Kan darahon ni Nabucodonosor sa Babilonya an mga prinsipe kan Juda, ipinaasikaso niya sinda ki Aspenaz na opisyal sa palasyo. Sinabi niya ki Aspenaz na pilion sa mga ini an mga solteritong may pinakamarahay na salud saka tindog pati pinakamadunong. Tulong taon sindang sasanayon bilang paghahanda sa magigin halangkaw na posisyon ninda sa Babilonya. Kaipuhan nindang makanuod na magbasa, magsurat, saka magtaram kan lengguwaheng Akadiano kan Babilonya. Kaipuhan man nindang kakanon an arog kan kinakakan kan hadi asin kan mga opisyal sa palasyo. Apat sa mga solteritong ini si Daniel, Hananias, Misael, asin Azarias. Tinawan sinda ni Aspenaz nin mga pangaran na Babilonyo: Beltsasar, Sadrac, Mesac, asin Abednego. Mapapapundo daw kan pagtutukdong ini an paglilingkod ninda ki Jehova?

 Determinado an apat na solteritong ini na magsunod ki Jehova. Aram nindang dai sinda dapat magkakan kan kakanon kan hadi dahil an iba duman maati uyon sa Katugunan ni Jehova. Kaya nagsabi sinda ki Aspenaz: ‘Dai mo tabi kami pagpakakanon kan kakanon kan hadi.’ Nagsimbag si Aspenaz: ‘Pag dai kamo nagkakan kaiyan tapos mahiling kamo kan hadi na maluluya an hawak, gagadanon niya ako!’

May naisip si Daniel. Sinabi niya sa nag-aataman sainda: ‘Tawan mo sana tabi kami nin gulay saka tubig sa laog nin sampulong aldaw. Tapos ikumparar mo kami sa ibang solterito na nagkakarakan kan kakanon kan hadi.’ Nag-uyon an nag-aataman.

Pakatapos kan sampulong aldaw, si Daniel saka an tulo niyang amigo mas marahay an hawak kisa sa gabos na ibang solterito. Naugma si Jehova dahil nagsunod sinda saiya. Tinawan niya pa ngani si Daniel nin kadunungan na masabutan an mga bisyon asin mga pangaturugan.

Kan tapos na an pagsasanay, iprinesentar ni Aspenaz an mga hoben na lalaki ki Nabucodonosor. Kinaulay sinda kan hadi asin nahiling kaini na si Daniel, Hananias, Misael, asin Azarias mas matali asin mas alisto kisa gabos na iba pang hoben na lalaki. Pinili niya an apat na ini para maglingkod sa saiyang palasyo. Pirming naghahapot sainda an hadi manungod sa importanteng mga bagay. Pinangyari ni Jehova na magin mas madunong sinda kisa sa gabos na madudunong na lalaki saka mga salamangkero kan hadi.

Dawa nasa ibang nasyon sinda, dai nalingawan ni Daniel, Hananias, Misael, asin Azarias na mga lingkod sinda ni Jehova. Pirmi mo man daw na magigirumduman si Jehova dawa dai mo kaiba an mga magurang mo?

“Dai mo nuarin man pagpabayaan na menuson nin siisay man an pagigin hoben mo. Imbes, magi kang halimbawa sa mga maimbod kun manungod sa pagtaram, sa paggawi, sa pagkamuot, sa pagtubod, sa kalinigan.”—1 Timoteo 4:12