Paryente ni Elizabeth an hoben na si Maria, na nakaistar sa siyudad nin Nazaret sa Galilea. Ikakasal na si Maria ki Jose na sarong karpintero. Kan anom na bulan nang bados si Elizabeth, nagpahiling ki Maria an anghel na si Gabriel. Sinabi kan anghel: ‘Marahay na aldaw, Maria. Ugmahon saimo si Jehova.’ Dai niya naintindihan an sinabi saiya. Sinabi pa ni Gabriel: ‘Mabados ka asin mangangaki nin aking lalaki; Jesus an dapat na ipangaran mo saiya. Mamamahala siya bilang Hadi. An Kahadian niya daing katapusan.’

Sinabi ni Maria: ‘Pero birhen ako. Paano ako magkakaaki? Nagsabi si Gabriel: ‘Mayong imposible ki Jehova. Maabot saimo an banal na espiritu, asin magkakaaki ka. Nagbados man an paryente mong si Elizabeth, dawa gurangon na siya.’ Dangan sinabi ni Maria: ‘Uni ako, an babaying uripon ni Jehova. Mangyari lugod sako an sinabi mo.’

Nagduman si Maria sa siyudad na nasa bulod para dalawon si Elizabeth. Kan kumustahon siya ni Maria, namati ni Elizabeth  na luminukso an umboy sa tulak niya. Napano siya nin banal na espiritu asin nagsabi: ‘Maria, binendisyunan ka ni Jehova. Sarong onra na magin bisita sa harong ko an ina kan sakong Kagurangnan.’ Nagsabi si Maria: ‘Inuumaw ko si Jehova nin bilog kong puso.’ Nag-istar si Maria ka Elizabeth nin tulong bulan, pakatapos nagpuli na siya sa Nazaret.

Kan naaraman ni Jose na bados si Maria, habo na niyang idagos an kasal ninda. Pero nagpahiling ki Jose sa pangaturugan an sarong anghel asin nagsabi: ‘Dai ka matakot na pakasalan siya. Mayo siyang ginibong maraot.’ Kaya pinakasalan ni Jose si Maria asin dinara siya sa harong ninda.

“Ginigibo ni Jehova an gabos na ikinakaugma niya sa langit asin sa daga.”​—Salmo 135:6