Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 ISTORYA 81

Pagtitiwala sa Tabang nin Diyos

Pagtitiwala sa Tabang nin Diyos

RIBO-RIBO an nagbaklay hali sa Babilonya pa-Jerusalem. Pero puro lang kagabaan an naabutan ninda. Warang katawo-tawo duman. Kaipuhan kan mga Israelita na magpuon giraray sa pagtugdok.

Altar an saro sa inot nindang itinindog. Diyan sinda nag-aatang nin mga hayop ki Jehova. Pakalihis nin pirang bulan, pinunan nindang itindog an templo. Pero an mga kaiwal sa palibot habo kan ginigibo ninda. Kaya tinakot sinda kan mga ini para pumundo na. Nakumbinsir pa ngani kan mga kaiwal an bagong hadi nin Persia na ipapundo an pagtugdok.

Pakalihis nin 17 taon puon kan makabalik an mga Israelita hali sa Babilonya, sinugo ni Jehova an mga propeta niyang si Hageo asin Zacarias. Sinabi kan mga propeta sa banwaan na punan giraray an pagtugdok. Nagtiwala an banwaan sa Diyos asin sinunod ninda an mga propeta. Nagtugdok giraray sinda dawa pa may pagbuot na bawal iyan.

Nag-abot an Persianong opisyal na si Tatenai asin hinapot an mga Israelita kun si’say an nagtao saindang permiso na itugdok an templo. Sinabi ninda na kan nasa Babilonya pa sinda, nagsabi si Hading Ciro: ‘Sige, magbaralik kamo sa Jerusalem asin itindog nindo an templo ni Jehova, an saindong Diyos.’

Nagsurat si Tatenai sa Babilonya ’nganing ihapot kun baga sinabi man nanggad iyan ni Ciro, na gadan na kan panahon na idto. Dai nahaloy, may nag-abot ki Tatenai na surat hali sa bagong hadi kan Persia na nagsasabing totoo iyan. Sa surat, sinabi kan hadi: ‘Pabayaan an mga Israelita na itindog an templo kan Diyos ninda. Tabangan mo sinda.’ Natapos an templo sa laog nin mga apat na taon, kaya ugmahon an mga Israelita.

Nag-agi an dakul pang taon. Haros 48 taon na puon kan matapos an templo. Pobre an mga nakaistar sa Jerusalem, asin bako nang magayon an siyudad saka an templo nin Diyos. Sa Babilonya, nabaretaan kan Israelitang si Esdras na kaipuhan pakarhayon an templo. Aram mo kun anong ginibo niya?

Nagrani siya ki Artajerjes, an mabuot na bagong hadi nin Persia. Tinawan kan hadi si Esdras nin dakul na mahahalagang bagay ’nganing darahon sa Jerusalem. Nagpatabang si Esdras sa mga Israelita sa Babilonya para madara an mga ini. Mga 6,000 katawo an nag-iba saiya. Dakulon sindang darang plata, bulawan asin iba pang gamit.

Nahahadit si Esdras ta may mararaot na tawo sa aagihan ninda. Tibaad agawon kan mga ini an mga dara ninda asin gadanon sinda. Kaya tinipon ni Esdras an mga Israelita, arog kan mahihiling mo sa ritrato. Namibi sinda na ingatan sinda ni Jehova sa halawig na pagbaklay ninda pa-Jerusalem.

Prinoteksiyunan sinda ni Jehova. Pagkatapos nin apat na bulan, ligtas sindang nakaabot sa Jerusalem. Bako daw na ipinapahiling kaini na kayang proteksiyunan ni Jehova an mga nagtitiwala saiya?

Esdras kapitulo 2 sagkod 8.