Tinukduan ni Jesus an mga tawo manungod sa Kahadian kan kalangitan. Tinukduan niya man sinda na mamibi para pakangbanalon an ngaran nin Diyos, para umabot an saiyang Kahadian, asin para mangyari an kabutan niya digdi sa daga. Kun saro kang magurang, ipaliwanag sa saimong aki an kahulugan sa sato kan pamibing ini. Tanganing dai mawara an kaimbudan ni Jesus sa Diyos, linabanan niya an panenentar ni Satanas. Pinili ni Jesus an mga apostol niya bilang an inot na mga miyembro kan Kahadian, asin tinawan sinda nin importanteng marhay na gibuhon diyan. Mangnuhon an dakulang pagmamaigot ni Jesus para sa tunay na pagsamba. Dahil gusto ni Jesus na matabangan an iba, pinaumayan niya an mga may hilang, pinakakan an mga nagugutom, asin nagbuhay pa ngani nin mga gadan. Paagi sa mga milagrong ini, ipinahiling niya kun ano an gigibuhon kan Kahadian para sa mga tawo.