor sako.’ Nabigla an mga apostol, asin hinapot ninda si Jesus: ‘Siisay samo?’ Nagsimbag si Jesus: ‘An tatawan ko kan tinapay na ini.’ Dangan itinao niya an sarong tinapay ki Judas Iscariote. Tuminindog tulos si Judas asin naghali sa kuwarto.

Dangan namibi si Jesus, nagkua nin tinapay asin binaraak iyan, tapos itinao sa nawalat na mga apostol. Nagsabi siya: ‘Kakanon nindo an tinapay na ini. Nangangahulugan ini kan sakong hawak na itatao ko para saindo.’ Tapos namibi siya para sa arak, dangan itinao iyan sa mga apostol. Nagsabi siya: ‘Inumon nindo an arak na ini. Nangangahulugan ini kan sakong dugo, na itatao ko para mapatawad an mga kasalan. Pangako, magigin mga hadi kamo sa langit kaiba ko. Gibuhon nindo ini taon-taon bilang paggirumdom sa sako.’ Sagkod ngunyan, nagtitiripon pa man giraray taon-taon an mga parasunod ni Jesus sa banggi kan petsang iyan. An pagtiripon na iyan inaapod ngunyan na Pamanggihan kan Kagurangnan.

 Pakatapos kan pamanggihan, nagdiriskusyunan an mga apostol kun siisay sainda an pinakaimportante. Pero sinabi sainda ni Jesus: ‘An pinakaimportante saindo iyo an saro na an paghiling sa sadiri niya garo iyo an pinakanguhod, an pinakabakong importante.

‘Mga amigo ko kamo. Sinasabi ko saindo an gabos na gusto kan sakuyang Ama na sabihon ko saindo. Madali na akong magduman sa sakuyang Ama na nasa langit. Mawawalat kamo, asin maaaraman kan mga tawo na mga disipulo ko kamo paagi sa pagkamuot nindo sa kada saro. Dapat nindong kamutan an kada saro arog kan pagkamuot ko sa saindo.’

Namibi giraray si Jesus, asin hinagad ki Jehova na ingatan an gabos na disipulo. Hinagad man niya ki Jehova na tabangan sindang magtarabangan na may katuninungan. Namibi siya para sa pagpakangbanal kan ngaran ni Jehova. Dangan nagkanta si Jesus asin an mga apostol nin mga awit nin pag-umaw ki Jehova tapos nagluwas na. Kan panahon na iyan, madali nang dakupon si Jesus.

“Dai kamo matakot, sadit na aripumpon, huli ta nagdesisyon an saindong Ama na itao sa saindo an Kahadian.”—Lucas 12:32