Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSIYON 67

An mga Lanob kan Jerusalem

An mga Lanob kan Jerusalem

Balikan ta an nangyari pirang taon na an nakaagi. Si Nehemias sarong Israelita na nakaistar sa siyudad nin Susan sa Persia. Lingkod siya ni Hading Artajerjes. Nag-abot an tugang ni Nehemias haling Juda na may maraot na bareta: ‘Namemeligro an mga nagbaralik sa Jerusalem. Dai pa lamang naitugdok liwat an mga lanob asin trangkahan kan siyudad na ginaraba kan mga Babilonyo.’ Nahadit si Nehemias. Gusto niyang magduman sa Jerusalem para tumabang, kaya namibi siya na lugod tugutan siya kan hadi.

Dai nahaloy, narisa kan hadi na mamundo si Nehemias. Sinabi kaini: ‘Ngunyan taka sana nahiling na arog kaiyan. Anong problema?’ Sinabi ni Nehemias: ‘Dai daw po ako mamumundo kun an sakong siyudad, an Jerusalem, garaba?’ Naghapot an hadi: ‘Anong gusto mong gibuhon ko para saimo?’ Namibi tulos si Nehemias nin silensiyo. Dangan sinabi niya: ‘Tuguti po akong magpa-Jerusalem para itugdok liwat an mga lanob.’ Tinugutan ni Hading Artajerjes si Nehemias, asin sinigurado kan hadi na magigin ligtas siya sa halawig niyang pagbaklay. Ginibo man kan hadi si Nehemias na magin gobernador kan Juda asin tinawan siya nin kahoy para sa paggibo kan mga trangkahan kan siyudad.

Pag-abot ni Nehemias sa Jerusalem, ininspeksiyon niya an mga lanob kaiyan. Dangan tiniripon niya an mga saserdote saka an mga tagapamahala asin sinabi sainda: ‘Grabe ini. Kaipuhan ta nang trabahuhon ini.’ Nag-uyon an mga tawo, asin pinunan nindang itugdok giraray an mga lanob.

Pero kinantiyawan sinda kan ibang mga kaiwal kan mga Israelita: ‘Kayang gabaon nin sarong sora an lanob na itinutugdok nindo.’ Dai inintindi kan mga trabahador an mga insulto asin nagpadagos sana sa pagtugdok. Nagparalangkaw asin nagparasarig an lanob.

Nagplano an mga kaiwal na biglang salakayon an Jerusalem hali sa iba-ibang direksiyon. Nagkatarakot an mga Judio kan maaraman ninda ini. Pero sinabi ni Nehemias: ‘Dai kamo matakot. Kasurog ta si Jehova.’ Nagbugtak siya nin mga guwardiya para protektaran an mga trabahador, kaya dai nakaatake an mga kaiwal.

 Sa laog sana nin 52 na aldaw, natapos na an mga lanob asin trangkahan. Tiniripon ni Nehemias sa Jerusalem an gabos na Levita para sa inagurasyon. Binanga niya sinda sa duwang grupo nin mga parakanta. Nagsakat sinda sa lanob paagi sa hagdan na nasa Trangkahan kan Burabod asin nagmartsa sa magkasuway na direksiyon palibot sa siyudad. Nagtugtog sinda nin mga trumpeta, simbalo, saka arpa asin nagkanta para ki Jehova. Nag-iba si Esdras sa sarong grupo, asin si Nehemias man sa saro, sagkod na nagtaragbuan sinda sa templo. An gabos​—mga lalaki, babayi, asin aki​—nagdulot ki Jehova nin mga iaatang asin nagselebrar. Dangog sagkod sa harayo an kaugmahan ninda.

“Mayong armas na gigibuhon laban sa saimo an magkakaepekto.”​—Isaias 54:17