Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 76

Lininig ni Jesus an Templo

Lininig ni Jesus an Templo

Mga bulan nin Abril kaidto, taon 30 C.E., kan magduman si Jesus sa Jerusalem. Dakul nang tawo an nag-arabot duman para sa Paskuwa. Bilang parte kan selebrasyon, nagtao sinda nin mga hayop na iaatang sa templo. An iba nagdara nin mga hayop, pero an iba nagbakal sa Jerusalem.

Kan magduman si Jesus sa templo, may nahiling siyang mga nagtitinda nin mga hayop. Nagnenegosyo sinda sa mismong harong nin pagsamba ki Jehova! Ano an ginibo ni Jesus? Guminibo siya nin latigong lubid para paluwason sa templo an mga karnero asin mga baka. Tinurumba niya an mga lamesa kan mga pararibay nin kuwarta asin inurula sa salóg an mga sinsilyo ninda. Tinaraman ni  Jesus an mga nagtitinda nin salampati: ‘Halion nindo digdi an mga bagay na ini! Dai nindo paggibuhon na lugar nin negosyo an harong kan sakong Ama!’

Nangalas an mga tawo sa templo sa ginibo ni Jesus. Nagirumduman kan mga disipulo niya an hula manungod sa Mesiyas: ‘Mapapano ako nin dakulang pagmamaigot para sa harong ni Jehova.’

Pag-abot kan taon 33 C.E., lininig giraray ni Jesus an templo. Dai niya tutugutan an siisay man na basang-basangon an harong kan saiyang Ama.

“Dai kamo puwedeng magin uripon nin Diyos asin nin Kayamanan.”​—Lucas 16:13