Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Introduksiyon sa Seksiyon 1

Introduksiyon sa Seksiyon 1

Sa kapinunan kan Bibliya, iinistorya diyan an paglalang sa pisikal na mga bagay—an magagayon na mga ginibo ni Jehova, sa langit asin sa daga. Kun saro kang magurang, tabangan an aki mo na maintindihan na makangangalas an mga linalang nin Diyos dahil dakulon iyan asin manlain-lain pang klase. Itukdo saiya na linalang nin Diyos an mga tawo na mas nakakalabing marhay sa mga hayop dahil tinawan niya sinda nin kakayahan na magtaram, magpaliwanag, mag-imbento, magkanta, saka mamibi. Tabangan an aki mo na magkaigwa nin hararom na pagpapahalaga sa kapangyarihan saka kadunungan ni Jehova, asin lalong-lalo na sa pagkamuot niya sa saiyang mga linalang—kaiba na an kada saro sa sato.

SA SEKSIYON NA INI

Ginibo nin Diyos an Langit Asin an Daga

Sinasabi kan Bibliya na ginibo nin Diyos an langit asin an daga. Taano ta ginibo nya nguna an sarong angel bago siya naggibo nin iba pang mga persona asin mga bagay?

Ginibo nin Diyos an Inot na Lalaki Asin Babayi

Ginibo nin Diyos an inot na lalaki asin babayi tapos pinaistar sinda sa hardin nin Eden. Gusto niya na magkaigwa sinda nin mga aki dangan gibuhon na paraiso an bilog na daga.