Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 88

Binawtismuhan ni Juan si Jesus

Binawtismuhan ni Juan si Jesus

HILINGA an salampating nagtutugdon * sa payo kan lalaki. Si Jesus an lalaki asin 30 anyos na siya. An kaiba niya iyo si Juan na aki ni Elizabet. Kun natatandaan mo, kan nasa tulak pa siya ni Elizabet, naglukso siya sa kaugmahan kan magdalaw sainda si Maria. Pero ta’no ta magkaibanan ngunyan si Jesus asin Juan?

Katatapos pa sanang bawtismuhan ni Juan si Jesus sa Salog nin Jordan. Pag binabawtismuhan an saro, ilinulubog siya sa tubig saka ihinahawas. Ini an piggigibo ni Juan sa mga tawo kaya inapod siyang Juan na Parabawtismo o Juan Bautista. Pero ta’no ta binawtismuhan ni Juan si Jesus?

Ginibo ini ni Juan dahil nakiulay si Jesus na bawtismuhan niya siya. Binabawtismuhan ni Juan an mga gustong magpahiling na nagbabasol sinda sa maraot nindang mga gibo. Pero may ginibo daw na maraot si Jesus? Mayo lamang, ta siya an Aki nin Diyos hali sa langit. Kaya iba man an dahilan niya sa pagpabawtismo. Hilingon ta kun ano iyan.

Bago nagpabawtismo si Jesus, karpintero siya. An karpintero naggigibo nin mga gamit na kahoy, arog baga nin lamesa asin bangko. Karpintero si Jose na agom ni Maria, asin tinukduan niya si Jesus kan trabahong iyan. Pero dai sinugo ni Jehova sa daga an Aki niya para magkarpintero. Igwa Siya nin espesyal na trabaho para saiya, asin panahon na para gibuhon iyan ni Jesus. Kaya tanganing ipahiling na handa na siyang gibuhon an gusto kan Ama niya, nagpabawtismo si Jesus ki Juan. Naugma daw kaiyan an Diyos?

Iyo nanggad, huli ta paghawas ni Jesus sa tubig, sarong boses hali sa langit an nagsabi: ‘Ini an Aki ko, na ikinakaugma ko.’ Tapos, garo baga nabuksan an kalangitan asin nagbaba an salampating ini ki Jesus. Pero bako man ining tunay na salampati. Banal na espiritu iyan nin Diyos.

Ngunyan, dakul an dapat isip-isipon ni Jesus, kaya nagpasiring siya sa sarong tagong lugar asin 40 aldaw siya duman. Sa lugar na iyan, tulong beses siyang tinentaran ni Satanas na balgahon an mga pagbuot nin Diyos. Pero dai iyan ginibo ni Jesus.

Pagkatapos, nagbalik si Jesus asin nakamidbid niya an nagkapirang lalaki na nagin inot niyang mga parasunod, o disipulo. Sinda si Andres, Pedro (inaapod man na Simon), Felipe, asin Natanael (inaapod man na Bartolome). Nagpasiring si Jesus sa distrito nin Galilea kaiba an bagong mga disipulo. Sa Galilea, naghapit sinda sa Cana, an banwang dinakulaan ni Natanael. Nag-atender si Jesus sa sarong enggrandeng kasalan, asin duman niya ginibo an inot niyang milagro. Aram mo kun ano idto? Ginibo niyang arak an tubig.

^ par. 3 Nagdadapo, nagtutugpa.