Mga 70 taon pakabalik sa Jerusalem kan kadaklan sa mga Israelita, igwa pa man giraray sainda na nag-iistar sa lain-lain na parte kan Imperyo nin Persia. Saro sainda an saserdoteng si Esdras, na nagtukdo kan Katugunan ni Jehova. Nabaretaan ni Esdras na an mga kahimanwa niya sa Jerusalem dai nagsusunod sa Katugunan, kaya gusto niyang magduman para tabangan sinda. Sinabi saiya ni Hading Artajerjes kan Persia: ‘Pinadunong ka nin Diyos para maitukdo mo an saiyang Katugunan. Sige na, magduman ka na asin iiba mo an siisay man na gustong umiba.’ Nakipaghilingan si Esdras sa gabos na gustong bumalik sa Jerusalem. Namibi sinda ki Jehova na ingatan sinda sa halawig na pagbaklay, dangan naghali na sinda.

Pakalihis nin apat na bulan, nasa Jerusalem na sinda. Sinabi ki Esdras kan mga prinsipe duman: ‘Dai nagsunod ki Jehova an mga Israelita asin nag-agom nin mga babaying nagsasamba sa mga bakong tunay na diyos.’ Ano an ginibo ni Esdras? Nagluhod si Esdras sa atubangan kan mga tawo, asin namibi: ‘Jehova, dakulon pong karahayan an ginibo mo samo, pero nagkasala kami saimo.’ Nagsulsol an mga tawo, pero may piggigibo pa man giraray sinda na bakong tama. Nagpili si Esdras nin kamagurangan na lalaki asin mga hukom para asikasuhon an bagay na ini. Sa suminunod na tulong bulan, pinaharali an mga dai nagsasamba ki Jehova.

Nag-agi an 12 taon. Sa panahon na iyan, itinugdok giraray an mga lanob kan Jerusalem. Tiniripon ni Esdras sa plasa an mga tawo para basahon sainda an Katugunan nin Diyos. Kan bukasan ni Esdras an libro, nagtirindog an mga tawo. Inumaw niya si Jehova, asin itinaas kan mga tawo an kamot ninda bilang pag-uyon. Tapos nagdangog na marhay an mga tawo mantang binabasa saka ipinapaliwanag ni Esdras an Katugunan. Inako ninda na nagkasala giraray sinda ki Jehova, asin naghiribi sinda. Kan suminunod na aldaw, ipinagpadagos ni Esdras an pagbasa sainda kan Katugunan. Naaraman ninda na sa dai mahahaloy, dapat na palan nindang iselebrar an Kapiyestahan nin mga Payag-payag. Nagpreparar tulos sinda.

 Nag-ugma an mga tawo sa pitong aldaw na kapiyestahan na ini asin nagpasalamat ki Jehova dahil sa dakul nindang ani. Dai iyan mapapantayan kan mga nainot na pagselebrar kaiyan puon kan panahon ni Josue. Nagtiripon an mga tawo pakatapos kan kapiyestahan, asin namibi: ‘Jehova, ilinigtas mo po kami sa pagkauripon, pinakakan mo kami kan nasa disyerto, asin itinao mo samo an magayunon na dagang ini. Pero pauruutro po kaming nagsuway saimo. Nagsugo ka nin mga propeta para patanidan kami, pero dai kami nagdangog. Sa ibong kaiyan, nagin mapasensiya ka samo. Inutob mo an pangako mo ki Abraham. Ngunyan nangangako kami na masunod kami saimo.’ Isinurat ninda an saindang pangako, dangan tinatakan iyan kan mga prinsipe, Levita, asin saserdote.

“Maugma an mga nagdadangog kan tataramon nin Diyos asin nag-uutob kaiyan!”—Lucas 11:28