Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 115

Bagong Paraiso Digdi sa Daga

Bagong Paraiso Digdi sa Daga

MASDAN mo an darakulang kahoy, magagayon na burak asin haralangkaw na bukid. Makaugmahon ano? Hilinga an usa na nagkakakan sa kamot kan sadit na aki. Hilinga man an mga kabayo, pati na an mabuot na mga leon. Gusto mo daw na mag-istar sa arog kaining lugar?

Buot nin Diyos na mabuhay ka nin daing katapusan sa paraiso digdi sa daga. Dai ka na diyan makakamati nin kamunduan o pagsakit huling hahalion na niya iyan. Ini an pangako kan Bibliya sa mga maistar sa paraiso: ‘An Diyos magigin kaiba ninda. Mayo nang kagadanan, pagmundo, o kulog. An inot na mga bagay nakalihis na.’

Sisiguraduhon ni Jesus na mangyayari an makangangalas na mga pagbabagong ini. Aram mo kun nuarin? Mangyayari iyan pag hinali na niya sa daga an gabos na maraot. Kun natatandaan mo, pinaumayan baga ni Jesus an gabos na klase nin hilang, asin nagbuhay pa ngani siya nin mga gadan. Ginibo niya iyan ’nganing ipahiling na arog kaiyan an gigibuhon niya sa bilog na daga pag Hadi na siya kan kahadian nin Diyos.

Isip-isipa kun gurano kaugmang mag-istar sa bagong paraiso digdi sa daga! Hali sa langit, mamamahala si Jesus kaiba an mga pinili niya. Sisiguraduhon ninda na magigin maugma an gabos na nasa daga. Hilingon ta kun ano an dapat tang gibuhon ’nganing makaiba kita sa mga pipilion nin Diyos na mabuhay nin daing katapusan sa paraisong daga.