Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 86

Mga Lalaking Giniyahan nin Sarong Bituon

Mga Lalaking Giniyahan nin Sarong Bituon

NAHIHILING mo an maliwanag na bituon na pigtutukdo kan lalaki? Hali sa Sirangan an mga lalaki, asin pig-aadalan ninda an mga bituon. Naniniwala sinda na ginigiyahan sinda kan bituon pasiring sa sarong importanteng tawo.

Pag-abot ninda sa Jerusalem, naghapot sinda: ‘Hain an aki na magigin hadi kan mga Judio?’ An “mga Judio” saro pang apod sa mga Israelita. ‘Sa Sirangan, nahiling mi an bituon kan aki,’ an sabi kan mga lalaki. ‘Nagdigdi kami para sambahon siya.’

Kan mabaretaan ini ni Herodes na hadi sa Jerusalem, dai niya iyan nagustuhan. Habo niyang may magsalida saiya na hadi. Kaya naghapot siya sa panginot na mga saserdote: ‘Sain ipapangaki an ipinanugang hadi?’ Nagsimbag sinda: ‘Sa Betlehem, sabi sa Bibliya.’

Ipinaapod ni Herodes an mga lalaking taga Sirangan, asin sinabi sainda: ‘Hanapon nindo an aki. Pag nahiling nindo, sabihon nindo sako. Gusto ko man siyang sambahon.’ Pero an totoo, plano ni Herodes na ipagadan an aki!

Paghali kan mga lalaki sa Jerusalem, naghiro su bituon pa-Betlehem. Sinundan ninda iyan. Nagpundo iyan sa tangod kan pig-iistaran kan aki. Paglaog ninda sa harong, nahiling ninda si Maria asin Jesus. Nagtao sinda nin mga regalo ki Jesus. Pero sinabihan ni Jehova an mga lalaki paagi sa pangaturugan na dai na magbalik ki Herodes. Kaya sa ibang dalan sinda nag-agi pauli.

Kan maisihan iyan ni Herodes, angguton siya. Ipinagbuot niyang gadanon an gabos na aking lalaki sa Betlehem na dos anyos pababa. Pero bago kaiyan, sinabi na ni Jehova ki Jose paagi sa pangaturugan na idulag an pamilya niya pa-Ehipto. Paghaloy-haloy, kan mabaretaan ni Jose na gadan na si Herodes, nagpuli siya sa Nazaret kaiba si Maria asin Jesus. Duman nagdakula si Jesus.

Si’say sa paghuna mo an nagpasirang kan bituon? Tandaan, pagkahiling kan mga lalaki sa bituon, nagpa-Jerusalem nguna sinda. Gusto ni Satanas na magadan an Aki nin Diyos, asin aram niyang hihinguwahon ni Hading Herodes na ipagadan ini. Kaya siguradong si Satanas an nagpasirang kan bituon.

Mateo 2:1-23; Mikas 5:2.