Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 102

Buhay si Jesus

Buhay si Jesus

ARAM mo kun si’say an babaying ini asin an duwang lalaki? Siya si Maria Magdalena, na amiga ni Jesus. Asin an mga lalaking nakaputi mga anghel. Yaon sinda sa kuweba na pinaglubungan ki Jesus. Pero mayo an bangkay ni Jesus! Si’say daw an nagkua kaiyan? Hilingon ta.

Pagkagadan ni Jesus, sinabi kan mga saserdote ki Pilato: ‘Kan buhay pa si Jesus, sinabi niya na pag nagadan siya mabubuhay siya sa ikatulong aldaw. Kaya pakipabantayan nindo an lulubngan tanganing dai habunon kan mga disipulo niya an bangkay tapos sabihon na binuhay siya liwat!’ Kaya pinabantayan iyan ni Pilato sa mga suldados.

Pero kan maagahon kan ikatulong aldaw pagkagadan ni Jesus, biglang may nag-abot na anghel ni Jehova. Pinaligid kaini an gapong ipinansara sa lulubngan. Takuton an mga suldados kaya dai sinda makahiro. Kan hilingon ninda an lulubngan, wara na su bangkay! Kaya nagduman sinda sa mga saserdote. Aram mo kun anong ginibo kan maraot na mga saserdote? Binayadan ninda an mga suldados ’nganing magputik. Sinabi kan mga saserdote: ‘Ngantig, kan turog kami kan banggi, nag-arabot su mga disipulo niya asin hinabon su bangkay.’

Mantang nangyayari ini, may mga amiga si Jesus na nagbisita sa lulubngan. Ngalason sinda ta mayong laog iyan! Dangan biglang nagpahiling an duwang anghel na nagliliwanag an sulot. ‘Ta’no ta pighahanap nindo si Jesus digdi?’ an hapot ninda. ‘Binuhay na siya. Dali! Sabihon nindo sa mga disipulo.’ Nagdalagan nin makaskason an mga babayi pero pinapundo sinda nin sarong lalaki. Aram mo kun si’say idto? Si Jesus! ‘Sige, ibareta nindo sa mga disipulo ko,’ an sabi niya.

Kan sabihon ninda sa mga disipulo na nahiling nindang buhay si Jesus, dai makapaniwala an mga ini. Nagdalagan si Pedro asin Juan pasiring sa lulubngan, pero daing laog iyan! Paghali kan duwa, nagpawalat si Maria Magdalena. Saka niya nahiling an mga anghel.

Aram mo kun anong nangyari sa lawas ni Jesus? Naggibo an Diyos nin paagi na mawara iyan. Dai Niya binuhay si Jesus na igwa kan dati niyang hawak na laman. Tinawan Niya si Jesus nin bagong hawak na espiritu, arog kan sa mga anghel. Pero tanganing maniwala an mga disipulo na buhay siya, nagsulot si Jesus nin lawas na nahihiling nin mga tawo.