Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 72

An Hoben na si Jesus

An Hoben na si Jesus

Nakaistar si Jose saka Maria sa Nazaret kaiba si Jesus asin an iba pa nindang mga aki. Pagkarpintero an hanapbuhay ni Jose para sa saiyang pamilya. Itinukdo man niya sainda an manungod ki Jehova asin sa Katugunan Niya. Regular na nagduduman sa sinagoga an saindang pamilya para sumamba asin taon-taon man sindang nagduduman sa Jerusalem para sa Paskuwa.

Kan 12 anyos si Jesus, nagbaklay nin halawig an saindang pamilya pa-Jerusalem arog kan pirmi nindang ginigibo. Dakulon na tawo an nagduruman sa siyudad para magselebrar nin Paskuwa. Pagkatapos kan selebrasyon, nagbaklay na pauli si Jose saka Maria. Paghuna ninda, nagbabaklay man si Jesus kaiba kan grupo. Pero kan hanapon ninda siya sa saindang mga paryente, dai ninda siya mahanap.

Nagbalik sinda sa Jerusalem asin tulong aldaw na hinanap an aki ninda. Kan huri, nagduman sinda sa templo. Yaon duman si Jesus, nakatukaw sa tahaw kan mga paratukdo, asin nagdadangog  na marhay sainda saka may magagayon na hapot. Hangaon ki Jesus an mga paratukdo kaya hinahapot man ninda siya. Napapangalas sinda sa mga simbag niya. Nahihiling ninda na nasasabutan niya an Katugunan ni Jehova.

Haditon si Jose saka Maria. Nagsabi si Maria: ‘Nonoy, maski sain mi na ika pigparahanap! Nagparasain ka?’ Nagsimbag si Jesus: ‘Dai po nindo aram na dapat yaon ako digdi sa harong kan sakuyang Ama?’

Nag-uli si Jesus sa Nazaret kaiba kan saiyang mga magurang. Tinukduan ni Jose si Jesus na magkarpintero. Anong klaseng tawo daw si Jesus kan siya hoben pa? Mantang nagdadakula si Jesus, mas nadadagdagan an saiyang kadunungan asin mas nagugustuhan siya nin Diyos asin nin mga tawo.

“An paggibo kan kabutan mo, O Diyos ko, iyo an ikinakaugma kong marhay, asin an saimong katugunan nasa laog kan sakong puso.”—Salmo 40:8