Mababasa sa Bibliya an tunay na nangyari kaidtong panahon. Pero ihinuhula man kaiyan an mangyayari sa maabot na panahon, bagay na dai kaya nin mga tawo. Kaya, masasabi ta na hali sa Diyos an Bibliya. Ano daw an sinasabi kaiyan manungod sa maabot na panahon?

Sinambit diyan an manungod sa dakulang giyera nin Diyos. Sa giyerang iyan, hahalion nin Diyos sa daga an gabos na maraot, alagad poproteksiyunan niya an mga naglilingkod saiya. Bilang hading pinili nin Diyos, sisiguraduhon ni Jesu-Cristo na magkakamit nin katuninungan asin kaugmahan an mga lingkod nin Diyos, asin na dai na sinda nuarin man maghihilang o magagadan.

Nakakaugma nanggad na magibo an Diyos nin bagong paraiso sa daga, bako daw? Pero may kaipuhan kitang gibuhon para mabuhay sa paraisong iyan. Sa huring istorya kan librong ini, manunudan ta kun anong dapat tang gibuhon tanganing kamtan an makangangalas na mga bagay na itatao nin Diyos sa mga naglilingkod saiya. Kaya basahon mo an KABTANG OTSO asin aramon kun ano an ihinula kan Bibliya para sa maabot na panahon.