Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 84

Dinalaw nin Anghel si Maria

Dinalaw nin Anghel si Maria

AN MAGAYON na babaying ini iyo si Maria. Saro siyang Israelita na nakaistar sa banwa nin Nazaret. Aram nin Diyos na marahayon siyang tawo. Kaya sinugo nin Diyos an anghel na si Gabriel ’nganing kaulayon siya. Aram mo daw kun anong sinabi ni Gabriel ki Maria? Hilingon ta.

‘Maray na aldaw, ika na kinawiwilihan nin Diyos,’ an sabi ni Gabriel saiya. ‘Yaon saimo an pabor ni Jehova.’ Ngunyan lang nahiling ni Maria an anghel na ini. Nahadit siya ta dai niya aram an kahulugan kan mensahe. Pero pinakalma tulos siya ni Gabriel.

‘Dai ka matakot Maria,’ an sabi niya. ‘Ugmahon saimo si Jehova. Kaya magibo siya nin makangangalas na bagay para saimo. Magkakaaki ka, asin ngangaranan mo siyang Jesus.’

Ipinaliwanag pa ni Gabriel: ‘Magigin bantog siya, asin aapudon na Aki kan Kahuruhalangkawing Diyos. Gigibuhon siya ni Jehova na hadi, arog ni David. Pero si Jesus maghahadi sagkod lamang, asin an kahadian niya daing katapusan!’

‘Paano mangyayari ini?’ an hapot ni Maria. ‘Mayo akong agom, pa’no ako magkakaaki?’

‘Gagamiton nin Diyos an kapangyarihan niya para magkaaki ka, kaya aapudon siyang Aki nin Diyos,’ an simbag ni Gabriel. Sinabi pa niya ki Maria: ‘Hilinga an pinsan mong si Elizabet. Sabi kan mga tawo gurangon na siya para magkaaki. Pero ngunyan bados na siya. Kaya, daing imposible sa Diyos.’

Nagsimbag tulos si Maria: ‘Saro akong uripon ni Jehova! Mangyari lugod sako an sinabi mo.’ Dangan naghali na an anghel.

Naghihidaling nagduman si Maria sa pinsan niya. Kan madangog ni Elizabet an boses ni Maria, an aki sa tulak ni Elizabet naglukso sa kaugmahan. Napano si Elizabet nin banal na espiritu nin Diyos, asin sinabi niya ki Maria: ‘Urog kang biniyayaan sa gabos na babayi.’ Tulong bulan na nag-istar si Maria sa harong ni Elizabet, tapos nagpuli na siya sa Nazaret.

Madali nang ikasal si Maria sa lalaking si Jose. Pero kan maisihan ni Jose na bados si Maria, nag-alangan siyang pakasalan ini. Kaya sinabihan kan anghel nin Diyos si Jose: ‘Dai ka matakot na pakasalan si Maria, dahil hali sa Diyos an ipinagbabados niya.’ Kaya ikinasal si Maria asin Jose, tapos hinalat nindang mamundag si Jesus.