Pauruutrong binayaan si Jehova kan mga taga Juda asin nagsamba sa mga bakong tunay na diyos. Haloy na man na panahon na pauruutrong tinatabangan sinda ni Jehova na magbago. Nagsugo siya nin dakul na propeta para patanidan sinda, pero dai sinda nagdangog. Imbes, tinuya-tuya ninda an mga propeta. Anong ginibo ni Jehova para mapundo an pagsamba ninda sa mga diyos-diyosan?

Sinasakop kaidto ni Hading Nabucodonosor kan Babilonya an mga nasyon. Kan inot niyang masakop an Jerusalem, dinakop niya si Hading Jehoiakin, an mga prinsipe, an mga suldados, asin an matitibay na mga trabahador. Dinara niya sinda gabos sa Babilonya. Kinurua niya man an gabos na kayamanan na nasa templo ni Jehova. Tapos si Zedekias an ginibo ni Nabucodonosor na hadi kan Juda.

Kan primero, nagsusunod si Zedekias ki Nabucodonosor. Pero sinutsutan siya kan mga kaharaning nasyon asin kan mga bakong tunay na propeta na magrebelde sa Babilonya. Pinatanidan siya ni Jeremias: ‘Pag nagrebelde ka, dakul sa Juda an magugutom, magkakahilang, asin gagadanon.’

Pakalihis nin walong taon na paghadi, nagrebelde si Zedekias sa Babilonya. Nagpatabang siya sa hukbo kan Ehipto. Dangan sinugo ni Nabucodonosor an hukbo niya para salakayon an Jerusalem, asin nagkampo sinda sa palibot kan siyudad. Sinabi ni Jeremias ki Zedekias: ‘Sabi ni Jehova, kun masuko ka sa mga Babilonyo, makakaligtas ka pati an siyudad. Ta kun dai, susuluon ninda an  Jerusalem asin ipepreso ka ninda.’ Nagsabi si Zedekias: ‘Dai ako masuko!’

Pakalihis nin saro may kabangang taon, nalabot kan mga Babilonyo an mga lanob kan Jerusalem asin sinulo an siyudad. Sinulo ninda an templo, ginadan an dakul na tawo, asin rinibo an dinara bilang mga preso.

Nakadulag si Zedekias hali sa Jerusalem, pero linapag siya kan mga Babilonyo. Nadakop ninda siya harani sa Jerico dangan dinara ki Nabucodonosor. Ipinagadan ni Nabucodonosor sa atubangan ni Zedekias an mga aki kaining lalaki. Tapos binuta niya si Zedekias asin iprineso, asin duman ini nagadan pag-abot nin panahon. Pero nangako si Jehova sa mga taga Juda: ‘Pakalihis nin 70 taon, ibabalik ko kamo sa Jerusalem.’

Ano an mangyayari sa mga hoben na dinara na sa Babilonya kan inot na masakop an Jerusalem? Magigin maimbod pa man daw giraray sinda ki Jehova?

“Diyos na Jehova na Makakamhan sa Gabos, masasarigan asin matanos an saimong mga paghukom.”—Kapahayagan 16:7