BISTADO mo an bagong mundag na aking ini? Siya si Jesus. Ipinangaki pa sana siya sa sarong kuwadra, kun sain piglalaom an mga hayop. Sarong bahugan nin hayop an nagin higdaan ni Jesus. Pero ta’no ta yaon digdi si Maria asin Jose kaiba an mga hayop? Bako man baga ining lugar para mamundagan nin aki.

Uni an dahilan: Ipinagbuot ni Cesar Augusto, an tagapamahala kan Roma, na an gabos bumalik sa lugar na namundagan ninda tanganing magparehistro. Sa Betlehem namundag si Jose kaya nagduman sinda ni Maria. Pag-abot ninda, wara nang harong na madadagusan. Kaya digdi na sana sinda sa kuwadra nagdagos. Kan mismong aldaw na iyan nangaki si Maria! Pero, arog kan mahihiling mo, ayos man si Jesus.

Nahihiling mo ining mga pastor na nag-arabot para bisitahon si Jesus? Nasa kahiwasan sinda kan bangging idto asin inaataman an mga karnero ninda. Biglang nagliwanag an palibot asin sarong anghel an nagpahiling sainda! Takuton an mga pastor. Pero sinabi kan anghel: ‘Dai kamo matakot! May maugmang bareta ako saindo. Namundag ngunyan na aldaw sa Betlehem an Cristo na Kagurangnan. Ililigtas niya an mga tawo! Mahihiling nindo siya na napapatos nin lampin sa sarong bahugan.’ Dangan, bigla na sanang nag-arabot an dakul na anghel na nag-uumaw sa Diyos. Kaya hinanap tulos kan mga pastor si Jesus asin nasumpungan siya digdi.

Aram mo daw kun ta’no ta espesyal na marhay si Jesus? Aram mo kun si’say talaga siya? Kun narurumduman mo, nanudan ta sa primerong istorya sa librong ini an manungod sa inot na Aki nin Diyos. An Aking ini nagtabang ki Jehova sa paglalang kan langit asin daga saka kan gabos na iba pang bagay. Si Jesus an aking ini!

Iyo, ibinalyo ni Jehova an buhay ni Jesus hali sa langit pasiring sa tulak ni Maria. Nagdakula siya sa tulak ni Maria kapareho nin ibang mga aki. Pero Aki siya nin Diyos. Kan huri, namundag si Jesus sa kuwadrang ini sa Betlehem. Ngunyan, aram mo na siguro kun ta’no ta ugmahon an mga anghel na sabihon sa mga tawo na ipinangaki na si Jesus.