An namamahala sa Imperyo nin Roma na si Cesar Augusto nagpaluwas nin pagbuot sa gabos na Judio na bumalik sa pinaghalian nindang banwaan tanganing magparehistro. Kaya nagbiyahe si Jose saka Maria pa-Betlehem, an pinaghalian na banwaan kan pamilya ni Jose. Madali nang mangaki si Maria kan panahon na iyan.

Pag-abot ninda sa Betlehem, dai nang ibang madadagusan kundi sarong kuwadra, o kulungan nin mga hayop. Duman ipinangaki ni Maria si Jesus. Pinatos niya siya nin malumoy na tela asin luway-luway na ihinigda sa sarong bahugan.

Harani sa Betlehem, may mga pastor sa luwas kan bangging idto na nagbabantay kan saindang mga ataman na hayop. Bigla na sana, may sarong anghel na nagpahiling sa atubangan ninda saka nagliwanag sa palibot ninda an kamurawayan ni Jehova. Nagkatarakot an mga pastor,  pero sinabi kan anghel: ‘Dai kamo matakot. May nakakaugma akong bareta saindo. Namundag ngunyan an Mesiyas sa Betlehem.’ Kan oras mismong iyan, dakulon na anghel an nahiling sa langit, na nagsasarabi: ‘Kamurawayan sa Diyos sa langit, asin katuninungan sa daga.’ Dangan nawara an mga anghel. Ano an ginibo kan mga pastor?

Sinabi ninda sa kada saro: ‘Mus na kita sa Betlehem.’ Nagdali-dali sinda asin nanumpungan si Jose saka Maria sa sarong kuwadra kaiba an saindang bagong mundag na umboy.

Nangalas an gabos na nakaaram sa sinabi kan anghel sa mga pastor. Pinag-isipan na marhay ni Maria an mga sinabi kan anghel asin dai niya lamang iyan liningawan. Binalikan kan mga pastor an mga ataman nindang hayop, asin pinasalamatan si Jehova sa gabos nindang nahiling saka nadangog.

“Naggikan ako sa Diyos asin yaon ako digdi. Dai ako nagdatong sa sadiri kong kabutan, kundi isinugo Niya ako.”—Juan 8:42